23 Şubat 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 41 Soru
Süre: 61.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 23 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisinde normlar hiyerarşisi doğru olarak verilmiştir?

A) Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B) Anayasa-Kanun-Yönetmelik-Tüzük
C) Anayasa-Yönetmelik-Kanun-Tüzük
D) Kanun-Anayasa-Yönetmelik-Tüzü
2)

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini (normal veya çalınma halinde),
B) Sürücülerin daima dikkatli olması
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini (opsiyon)
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar,
3)

Sigortanın hangi şartlarda yapıldığını ve sigortanın başladığını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatura
B) İrsaliye
C) Poliçe
D) Ruhsat
4)

Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depo
B) Serbest Bölge
C) Antrepo
D) Dağıtım Merkezi
5)

TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 ay
B) 3 ay
C) 1 ay
D) 10 gün
6)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz?

A) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B) Trafik polisinin dur emrine uymamak
C) Hız sınırlarını % 30' u aşmak
D) Şehirlerarası karayollarının taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme duraklama yapmak
7)

UBAK Dağıtım Esasları Yönergesine göre; Türkiye’ye tahsis edilen UBAK İzin Belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kiŞilerin sahip olacakları yetki belgelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) C2, L2 ve M2’den birisi
B) C2, L2 ve M3’den birisi
C) C2, C3 ve M3’den birisi
D) C2, C1 ve M3’den birisi
8)

Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile karşılaştırılamaz?

A) Aynı dönem verileri ile
B) Yıllık veriler, üç aylık veriler ile
C) Birbirini takip eden dönem verileri ile
D) Benzer şirket verileri ile
9)

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından birisi değildir?

A) Medeni Hukuk
B) Ticaret Hukuku
C) İş ve Soysal Güvenlik Hukuku
D) Borçlar Hukuku
10)

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak.
B) Ticaret siciline kaydolmak.
C) İflasa tabi olmak.
D) Marka sahibi olmak.
11)

Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilebilmesine ne ad verilir?

A) Mahsup
B) Takas
C) Uzlaşma
D) Terkin
12)

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
C) Omuz üzerine baskı uygulamak
D) Kanayan yere merhem sürmek
13)

Yüksek hızla yolcu taşıma şebekelerinin kurulması aşağıdaki taşıma politikalarından hangisinin kapsamındadır?

A) Rekabetin düzenlenmesi
B) Ara güzergahların optimize edilmesi
C) Taşıma türlerinin birbirlerine bağlanması
D) Küresel taşıma yönetimi
14)

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A) Süreklilik
B) Eşitlik
C) Açıklık
D) Gizlilik
15)

Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

A) Sevk irsaliyesi
B) İrsaliyeli fatura
C) Taşıma irsaliyesi
D) Hisse senedi
16)

Bir işletme yeni kurulmuş ve insan kaynakları planlamasını ilk defa yapacaksa planlamasının süresinin nasıl olması tercih edilir?

A) Uzun dönemli
B) Orta dönemli
C) Kısa dönemli
D) Uzun ve orta dönemli
17)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacı değildir?

A) Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek.
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak.
C) Trafik kurallarına uygunluğu kontrol etmek.
D) Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin nitelik ve haklarını saptamak.
18)

Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlanmış olduğu kaynakları gösteren mali tabloya ne ad verilir?

A) Gelir tablosu
B) Nakit akım tablosu
C) Fon akım tablosu
D) Bilânço
19)

İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kaç saatten fazla olamaz?

A) 150
B) 170
C) 250
D) 270
20)

Aşağıdakilerden hangisi kurum ile müşteri ilişkilerinin zayıflamasına neden olur?

A) Kitlesel pazarlama
B) Müşteri anketleri
C) Müşteri ile bire bir yapılan görüşmeler
D) Telemarketing
21)

Taşıma sözleşmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tam iki taraflıdır
B) Rızaîdir
C) Süreklidir
D) Her zaman yazılı şekilde yapılır
22)

ADR’ye göre hangi sınıf, zehirli gazları içerir?

