30 Mart 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 45 Soru
Süre: 67.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

İş akdini, istisna ve vekâlet akitlerinden ayıran unsur nedir?

A) Ücret
B) Zaman
C) İşçinin işverene bağlı olması
D) Temsil ilişkisi
2)

Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, kaç yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
3)

İşletmeler açısından finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kârın en yükseğe çıkarılması
B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkarılması
C) Hisse senedi başına kârın en yükseğe çıkarılması
D) Kâr payı ödemelerinin en yükseğe çıkarılması
4)

Tasfiyeye giren bir şirketin tasfiye karı hesaplanırken aşağıdaki hangi değerlerden hareket edilir?

A) Servet değeri
B) Başlangıç sermayesi
C) Öz sermaye
D) Örtülü sermaye
5)

Taşıma bedelinin ihracatçı tarafından ödenmesi halinde uygulanacak teslim şekli hangisidir?

A) DDU (Delivered Duty Unpaid)
B) FAS (Free Alongside Ship)
C) CFR (Cost and Freight)
D) DEQ (Delivered Ex Quay)
6)

Lojistik maliyetlerin faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımıyla ele alınması durumunda, maliyetlerin belirlenmesi sürecünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Lojistik kaynakların belirlenmesi
B) Lojistik faaliyet havuzlarının belirlenmesi
C) Lojistik faaliyet ölçütlerinin belirlenmesi
D) Lojistik kar hedefleri belirlenir
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre belirli bir zaman ve ücret tarifesine göre tespit edilmiş bir güzergâhta önceden belirlenmiş yerleşim birimleri arasında yapılan taşımalara ne isim verilir?

A) Düzenli sefer
B) Mekik sefer
C) Arızi sefer
D) Düzensiz sefer
8)

(Bu sorunun cevabı değişti Eskisi 30 yenisi 90)

A) 30
B) 60
C) 90
D) 120
9)

Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmelerde "İnsan Kaynakları" fonksiyonunun hedefleri ve özellikleri arasında değildir?

A) Örgüt çalışanlarının davranış ve tutumlarına önem verir
B) Çalışanın etkinliğinin sağlamaya çalışır
C) Örgütsel hedeflerin ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılıklı ve uyumlu olduğunu kabul eder.
D) Yatırımlara yönelik finansal analiz yapar
10)

Vergi uygulamasında kişinin vergi dışında tutulmasına ne ad verilir?

A) Muafiyet
B) İndirim
C) İndirim ve af
D) Af
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitesinin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) Yaş şart aranmaz
12)

Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir

A) Karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığı.
B) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımalar.
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşımalar.
D) Tehlikeli maddeleri gönderenler ve bu maddelerin alıcıları.
13)

L2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?

A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
14)

Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyine kan gitmesine yardımcı olmak.
B) Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak.
C) Solunumun düzelmesine yardımcı olmak.
D) Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak.
15)

D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………………. ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler." Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boGluğu doldurunuz.

A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda boyun korsesi bulundurma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her 9 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
B) Her 12 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
C) Her 14 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D) Her 15 koltuk için en az 1 adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur
17)

Bir hukuki işlemi kanunun ön gördüğü şekilde yapmamanın müeyyidesi (yaptırımı) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tazminat
B) Ceza
C) Hükümsüzlük (butlan)
D) İptal edilebilirlik
18)

Pazarlamayı etkilemeyen makro çevre faktörleri nelerdir?

A) Demografik Çevre
B) Sosyal ve Kültürel Çevre
C) Rekabet
D) Aracı Kuruluşlar
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
20)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B1
B) B2
C) D1
D) D2
21)

Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Multimodal taşımacılık
B) Kombine taşımacılık
C) Unimodal taşımacılık
D) Entegre taşımacılık
22)

Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli veya kendilerine verilen belgelerin kaybından veya hatalı kullanılmasından doğacak sonuçlardan komisyoncu gibi aynı derecede sorumlu olan kimdir?

A) Nakliye acentesi
B) Alıcı
C) Satıcı
D) Taşımacı
23)

Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile karşılaştırılamaz?

