29 Mart 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 30 Soru
Süre: 45 Dakika
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir ?

A) Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi
B) Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
C) Radyo veya müzik açması
D) Derin nefes alması
2)

Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçunu kendileri işlemediğinden herhangi bir ceza verilmez
B) Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın asıl suçlulara verilecek cezanın yarısı kadar ceza verilir
C) Bir menfaati yoksa herhangi bir ceza verilmez
D) Bir menfaati varsa asıl suçluya verilen ceza kadar ceza verilir
3)

Aracın yolculuk öncesi sürüş  hazırlığının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varılacak yere en hızlı şekilde gitmek
B) Yolculuğun keyfini çıkarmak
C) Hizmetin aksamaması,yük ve yolcuyu sağlam ve zamanında hedefine ulaştırmak
D) İleride karşımıza çıkacak herhangi bir durum için hazırlıksız olmak
4)

Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?

A) Aracın tüm lastiklerine,
B) Aracın ön lastiklerine
C) Motordan hareket alan çekişli lastiklere
D) Motordan hareket almayan lastiklere
5)

Poliçede bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminat miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminata ne denir?

A) Nispi tazminat
B) Maktu tazminat
C) Hasar tazminatı
D) Otomatik tazminat
6)

Hangisine suni solunum yapılır?

A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
D) Göğüs kafesi inip kalkanlara
7)

Aracın sinyal lambalarından biri yanıyor diğeri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Endüksiyon bobini arızalıdır
B) Alternatör arızalıdır
C) Sinyal ampulü patlamış veya gevşemiştir
D) Konjektör arızalıdır
8)

“İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Dikkat
B) Uyarıcı
C) Davranış
D) Motivasyon
9)

Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

A) Hasar Performansı
B) Araç Performansı
C) Yakıt Performansı
D) Hız Performansı
10)

Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?

A) Zamana göre anlık ve/veya periyodik
B) Zamana bağlı kalmaksızın
C) Mesafeye bağlı kalmaksızın
D) Bölgeye bağlı kalmaksızın
11)

Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?

A) Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ve düzenleme yeri
B) Göndericinin adı ve adresi
C) Şoförün isim ve adresi
D) Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
12)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

A) 61
B) 62
C) 66
D) 65
14)

I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.

II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.

III - Turnike uygulamak.

IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I ve III
15)

Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?

A) Küçük ölçekli haritalar
B) Siyasi haritalar
C) Büyük ölçekli haritalar
D) Beşeri ve ekonomik haritalar
16)

Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

A) Diz kapağının olduğu bölge
B) Ayak bileğinin olduğu bölge
C) Diz ile kalça arası
D) Diz ile ayak arası
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi “taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayollarında güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçü”dür?

A) İstiap haddi
B) Taşıma hattı
C) Gabari
D) Taşıma kapasitesi
18)

AETR’ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) Çıkarılamaz
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?

A) Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B) Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C) Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D) Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara
20)

Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

A) 1.4 mm
B) 1.6 mm
C) 2.6 mm
D) 3 mm
21)

11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
22)

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)

A) 5 100
B) 10 100
C) 15 150
D) 50 150
23)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
24)

Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?

A) Sigortalının kasıtlı zararı
B) Nükleer ve atomik rizikolar
C) Gecikme hasarları
D) Deprem ve volkanik rizikolar
25)

Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına ne denir?

A) Yüklü ağırlık
B) Gabari
C) Taşıma sınırı
D) Dingil ağırlığı
26)

Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?

A) Arkadan gelen araç yoksa işaret vermeden manevraya başlayarak.
B) Girilecek şeridin boş olduğu görüldükten sonra işaret vererek.
C) Arkadan gelen araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket ederek.
D) Arkadan gelen araçları ikaz edip onları yavaşlatarak.
27)

Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan araç kazalarından sonra öncelikle alınacak önlemlerden değildir?

A) Kaza yerini emniyete almak.
B) Rüzgârı arkaya alarak yangını söndürmek.
C) Tehlikeli maddelerin yayılmasını önlemek.
D) Gönderene haber vermek.
28)

Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

A) Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek
B) Arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek
C) Öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek
D) Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek
29)

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A) İkisini birden aynı anda
B) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C) Marş kablosunu
D) Şarj kablosunu
30)

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

A) Trafik tescil belgesi
B) Sürücü belgesi
C) Taşıma yetki belgesi
D) Taşıt kartı
Başka Sınava Geç