29 Mart 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 49 Soru
Süre: 73.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Dökme olarak taşınmak istenen aşağıdaki maddelerden hangisi yeterli havalandırmaya sahip araçlar ve konteynerlerde taşınmalıdır?

A) UN 1363
B) UN 1435
C) UN 1550
D) UN 1841
E) UN 2211
2)

Aşağıdaki maddelerin hangileri L10BN kodlu sabit tankta taşınabilir?

I. UN 1789 PG II
II. UN 2432
III. UN 2733 PG I
IV. UN 3152
V. UN 2246

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V
3)

UN 2781 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde PG I’e atandığında 13H1 kodlu ambalajda taşınamaz.
II. UN 2781 PG I maddesinin yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim yerlerinde yüklenmesi ve boşaltılması yasaktır.
III. Bu madde tüm paketleme gruplarına atandığında asgari test basıncı 4 bar olan portatif tankta taşınabilir.
IV. UN 2781 PG I maddesi, 4.000 kg’ı ambalajlı olarak taşındığında, araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
V. Bu madde sıvı (eriyik) halde de sabit tanklarda taşınabilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) Hepsi
4)

UN 2000 maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Selüloitten imal edilmiş net kütlesi 3 gr olan toplam 3.000 kg masa tenisi topunun, kapasitesi 450 gr olan ambalajlar içerisinde taşınmasında istihdam edilen kişilerin ADR kapsamında eğitim zorunluluğu bulunmaktadır.
II. Bu madde, ince metal ambalajlarda taşındığında, bir ambalajın net kütlesi 50 kg’ı geçemez.
III. Bu maddenin 800 kg’ı, kapalı araç içerisinde tam yük olarak uygun yöntemlerle sabitlenmek suretiyle ambalajlanmadan paletler üzerinde taşınabilir.
IV. Bu madde, net kütlesi 800 kg, hacmi 2,5 m3 olan büyük ambalajlarda taşınabilir.
V. 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan bu madde, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2014 maddesi ile tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve V
5)

KUMİL PEROKSİPİVALAT maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I. Bu maddenin 300 l’si 3A2 kodlu en az 4 adet ambalajla taşınabilir. II. Bu maddenin taşınmasında metal ambalajlar kullanılamaz. III. Bu maddeyi içeren 200 kg ağırlığındaki ambalajları taşıyan aracın gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur. IV. Bu maddenin taşındığı araçta ambalajlar kolayca erişilebilecek bir şekilde istiflenmelidir. V. Bu maddenin, Sınıf 3 maddeleri için katılaştırıcı olması durumunda, Sınıf 3’te yer alan maddelerle birlikte ambalajlanmasına izin verilmiştir.

A) I ve II
B) I,II ve V
C) Yalnız II
D) IV ve V
6)

Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Etil Nitrit Çözeltisinin taşınması sırasında 45 l ürün kaybının olduğu kaza için kaza raporu hazırlanmalıdır.
II. Tehlikeli maddenin taşındığı bir tankerin kazasında, sürücünün yaralandığı ve iki gün hastanede kaldığı kaza için kaza raporu hazırlanmalıdır.
III. Ebola virüsü içeren numunelerin taşındığı aracın devrildiği bir trafik kazasında kaza raporu hazırlanmasına gerek yoktur.
IV. Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'te belirtilen modele uygun bir rapor, sırasıyla yükleyen, dolduran, taşımacı, boşaltan veya alıcı tarafından olaydan en geç üç ay sonra anlaşmaya taraf ülkenin ilgili yetkili makamına sunulacaktır.
V. Tehlikeli madde taşıyan bir aracın karıştığı bir kaza sonrası meydana gelen tehlikeli mal sızıntısı nedeniyle oluşan 70.000 Avro çevresel zarar için kaza raporu hazırlanmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
7)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 0,06 mg/l olan zehirli bir madde ile 3 dakikalık temas sonucu 45 dakikalık gözlem periyodunda ciltte geri dönüşü olmayan hasar bırakan aşındırıcı bir madde karıştırılıyor. Elde edilen inorganik katı maddeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde 1 gr’lık iç ve 300 gr’lık dış ambalajda istisnai miktarda taşındığında, ara ambalaj kullanımı zorunludur.
B) Bu madde 6 bar test basıncına sahip bir portatif tank ile taşınabilir.
C) Bu madde sıvı (erimiş) halde taşınmak istendiğinde, alttan doldurmalı veya boşaltmalı tankların kullanımına izin verilmez.
D) Bu maddeyi taşıyan 3.000 l kapasiteli portatif tanka takılan turuncu renkli plakaların, tankı taşıyan kapalı araca takılmasına gerek yoktur.
E) Bu madde, iç ambalaj başına 0,5 kg’ı aşmayan miktarda, iç ambalaj miktarı 3 l olan UN 2054 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
8)

Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin aynı taşıma birimine birlikte yüklenmesine izin verilmez?

