22 Şubat 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 17 Soru
Süre: 25.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Bir işletme açısından başarılı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) için aşağıdakilerden hangisi ile etkili bir temasın sağlanması birincil öncelik oluşturmaz?

A) İşletmenin tedarikçileri
B) İşletmenin çalışanları
C) İşletmenin müşterileri
D) Reklam ajansları
2)

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında değildir?

A) Firmada iş gücü açığının tespiti
B) İşe alınan personelin oryantasyon eğitimi
C) Çalışan personelin iç eğitimi
D) Firmanın gayrimenkul yatırım kararları
3)

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak.
B) Ticaret siciline kaydolmak.
C) İflasa tabi olmak.
D) Marka sahibi olmak.
4)

Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?

A) Ticari işletme işleten dernekler
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Komandit şirketler
D) Kollektif şirketler
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
6)

Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablodur?

A) Satışların Maliyeti Tablosu
B) Kar Dağıtım Tablosu
C) Gelir Tablosu
D) Nakit Akım Tablosu
7)

ADR ye göre Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?

A) Düşük tehlike derecesi olan madde
B) Orta tehlike derecesi olan madde
C) Yüksek tehlike derecesi olan madde
D) Tehlike için bir anlamı yoktur
8)

Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlanmış olduğu kaynakları gösteren mali tabloya ne ad verilir?

A) Gelir tablosu
B) Nakit akım tablosu
C) Fon akım tablosu
D) Bilânço
9)

"Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir" tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygunluk kalitesi
B) Tasarım kalitesi
C) Üretim kalitesi
D) Toplam kalite yönetimi
10)

Aşağıdakileıden hangisi gerçek kişi tacirler açısından tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

A) Karar defteri
B) Büyük defter
C) Envanter defteri
D) Yevmiye defteri
11)

Aşağıdakilerdenhangisi Pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

A) Pazarlama çevresinin incelenmesi
B) Kaybedilmiş müşteri analizi
C) Pazara hangi yöntemle girileceği kararı
D) Pazarlama örgütlenme kararı
12)

Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşması (INTERBUS)'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcu manifestosunun üst nüshası, seyahat boyunca otobüs veya otogarda bulundurulur.
B) Taşımacı yolcu manifestosunun eksiksiz ve tamamen hatasız olarak doldurulmasından sorumludur.
C) Kontrol dökümanı olan karne, taşımacının adına hazırlanır ve bir başkasına devredilebilir.
D) Yolcu manifestosu seyahat başlamadan önce taşımacı tarafından her bir seyahat için çift nüsha olarak doldurulur.
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
C) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.
14)

M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
15)

Hangi taşıtlar Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar?

A) 9 kişiden az yolcu taşıma kapasitesi olan araçlar
B) 3,5 ton ve altında taşıma kapasitesi olan araçlar
C) Yabancı plakalı taşıtlar
D) Toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen taşıtlar
16)

“TIR karnesi hamilinin eşya taşımasında kullandığı, yetki belgesinde yer alan ve onay belgesi ibraz edilen her bir öz mal aracı için …… adet, her bir sözleşmeli aracı için ise …. adet TIR karnesi kotası tahsis edilir.” TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre, yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) 4 - 1
B) 4 - 2
C) 2 - 5
D) 5 – 3
17)

Vergi muafiyeti nedir?

A) Vergilendirilmesi gereken vergi konularının vergi kanunlarıyla vergi dışı bırakılması
B) Vergi yükümlüsünün vergi borcunun idare tarafından silinmesi
C) Zaman aşımı nedeniyle idarenin yükümlüden vergi almaktan vazgeçmesi
D) Vergilendirilmesi gereken kişilerin kanunlarla vergi dışı bırakılması
Başka Sınava Geç