29 Mart 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 32 Soru
Süre: 48 Dakika
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Devletin temel yetkilerinden olan yasama, yürütme ve yargının ayrı organlar tarafından kullanılması esasına ne ad verilir?

A) Kuvvetler Birliği İlkesi
B) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
C) Laiklik ilkesi
D) Devletçilik ilkesi
2)

REF:Karayolu Trafik Yönetmeliği Madde 113-d

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
3)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptırabilir.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
4)

Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, “60” numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder? 

A) Çevre için tehlike oluşturan madde
B) Zehirli ya da hafif zehirli madde
C) Tutuşabilir katı madde
D) Tutuşabilir sıvı madde
5)

İşletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fon finansmanı
B) Oto finansman
C) Fon yönetimi
D) Finansman yönetimi
6)

Türk Ticaret Kanununa göre, taşıma senedi kaç nüsha olarak düzenlenir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
7)

Tasfiyeye giren bir şirketin tasfiye karı hesaplanırken aşağıdaki hangi değerlerden hareket edilir?

A) Servet değeri
B) Başlangıç sermayesi
C) Öz sermaye
D) Örtülü sermaye
8)

"Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları" neyi ifade eder?

A) İkili taşıma
B) Transit taşıma
C) Üçüncü ülke taşıması
D) Uluslararası taşıma
9)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptırabilir.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
10)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B1
B) B2
C) D1
D) D2
11)

L2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?

A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
12)

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

A) Akreditif
B) Vesaik Mukabili
C) Mal Mukabili
D) Kiralama
13)

“……………….” Bir malın uluslararası taşınması periyodunda göreceği zarar, ziyan, kayıp ve gecikmelerden gönderici-taşıyıcı ve alıcı arasındaki yükümlülükleri belirleyen bir konvansiyondur. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) AETR Anlaşması
B) CMR Konvansiyonu
C) TIR Sözleşmesi
D) ADR Anlaşması
14)

Alevden etkilenen maddeler ve organik peroksitler ADR’ye göre hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Beşinci
B) Yedinci
C) Sekizinci
D) Dokuzuncu
15)

Karayolu TaGşıma Yönetmeliğine göre D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla kaç adet taşıt kaydedilebilir?

A) 1
B) 5
C) 10
D) 20
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P2 yetki belgesi için başvuranların iki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az kaç adet özmal motorlu taşıta sahip olması gerekir?

A) 3
B) 5
C) 10
D) 30
17)

Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton’dur
B) Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton’dur.
C) Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton’dur.
D) Beş dingilli motorlu araçlarda 44 ton’dur.
18)

Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli cins, nevi ve ağırlıktaki kaplara konulması halinde her kapta ne kadar eşyanın bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çeki listesi
B) Ayrıntılı fatura
C) Küşad dilekçesi
D) Ordino
19)

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlar hangi sınıf araçlardır?

A) N1 sınıfı
B) N2 sınıfı
C) N3 sınıfı
D) N4 sınıfı
20)

Sahipsiz bir gayrimenkulün aslen kazanılmasına ne ad verilir?

A) Sahiplenme
B) İşgal
C) İntifa
D) Akde vefa
21)

Uluslararası otomobil ile yolcu taşımacılığı aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi ile yapılır?

A) A1
B) A2
C) A3
D) HEPSİ
22)

Feshi ihbarın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşyerlerindeki çalışma saatlerinin düzenlenmesi
B) İşçinin yükümlülüklerinin belirlenmesi
C) Hizmet akdinin yapılması esaslarının belirlenmesi
D) İşyerlerinden ani uzaklaştırmaların önlenmesi
23)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre “taşıma”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsandan başka taşınabilen canlı ve cansız her türlü nesne
B) Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yer.
C) Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasma götürülmesi.
D) Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişiler.
24)

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde ver almaz ?

A) Ertelenmiş kamu borçları
B) Ödenecek vergi ve fonlar
C) Alınan depozito ve teminatlar
D) Alınan avanslar
25)

Aşağıdakilerden hangisi “Toplam Kalite Yönetimi”nin ilkelerinden değildir?

A) Müşteri odaklı olma
B) % 100 kalitenin sağlanması
C) Sürekli gelişme
D) Finansman
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 8
B) 12
C) 14
D) 20
27)

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi eğitiminin işlevlerinden değildir?

A) Kalite politikası ve hedeflerini rakiplere sızdırmamak
B) Değişime karşı olan direnci kırmak
C) Örgüt kültürü ve iklimini oluşturmak
D) Takım çalışması yeterliliğini arttırmak
28)

İş Kanununa göre hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde çağrı üzerine çalıştırılan işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

A) 18 saat
B) 20 saat
C) 25 saat
D) 40 saat
29)

Aşağıdaki hususlardan hangisi taşıma irsaliyesinde bulunduğu halde sevk irsaliyesinde bulunmaz?

A) Malın cinsi ve miktarı
B) Düzenlenme tarihi
C) Satıcı bilgileri
D) Alınan ücret
30)

Hangisi müşteri hizmeti doğrusu aynı zamanda lojistiğin doğrularından biri değildir?

A) Doğru Miktar
B) Doğru Koşullar
C) Doğru Yer
D) Doğru Zaman
31)

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlama süreci fonksiyonları arasında yer almaz?

A) Bilgi toplama ve durum analizi
B) İşgücü talebinin belirlenmesi
C) Firmanın gayrimenkul yatırım kararlarının belirlenmesi
D) İnsan kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesi
32)

Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Aracın ne kadar mola verdiği
B) Hız ihlali yapıp yapmadığı
C) Aracın yaptığı ortalama hız
D) Online araç takip
Başka Sınava Geç