A) UN 0499 maddesi ile sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1292 maddesi
B) UN 1606 ile konsantrasyonu % 70 olan ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL PEROKSİT
C) UN 0393 ile UN 0486
D) UN 0457 ile UN 3268
E) UN 3112 ile UN 3103
9)

UN 1812 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerin hangileri yanlıştır?

I. Bu maddenin taşınacağı 6HB2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 75 kg’dır

II. Bu maddenin taşınacağı 50H kodlu ambalaj içine konan kağıt iç ambalajlar tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

III. Bu maddenin, 30 gr’lık iç ambalajda, azami net miktarı 1 kg olan 1. 200 adet dış ambalajda taşındığı araçta taşıma evrakı bulundurulmalıdır.

IV. Bu madde S10DN kodlu sabit tankta taşınabilir.

V. Bu madde açık araçlarda dökme yük olarak taşınabilir

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve IV
D) III, IV ve V
E) III ve V
10)

Bir firma, 300 l UN 1214 maddesini, 500 kg UN 0493 maddesini ve 600 l UN 2826 maddesini karayoluyla alıcı firmaya göndermek istiyor. Bu taşımaya ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Ambalajlanmış bu maddelerin taşınması için en az iki araç gerekir.
II. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1214 maddesi ile 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2826 maddesi birlikte ambalajlanabilir.
III. Bu maddelerin taşınmasında firma dış ambalaj olarak 4H2 kodlu ambalajlar kullanabilir.
IV. UN 1214 ile UN 2826 maddelerini birlikte taşıyan aracın iç ve dış kısımları yüklemeden önce muayene edilmelidir.
V. Firmanın elinde bulunan L4CN kodlu, çift bölmeli sabit bir tankla UN 1214 ile UN 2826 maddeleri birlikte sevk edilemez.

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II ve IV
D) III, IV ve V
E) Hepsi
11)

UN 1740 PG III maddesinin karayoluyla taşınmasına ilişkin hangileri doğrudur?

I. Bu madde su geçirmez BK1 kodlu dökme yük konteynerinde taşınabilir.

II. Bu maddeden 1.500 kg taşıyan araçta göz durulama sıvısı bulundurulmalıdır.

III. Bu maddenin taşındığı 0A2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 50 kg ile sınırlıdır.

IV. Bu madde üstten doldurma ve boşaltmalı sabit tanklarda taşınamaz.

V. Bu maddenin taşındığı portatif tankın dış yüzeyinin sıcaklığı 100 oC’yi geçemez.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
12)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1302 maddesi aşağıdakilerden hangileri ile birlikte ambalajlanabilir?

I. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1250 maddesiyle

II. 6 kg’lık iç ambalajlarda bulunan UN 1451 maddesiyle

III. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1605 maddesiyle

IV. % 5 oranında serbest asit içeren 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan kurşun sülfatla

V. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1305 maddesiyle

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
13)

Aşağıdaki hangi taşımaya tehlikeli madde güvenlik danışmanı müsaade eder?

A) UN 0222 maddesinin metal IBC’de taşınmasına
B) UN 1308 PG I maddesi için, brüt kütlesi 80 kg olan kombine ambalajların taşınmasına
C) UN 0236 maddesinin kurşunlu ambalajlarda taşınmasına
D) BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B’ye atanan yangın söndürme ajanlarının Bölüm 6.2'nin ilgili gerekliliklerine uygun olarak 450 l su kapasiteli tüplerde taşınmasına
E) İç ambalaj olarak tabla kullanılan UN 0306 maddesinin taşınmasına
14)

Paketleme talimatı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Katı UN 3373 maddesinin taşındığı ana kaplar toz geçirmez olacaktır.