A) Satış Karlılığı
B) Mamul Kalitesi
C) Satışların Maliyeti
D) Alacak Devir Hızı
24)

Türk Ticaret Kanununa göre; Tacirler arasında ihbar ve ilıtarlarıu yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

A) İptal edilebilir.
B) İhbar ve ihtar hiç yapılmamış sayılır.
C) İtiraz edilmedikçe geçerliliğini sürdürür.
D) Daha sonra geçerli hale getirilir.
25)

Bir konteynerin, buna ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 12 ay
26)

CMR Konvansiyonuna göre kasıtlı şekilde uygun olmayan davranışta bulunulduğu iddia edilmiyor ise tazminat talepleri için zamanaşımı süresi nedir?

A) 6 Ay
B) 1 Yıl
C) 2 Yıl
D) 3 Yıl
27)

Aşağıdakilerden hangisi iş performansının bileşenlerinden birisi değildir?

A) Motivasyon
B) Örgüt yapısı
C) Bilgi
D) Yetenek
28)

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

A) İhtiyaç duyulan insan kaynağını tespit etmek.
B) Nitelikli insan kaynaklarını elde tutmak.
C) Performansın arttırılmasını sağlamak.
D) Toplam üretimi geliştirmek.
29)

Yıllık gelir vergisi beyannamesinin gelir elde edilen yılı takip eden yıl içerisinde hangi tarihe kadar verilmesi zorunludur?

A) 1-25 Ocak tarihine kadar
B) 1-25 Şubat tarihine kadar
C) 1-25 Mart tarihine kadar
D) 1-25 Nisan tarihine kadar
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.
31)

Feshi ihbarın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşyerlerindeki çalışma saatlerinin düzenlenmesi
B) İşçinin yükümlülüklerinin belirlenmesi
C) Hizmet akdinin yapılması esaslarının belirlenmesi
D) İşyerlerinden ani uzaklaştırmaların önlenmesi
32)

Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kalemi değildir?

A) Amortisman
B) Sigorta
C) Elektrik faturası
D) Kira
33)

Türk Ticaret Kanunu’na göre, karar defterini aşağıdakilerden hangisi tutar?

A) Gerçek kişi tacirler
B) Ticaret sicili memurları
C) Esnaflar
D) Tüzel kişi tacirler
34)

B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 60
D) 90
35)

İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılması sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanan kısa vadeli plan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar dağıtım tablosu
B) Kaynak kullanım tablosu
C) Nakit bütçesi
D) Proforma bilanço
36)

Demografik çevre faktörleri arasında hangisi yer almaz?

A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Kur Politikası
D) Eğitim Düzeyi
37)

Aşağıdaki raf sistemlerinden hangisi lojistik faaliyetlerde kullanılmaz?

A) Sırt sırta raf sistemi
B) Kayar raf sistemi
C) Hareketli raf sistemi
D) Merkezi raf sistemi
38)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri teslim aldıkları eşyayı yurtiçi taşımalarda teslim aldıkları tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde teslim etmek zorundadırlar?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 15
39)

Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi tacirler açısından tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

A) Envanter Defteri
B) Yevmiye Defteri
C) Bilanço Defteri
D) Karar Defteri
40)

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

A) İşletmenin piyasa payını artırmak
B) Nakit yönetimi
C) Finansman
D) Kredi yönetimi
41)

Aşağıdaki araç kategorilerinden hangisi römork ve yarı römorklara aittir ?

A) L kategorisi araçlar
B) M kategorisi araçlar
C) O kategorisi araçlar
D) P Kategorisi araçlar
42)

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırmadaki maliyet bileşenlerinden biri değildir?

A) Bilişim sistemi giderleri
B) Depolama giderleri
C) Hasar maliyetleri
D) Sınırlarda,terminallerde harcanan zaman
43)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

A) Mal ve hizmetler
B) Pazarlar
C) İşletmenin kaynakları
D) Dağıtım ve tüketiciler
44)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesine göre tazminat ödeyen sigorta şirketi hangi hallerde ödediği tazminatı sigortalısına rücu eder?

A) Sürücü alkollü iken kaza yapmışsa
B) Zarar gören taraf alkollü ise
C) Poliçe sahibi sigortalı araç sürücüsü kusurlu ise
D) Kazaya sebep olan sürücü tazminat ödemeyi kabul ettiğini yazılı olarak beyan ederse
45)

D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
Başka Sınava Geç