A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 2.3
C) Sınıf 3
D) Sınıf 6.1
23)

Bir işletmede, pozisyonları önceden tanımlanmış ve değerleri belirlenmiş derecelere yerleştirilmesini sağlayan iş değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş sınıflandırma
B) İkili kıyaslama
C) İş sıralaması
D) Dahili kıyaslama
24)

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

A) Olumlu eylemler
B) Olumsuz eylemler
C) Çözüm odaklı olmak
D) Kar odaklı olmak
25)

Yönetimin temel fonksiyonları açısından bakıldığında, insan davranışlarını temel alan ve çalışanların daha yüksek performansla çalışmasını hedefleyen yönetim fonksiyonu hangisidir?

A) Planlama
B) Organizasyon
C) Liderlik
D) Kontrol
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
27)

Otobüs ve mafsallı otobüslerde en az kaç kilogramlık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A) 2 kg.
B) 3 kg.
C) 4 kg.
D) 6 kg
28)

Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile karşılaştırılamaz?

A) Firmanın geçmiş yıldaki rakamları ile
B) Kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ile
C) Sektör ortamları ile
D) Genel kabul görmüş standart rakamlar ile
29)

Bir işe ait her türlü detayın (gerekli araçlar, çalışanın sahip olması gereken yetkinlikler v.b.) belirlenmesine ne ad verilir?

A) İş tanımlaması
B) İnsan kaynakları yönetimi
C) İş analizi
D) İş gören seçimi
30)

Türkiye’de ikamet etmeyen ancak kazancını Türkiye’de elde eden kişilerin mükellefiyeti nedir?

A) Dar mükellefiyet
B) Tam mükellefiyet
C) Kısmi mükellefiyet
D) Yerli mükellefiyet
31)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıyan yüke asli zilyeddir.
B) Taşıyan yüke vasıtasız zilyeddir.
C) Taşıyan yüke başkası için zilyeddir.
D) Taşıtan yüke fer’i zilyeddir.
32)

Aşağıdaki şıklardan hangisi lojistik firmanın seçiminde göz önüne alınacak teknik unsurlardan değildir?

A) Terminlerde yaşanan gecikmeler
B) Müşteri hizmet standartına verdiği önem
C) Lojistik hizmet sağlayıcının sahip olduğu özmal araç sayısı
D) Navlun fiyatları
33)

Özellikle uluslararası operasyonlarda kullanılabilecek araç takip yönetimi aşağıdaki şıklardan hangisidir.

A) Mobil iletişim tabanlı sistemler
B) Radyo frekanslı sistemler
C) Kontrol aramaları
D) GPS tabanlı sistemler
34)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) G türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamazlar
B) Karayolu taşımacılığında kullanılan taşıtların tamamı kapalı kasa olmalıdır
C) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar
D) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz
35)

Doğru, hızlı veya isabetli karar alma düzeyinde olan yönetim biçimine ne ad verilir?

A) Süreç(proses) yönetimi
B) Kalite yönetimi
C) Toplam kalite yönetimi
D) Performans yönetimi
36)

Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Ulaştırma Bakanlığı'na bildirmekle yükümlüdürler?

A) Değişikliğin meydana geldiği tarihte
B) 15 gün içinde
C) 30 gün içinde
D) 60 gün içinde
37)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) C2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz.
B) C2 yetki belgesi için asgari kapasite 10 araç ve 400 ton dur
C) C2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
D) C2 yetki belgesi için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.
38)

Aşağıdakilerden hangisi kalite tanımının içinde yer alır?

A) Firma, yöneticilerin düşüncelerine uygun üretim yapar
B) Firma, sahibinin düşüncelerine göre üretim yapar
C) Firma, alıcının amacına uygun olabilecek üretim yapar
D) Firma, çalışanının düşüncelerine göre üretim yapar
39)

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketici pazarında işe yaramayan ürünlerin geri dönüşümü ve doğaya zarar vermemesi için parçalara ayrılması ile yeniden üretim ortamına sokularak işlem görmesini ifade eder?

A) Çevik lojistik
B) Ters lojistik
C) Geliş lojistiği
D) Çıkış lojistiği
40)

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma yöntemlerinden değildir?

A) Psikolojik fiyatlandırma
B) Maliyete yönelik fiyatlandırma
C) Talebi temel alan fiyatlandırma
D) Rekabete yönelik fiyatlandırma
41)

Araçlar üzerinde yapılan teknik değişikliklerin hangi sürede tescil kuruluşuna bildirilmesi zorunludur?

A) 15 gün içinde
B) 1 ay içinde
C) 2 ay içinde
D) 3 ay içinde
Başka Sınava Geç