II. Aksi belirtilmedikçe UN 2809 maddesinin taşındığı basınçlı kabın asgari test basıncı 0,6 MPa olmalıdır.

III. UN 0160 maddesinin taşınmasında 1B2 kodlu dış ambalaj kullanıldığında iç ambalaj kullanılmayabilir.

IV. UN 1347 maddesi, ambalaj başına 15 kg’dan fazla taşınmamalıdır.

V. UN 2956 maddesinin taşınmasında 1G kodlu dış ambalaj kullanıldığında, bu ambalajın azami net kütlesi 25 kg olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi
15)

Aşağıdaki maddelerin hangilerinin taşınmasında 1A1 kodlu ambalaj kullanılabilir?
I. BENZEN SÜLFONİL HİDRAZİD
II. TETRAMİN PALADYUM (II) NİTRAT
III. 4-NİTROSOFENOL
IV. DİPROPİONİL PEROKSİT
V. DİSÜKSİNİK ASİT PEROKSİT(Konsantrasyon % 80)

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V
16)

Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kg’ı için dakikada 30 l olan, ikincil tehlikesi olamayan sıvı tehlikeli madde, Ankara’dan Mersin’e gönderilmek isteniyor. Yapılacak bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde, UN 3222 maddesi ile aynı araca birlikte yüklenebilir.

II. Bu taşımada T11 portatif tankı kullanılabilir.

III. Bu maddeyi taşıyacak olan basınçlı kapların, 10 barlık test basıncında 10 yılda bir periyodik teste tabi tutulması gerekir.

IV. Bu maddeden ambalajlı olarak 15.000 kg gönderildiğinde, aracın gözetim altında bulundurulması gerekir.

V. Bu maddeyi taşıyacak tankın üzerinde “Do not open during carriage. (Taşıma sırasında açmayın.) Gives off flammable gases on contact with water. (Suyla temas halinde alevlenebilir gazlar açığa çıkarır.)” ibaresi bulunmalıdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
17)

IBC’lerde taşınan ve patlayıcı içeriklerinin toplam net kütlesi 2.000 kg olan UN 0241 maddesinin taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, 2.000 kg, (B1000C)
B) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1 (1.1D), 2.000 kg, (B1000C)
C) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, (B2000C), 1.000 kg
D) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, (1.1D), (B1000C), 2.000 kg
E) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, 2.000 kg, (B1000C)
18)

Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından tamamen muaftır?

I. % 50’den daha fazla magnezyum içermeyen UN 1869 maddesinin ambalajlı olarak taşınması
II. UN 2668 maddesini içermiş, boş ve temizlenmemiş ambalajların herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınarak taşınması
III. ÇİNKO REZİNAT maddesinin iç ambalaj başına 5 kg, dış ambalaj başına 30 kg olacak şekilde 5.000 kg taşınması 
IV. İç ambalaj başına azami net miktarı 20 ml, dış ambalaj başına azami miktarı 1.000 mlolan ambalajlar içerisinde UN 1591 maddesinden bir araç ile 100 adet dış ambalajın taşınması
V. UN 1398 maddesinin kaplanmış halde taşınması

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) IV ve V
19)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. UN 3549 kaydı biyolojik araştırma veya sıvı atıklardan kaynaklanan atıklar için kullanılacaktır.
II. Hayvanların veterinerlik tedavileri, insanların tıbbi tedavilerinden veya biyo araştırmalarından kaynaklı atıklar, tıbbi veya klinik atıklardır.
III. ADR’ye göre tanımlanmış olan “Tıbbi veya Klinik atıklar” PG II’ye atanır.
IV. Kategori B bulaşıcı maddelerin atıkları UN 3291'e atanır. V. Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.62 uyarınca sınıflandırılır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
20)

Sabit tankta 5.000 l UN 2447 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin taşındığı tankın ağızlarının koruyucu kapakları kilitlenmelidir.
II. Aracın gözetim altında tutulması gerekmektedir.
III. Bu madde sadece AT tipi araçlarda taşınabilir.
IV. Tankın kalan boşluğu koruyucu madde olarak azotla doldurulabilir. V. Bu madde; organik, zehirli, sıvı bir maddedir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
21)

Muafiyetsiz ve münhasır kullanım kapsamında olmadan ambalajlı olarak Sınıf 7 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.
II. Brüt kütlesi 50 kg'dan az olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmesi gerekir.
III. Aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 50 mm'ye kadar küçültülebilir.
IV. Adi paketler hariç olmak üzere, aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır. V. Adi paketler ve küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler hariç olmak üzere, Sınıf 7 için, birincil risk levhası Model No. 7D'ye uygun olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
22)

