29 Mart 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 13 Soru
Süre: 19.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 29 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

ADR ye göre bir arada yükleme yasağı ne anlama gelmektedir?

A) Tehlikeli maddelerde bir arada yükleme yasağı yoktur, çünkü farklı sınıflardaki tehlikeli maddelerin farklı tehlikeleri vardır.
B) Farklı tehlikeli madde etiketleri yapıştırılmış paketler eğer birbirlerine zarar vermedikleri ispatlanmamışsa aynı araca yüklenemezler.
C) Bir arada yükleme yasağı sadece aynı sınıfa ait tehlikeli maddelerin farklı paketleme grubuna girmesi halinde olur.
D) Bir arada yükleme yasağı, tehlikeli maddeler genel olarak diğer tehlikeli maddelerle aynı taşıma birimine yüklenemezler demektir.
2)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda sayılan süre türlerinden değildir?

A) Kanuni süreler
B) İcraya ilişkin süreler
C) Yargısal süreler
D) İdari süreler
3)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşınması hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıma fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
B) Her bir yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
C) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunludur.
D) Her seferde taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
4)

Sayısal verileri göz önünde tutarak deneyimlerden gelen bilgileri kullanan insan ihtiyaç tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Matematiksel yöntem
B) Çoklu regresyon
C) Doğrusal programlama
D) Sezgisel yöntem
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, G3 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet kargo veya dağıtım işletmecisi yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre;Trafikte geçiş hakkı ne demektir?

A) Bazı özel yollardan yararlanma hakkıdır
B) Otoyollardan yararlanma hakkıdır
C) Görev sırasında bazı araçların trafik kısıtlamalarına ve yasaklamalarına tabi olmamalarıdır
D) Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre yolu kullanmakta önceliğidir
7)

İthalatın ülke bazında miktar olarak sınırlandırılması şeklinde uygulanan kota türüne ne denir?

A) Sözleşmeli kota
B) Ayrımcı kota
C) Değişken kota
D) Global kota
8)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

A) İki
B) üç
C) beş
D) on
9)

Otobüs ve mafsallı otobüslerde en az kaç kilogramlık yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A) 2 kg.
B) 3 kg.
C) 4 kg.
D) 6 kg
10)

Yarı-römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?

A) Termo-king
B) Dorse
C) King pim
D) Römork
11)

Bilgi işlem sürecinde işlenen malzemeye ne ad verilir?

A) Kaynak
B) Parametre
C) Veri
D) Bilgi
12)

İşveren tarafından işçinin sebep göstermeksizin bir ayda toplam kaç iş günü gelmemesi halinde iş akdi feshedilir?

A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
13)

Gerçek kişinin ölüm tarihinin yetki belgesi geçerlilik süresinin bitim tarihinden önce olması kaydıyla..........içinde bildirimde bulunan kanuni mirasçılar, yetki belgesi sahibi sıfatını devam ettirmek isterlerse, gerçek kişinin ölüm tarihinden başlamak üzere..........içinde durumlarını bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirmek zorundadırlar. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 6 AY-1 YIL
B) 6 AY- 2 YIL
C) 1 YIL- 1 YIL
D) 1 YIL- 2 YIL
Başka Sınava Geç