30 Mart 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 24 Soru
Süre: 36 Dakika
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış turizm
B) Turizm
C) Tur
D) İç turizm
2)

Yurt içi ve uluslararası taşımalarda yolcunun kaç kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardır?

A) 20
B) 30
C) 35
D) 40
3)

I – Araçla ilgili bilgilere erişim. II – Sürücü denetiminin sağlanması. III – Personelin eğitilmesi. IV – internetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sistemi”nin faydalarındandır?

A) I-II-IV
B) I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-II-III
4)

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Nabız atışları hızlanır.
B) Bulantı ve kusma olur.
C) Vücudun bir bölgesi felç olur.
D) Vücut sıcaklığı artar.
5)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?

A) Motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
C) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
D) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri.
6)

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma mesafesi
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
8)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre otobüs ve mafsallı otobüslerde toplam doldurma kapasiteleri en az kaç kilogram kuru toz olan yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır?

A) 2 kg.
B) 6 kg.
C) 12 kg.
D) 20 kg
9)

Hız ile sürücünün görüş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) Hız arttıkça görüş açısı azalır.
B) Hız arttıkça görüş açısı çoğalır.
C) Hız arttıkça görüş açısı sabitlenir.
D) Hızla görüş açısı arasında bir ilişki yoktur.
10)

Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?

A) Aracın önüne 20 metre uzaklıkta
B) Aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta
C) Aracın arkasına 50 metre uzaklıkta
D) Aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta
11)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir
C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir
D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
12)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dönüş yapan sürücüler, doğru geçmekte olan araçlara
B) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara
C) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler, ana yoldan gelen araçlara
D) Dönel kavşak içindeki araçlar, dönel kavşağa gelen sürücülere
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, turizm taşımacılığı yapacakların yurtdışı ve yurtiçinde mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

A) D1 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) B2 yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi
14)

Yolcuların beraberinde veya taşıma araçlarında getirdikleri ve beyanlarında bulunmayan, gümrükten kaçırmak amacıyla saklanmış veya gizlenmiş bulunan eşyanın gümrük vergisi kaç kat olarak alınır?

A) 5 katı
B) 4 katı
C) 3 katı
D) 2 katı
15)

Türkiyenin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

A) Paket tur
B) Turizm
C) Tur
D) İç turizm
16)

AETR’ye göre tek şoförle 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada en fazla kaç defa 9 saate indirilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz
B) Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınamaz
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde canlı hayvan taşınabilir
18)

Lastik basıncı ile katedilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe katedilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça katedilen mesafe azalır
D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
19)

Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?

A) Gaza gereğinden fazla basmamak
B) Lastiklerin havasını indirmek
C) Sert fren yapmamak
D) Takip mesafesini 3-4 saniyeye çıkarmak
20)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir
B) Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır
C) Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur
D) Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamazlar.
21)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

A) Tepe üstüne yaklaşan yollara
B) Görüş açısı açık olan yollara
C) Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D) Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
23)

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak.
C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek.
D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak.
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
Başka Sınava Geç