21N/Z/02 19 NL/AB 012/0/1500 işaretine sahip IBC için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, çelik veya alüminyum dışında metal bir IBC’dir.
II. Bu IBC’nin muayene için kolaylıkla erişilebilecek bir yerine kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde test (gösterge) basıncı bilgisi yer almalıdır.
III. Taşıma için ilk kullanımdan önce ve iki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla sızdırmazlık testinden geçecektir.
IV. İstifleme için tasarlanmamış bir IBC’dir. V. Paketleme grubu II ve III’e atanmış katı maddeler için kullanılabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) IV ve V
23)

Fümige edilmiş yük taşıma ünitelerinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Başka Sınıf 9 madde ve nesnelerini içermeyen fümige edilmiş yük taşıma ünitelerine Model No. 9'a uygun levhalar takılacaktır.
II. Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin tamamen havalandırılmış olması ve havalandırma tarihinin ikaz işaretinde belirtilmesi halinde, bu işlem taşıma belgesinde belirtilmelidir.
III. Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş yük taşıma ünitelerinde yazılı talimat bulundurulmalıdır.
IV. Taşıma belgeleri içerisinde fümigant kalıntılarının uzaklaştırılmasına ilişkin talimatlar da yer almalıdır. V. Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, fümigasyon sonrası mekanik havalandırma yoluyla tamamen havalandırıldıysa, havalandırma tarihi de fümigasyon ikaz işareti üzerine eklenecektir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
24)

3-HİDROKSİ-1,1-DİMETİLBÜTİL PEROKSİNEODEKANOAT, konsantrasyonu % 70 olan madde için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Paket başına azami içerik miktarı 70 l’dir.
II. Bu madde bir taşıma ünitesinde 20.000 kg’a kadar taşınabilir.
III. Bu maddenin taşınmasında, kombine ambalajların iç ambalajları ve kombine veya kompozit ambalajların dış ambalajları da dâhil olmak üzere metal ambalajlar kullanılabilir.
IV. Bu maddenin araçtaki toplam kütlesi 1.000 kg olduğunda araç gözetim altında olmalıdır. V. Bu madde için, taşımadan önde taşımacı, soğutma sisteminin çalışması ve güzergâh üzerindeki mevcut soğutma tedarikçilerinin bir listesi ile sıcaklık kontrolünün kaybı hâlinde izlenecek prosedürler hakkında bilgilendirilecektir.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III ve IV
25)

Aşağıdaki ambalajların hangisinde taşıma sırasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınabilir?

A) 1D
B) 5L2
C) 6HG1
D) 51H
E) 3A1
26)

Üzerinde ilave olarak “U” harfi ile işaretlenmiş bir ambalaj koduna sahip ambalaj, aşağıda verilen sınıflardan hangisine ait tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılabilir?

A) Sınıf 8
B) Sınıf 1
C) Sınıf 6.1
D) Sınıf 6.2 (Kategori A Bulaşıcı Maddeler)
E) Sınıf 9
27)

Konsantrasyonu 60 % olan tert-BÜTİL MONOPEROKSİMALEAT maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde 27 kg’lık 1B1 kodlu ambalaj ile taşınabilir.
II. Bu maddeyi taşıyan ambalajlara “PATLAYICI” ikincil tehlike etiketi gereklidir.
III. Bir aracın veya büyük konteynerin içinde 5.000 kg’dan fazla bu maddeden bulunuyorsa, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir.
IV. UN 3119 maddesi ile birlikte bir taşıma ünitesine yüklenemez. V. Bu maddenin ambalajlı olarak taşınacağı kapalı veya örtülü konteynerler 3 m3 ’ün üzerinde iç hacme sahip olmalıdır.

A) I, II ve III
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) III ve V
E) Hepsi
28)

Aşağıdaki şıklardan hangileri için güvenlik planı hazırlanması gereklidir?
I. Ambalajlı olarak 15 kg UN 0500 maddesinin taşınmasında
II. Tankta 10 kg UN 0331 taşınmasında
III. Tek bir ambalaj başına taşıma güvenlik eşiği 400 TBq olan Cd-109 radyonüklidi
IV. Ambalajlı olarak UN 3549 maddesinin taşınmasında V. Ambalajlı olarak 5.000 l UN 3505 maddesinin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I, III ve V
D) II ve IV
E) III, IV ve V
29)

