30 Mart 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 17 Soru
Süre: 25.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

A) 30°
B) 45°
C) 60°
D) 90°
2)

Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Hızını arttırmalıdır.
B) Hızını azaltmalıdır.
C) Kesinlikle fren yapmamalıdır.
D) Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir.
3)

Ankara’dan Fransa’ya yük-eşya taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır?

A) SRC-1
B) SRC-2
C) SRC-3
D) SRC-4
4)

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

A) Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B) Araçların tonaj kontrolünde
C) Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D) Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
5)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
7)

TIR mevzuatına göre tüm TIR karnelerinin geçerlilik süresi TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren azami kaç gündür?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
8)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

A) Sayılır
B) Sayılmaz
C) 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D) 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır
9)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testleri
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
10)

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne ad verilir?

A) Transit rejimi
B) Özet beyan
C) Elleçleme
D) Eşyanın gümrüğe sunulması
11)

Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?

A) Yaralı oturur durumda sevk edilir,
B) Yaralı sırt üstü yatırılarak sedye ile sevk edilir,
C) Yaralı yürüyerek ayakta sevk edilir.
D) Yaralı yan oturur durumda sedye ile sevk edilir.
12)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.
B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.
D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
14)

I – Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.

II – Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.

III – Turnike uygulamak.

IV – Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) I velll
15)

Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?

A) Ailede yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde
B) Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile
C) Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile
D) Hepsi
16)

Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B) Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D) Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır
17)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir.
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
Başka Sınava Geç