İşaretlemelerle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Farklı UN numaralarına tahsis edilmiş lityum pil veya batarya içeren ambalajda, en tehlikeli maddenin UN numarası işaret üzerinde belirtilecektir.
II. Hava menfezlerine sahip tekli ambalajların yön düzeni okları ile işaretlenmesi gerekmemektedir.
III. 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli sıvı madde içeren 4 l’lik tek ambalajın çevre için tehlikeli madde işareti ile işaretlenmesi zorunlu değildir.
IV. UN 0005 maddesinin ambalajlarında uygun sevkiyat adının yer alması gerekmemektedir. V. Kütlesel olarak doldurulan UN 3305 maddesinin tekrar doldurulabilir kaplarına, doldurma sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın darası veya brüt kütle de işaretlenmelidir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
30)

ADR’ye göre aşağıdaki taşımalardan hangileri güvenlik danışmanı hizmeti almaktan muaftır?
I. Ambalajlı olarak 250 kg UN 1495 maddesinin taşınmasında
II. 750 g’lık iç ambalajlarda ve net 30 kg’lık dış ambalajlarda taşınan UN 1514 maddesinin taşınmasında
III. UN 1544 PG II maddesinin 1 g’lık iç ambalaj ve 500 g’lık bir adet dış ambalajda taşınmasında
IV. 2.2.7.1.2'deki "bulaşma" tanımında belirtilen limitleri aşmayan miktarda herhangi bir yüzeyinde radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan katı nesnelerin taşınmasında V. İnsanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olma ihtimali bulunmayan ve başka bir sınıfa dâhil edilmeleri için gerekli kriterlere uymayan maddelerin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III, IV ve V
C) I, IV ve V
D) II ve III
E) III, IV ve V
31)

Bir saatlik maruz kalmaya ilişkin LC50 değeri 100 ml/m3 ve uçuculuğu 300 ml/m3 olan buharların solunması yoluyla zehirli bir madde ile 2 dakika temas sonucu 25 dakikalık gözlem periyodu sonunda geri dönüşü olmayan cilt hasarına neden olan maddenin karıştırılmasıyla üretilen yeni inorganik, katı maddenin taşımasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde, 500 gr’lık iç, 25 kg’lık dış ambalajlarda toplam 50 kg taşındığında, araçta yazılı talimat bulundurulmasına gerek yoktur.
II. Bu madde, 5H3 kodlu ambalajlarda 50 kg’a kadar taşınabilir.
III. Bu maddenin taşındığı sabit tanklar aynı zamanda gıda maddelerinin taşınmasında da kullanılabilir.
IV. Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile bu madde ve UN 1550 maddesi iç ambalaj başına 0,2 kg, dış ambalaj başına 0,8 kg olarak birlikte ambalajlanabilir. V. Bu maddenin taşındığı sabit tankın arka yüzüne monte edilmiş bağlantı parçaları ve aksesuarlar, 9.7.6'da tanımlanan bir tamponla korunacaktır.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) Yalnız IV
D) IV ve V
E) Hepsi
32)

400 kg UN 1326 maddesini tek seferde taşıyacak araç ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 belgesi) olmayan bir şoför tarafından kullanılacaktır. Bu taşımada minimum kullanılabilecek toplam ambalaj sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
B) 400 iç ambalaj, 14 dış ambalaj
C) 12.000 iç ambalaj, 800 dış ambalaj
D) 40 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
E) 14 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
33)

Bir şoförün aşağıdaki yüklerden hangilerini taşımak için Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikasına (SRC-5 belgesi) ihtiyacı vardır?

I. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak önlemlerin alınmadığı UN 1614 taşınmış 40 adet boş ve temizlenmemiş ambalajın taşınması
II. İç ambalajı plastik, dış ambalajı mukavva olan 30 adet kombine ambalaj içinde 1.000 kg UN 0367 maddesinin taşınması
III. Perakende satış amacıyla, ilaç olarak kullanılmak üzere ambalajlanmış 3 ton UN 3243 maddesinin taşınması
IV. İçinde UN 2910 maddesi olan 4 adet ambalaj ile içinde dışkıda gizli kan tarama numuneleri olan 2 adet ambalajın aynı araçta birlikte taşınması V. 4 adet ambalaj içinde toplam 150 kg UN 1700 maddesi ile ambalaj içinde 38 kg UN 1017 maddesinin aynı araçta taşınması

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Yalnız V
34)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile 3 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1672 maddesi aşağıdaki maddelerden hangileriyle aynı kombine ambalajda birlikte ambalajlanabilir?
I. 2 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1203 ürünü ile birlikte
II. 3 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG II ürünü ile birlikte
III. 1 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1908 PG II ürünü ile birlikte
IV. 5 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG III ürünü ile birlikte V. 5 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG II ürünü ile birlikte

A) I, II ve III
B) I, II, IV ve V
C) II, III ve V
D) II ve IV
E) IV ve V
35)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklarda azami dolum oranı 1.03’tür
B) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
C) UN 2025 PG II maddesinin taşındığı 11G kodlu ambalaj dışarıya toz ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek bir tertibat bulunabilir
E) UN 1405 maddesini dökme olarak taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm den az olmayan harflerle "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
36)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça veya taşınan maddenin yapısından dolayı daha kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe, plastik varillerin kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
II. Sıvı ve katı maddelerin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, aksi belirtilmedikçe her 5 yılda bir periyodik muayene ve teste tabi tutulur.
III. Bir metal IBC, hizmete alındığı tarihten itibaren, iki buçuk yıl ve 5 yılı aşmayan aralıklarla muayene ve teste tabi tutulur.
IV. Bir UN sertifikalı MEGC, hizmete alındığı tarihten itibaren, 5 yılı aşmayan aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulur. V. Esnek dökme yük konteynerlerinin tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) Ive V
D) III ve V
E) Hiçbiri
37)

Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ ye göre taşınması yasaktır?
I. % 20’den fazla hidrosiyanik asit içeren UN 1613 maddesi.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit içeriği % 3 olması halinde.
III. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL.
IV. Sarı ve beyaz fosfor içeren fosforlu sülfitler. V. % 50’den fazla % 72’den az konsantrasyonlu PERKLORİK ASİT.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
38)

Aşağıdaki araçlardan hangisi ADR araç onay sertifikası olmadan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılabilir?

A) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve münferit kapasitesi 3 m3 olan tank konteynerde alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
B) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 2.500 l olan ve münferit kapasitesi 1 m3 olan portatif tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar.
C) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 500 l olan ve kapasitesi 3 m3 olan sabit tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
D) Sıvı yakıt için sabit yakıt tankı kapasitesi 1.500 l olan ve kapasitesi 1 m3’ den fazla sökülebilir tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
E) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve alevlenebilir gazları münferit kapasitesi 3m3 ‘den fazla olan MEGC’de taşıyan araçlar
39)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Yenilenmiş ambalajın UN işaretlemesindeki ayırıcı kod “R” harfidir.
II. Kombine ambalajlar için test gereklilikleri bulunmamaktadır.
III. Kurtarma ambalajının UN işaretlemesinde ayırıcı kod “W” harfidir.
IV. Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan ambalajlar, kapalı ve örtülü araçlarda ya da kapalı ve örtülü konteynerlerde taşınmalıdır. V. Delme testi, UN 2900 maddesinin taşınmasına yönelik olarak üretilecek ambalaj numunesi için uygulanacak tasarım tip testlerinden biri değildir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
40)

Aşağıdaki taşımalardan hangileri için sürücü eğitim sertifikası gereklidir?
I. 5 kg’lık iç, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda, 3.000 kg UN 2909 maddesini taşıyan araç sürücüsü
II. Ambalajlar halinde 2.000 kg UN 0405 maddesini taşıyan araç sürücüsü
III. Kapasitesi 1.5 m³ olan sabit tankta UN 1202 maddesini taşıyan araç sürücüsü
IV. Ambalajlı olarak UN 0081 maddesinden 25 kg taşıyan araç sürücüsü V. UN 1340 maddesinin taşındığı 100 adet boş ve temizlenmemiş ambalajı taşıyan araç sürücüsü

A) I, III ve V
B) II, III ve V
C) III ve IV
D) III, IV ve V
E) III ve V
41)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde UN 1967 maddesinin taşındığı araçta, göz durulama sıvısı bulundurulması zorunludur.
II. Ambalaj içinde UN 1975 maddesi taşınan bir araçta, kanalizasyon örtüsü bulundurulması zorunludur.
III. Ambalajlı olarak UN 1163 maddesinden 15 kg ve UN 1170 PG II maddesinden 100 kg taşıyan araçta acil durum maskesi zorunludur.
IV. UN 1238 maddesinin taşındığı tankerde araç ekibinin her bir üyesi için acil durum maskesi bulundurulması zorunludur. V. 500 l UN 1793 maddesini 10 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan araçta toplama kabı bulundurulması zorunludur.

A) I, II ve V
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V
42)

4G/Y145/S/22TR/VL852/REC ambalaj kodu için aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
I. Ambalajın son kullanma tarihi 2022’dir.
II. Ambalaj katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
III. Ambalaja onay veren ülkenin uluslararası trafik kodu “TR” dir.
IV. Paketleme grubu I ve II olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılır. V. Ambalaj çelik bir varildir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) II, III ve V
43)

Sadece UN 1173 maddesinin taşınmasında kullanılan ve üzerinde UN/31H1/Y/01 19/… ambalaj kodu bulunan bir IBC, 07/2021 tarihinde yapılan sızdırmazlık testinden başarıyla geçmiştir. Bu IBC hangi tarihe kadar kullanılabilir?

A) 01/2024
B) 07/2024
C) 01/2026
D) 07/2026
E) 12/2025
44)

UN 0113 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin konulacağı iç ambalajlar en fazla 50 g patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermelidir.
II. Bu maddenin dış ambalajı en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.
III. EX/III tip onayı olan bir araç bu maddenin 22 kilogramını bir seferde taşıyabilir.
IV. EX/II tip onayına sahip bir araç, bu maddenin 22 kilogramını dört seferde taşıyabilir. V. UN 0114 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V
45)

Aşağıdaki maddelerden hangileri Paketleme Grubu II’ye atanır?
I. Başlangıç kaynama noktası 35 °C olan sıvı, alevlenebilir madde.
II. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa.
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 0.2 mg/l olan maddeler.
IV. 1 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 1000 ml/m3 ’e ve V değeri 1500 ml/m3 ’e eşit buharların solunması yoluyla zehirleyici olan maddeler. V. Başlangıç kaynama noktası 50 °C, parlama noktası 60 °C ve tozların ve dumanların solunması yoluyla (4 saatlik) zehirlilik LC50 değeri 1 mg/l olan alkol.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
46)

Sınıf 1 taşıyan N ve O kategorisindeki araçlar için aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. EX/II ve EX/III araçlar, 105 sayılı BM Yönetmeliği uyarınca tip onayına sahip olmalıdır.
II. Sıvı halde 4 bar’dan az bir basınç ile kontrolden geçirilmiş, 3 m³’ten fazla kapasiteye sahip ve 1 Temmuz 2003 tarihinden önce kayıt altına alınan EX/III tip onayına sahip bir tankerin, BM Yönetmeliği No. 111’in teknik zorunluluklarını karşılaması gerekmektedir.
III. İlk tescil ya da hizmete alınma tarihine bakılmaksızın 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip EX/II araçlar ve römorklar kilitlenmeyen fren sistemine sahip olmalıdır.
IV. EX/II aracına monte edilecek yanmalı ısıtıcının şalteri, sürücü kabininin dışına takılabilir. V. EX/II ve EX/III araçlarda, vidalı kapağa sahip ışık kaynakları kullanılmamalıdır.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
47)

UN 1428 maddesinin portatif tank ile taşımacılığına ilişkin aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur? 2.
I. Bu maddeyi taşıyan tankın asgari cidar kalınlığı en az 5 mm kalınlığındaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metalden olmalıdır.
II. T18 talimatına uygun bir tankta taşınabilir.
III. Söz konusu tankın yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
IV. Bu maddenin tüm sıcaklıklarda katı olarak taşınması durumunda 6.7.2.6.2 zorunluluklarına uyan alttan kapağa izin verilir. V. Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) I, III ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
48)

Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında taşıma ünitesi başına taşıma sınırı 20.000 kg olmalıdır?

A) UN 1337
B) UN 3113
C) UN 1783
D) UN 2059
E) UN 3071
49)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. PG II olan katılar için IBC’lerin kapasitesi en fazla 3 m3 ’tür.
II. PG I’e ait katılar için 11A kodlu ambalajların kapasitesi en fazla 1,5 m3’tür.
III. PG I olan katı maddeler için 11H2 kodlu ambalajların kapasitesi en fazla 3 m3 ’tür.
IV. Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılacak konteynerin iç hacmi 1 m3 ’ten düşük olabilir. V. Büyük kurtarma ambalajları 3 m3’ten küçük hacme sahiptir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
Başka Sınava Geç