30 Mart 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 27 Soru
Süre: 40.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdaki maddelerin hangileri L10BN kodlu sabit tankta taşınabilir?

I. UN 1789 PG II
II. UN 2432
III. UN 2733 PG I
IV. UN 3152
V. UN 2246

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V
2)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 3513 maddesinin taşınmasında alüminyum alaşımlı silindirler kullanılamaz.
II. UN 1744 maddesinin taşındığı basınçlı kaplar, basınç tahliye cihazıyla donatılmalıdır.
III. UN 2015 maddesinin taşındığı 6HB1 kodlu ambalaja bu maddeden en fazla 250 l doldurulabilir.
IV. 4-Nitrosefanol maddesinin taşındığı ambalajın kütlesi 50 kg’ı geçmemelidir.
V. UN 1951 maddesinin taşındığı açık kriyojenik kapların kapasitesi 450 l’den fazla olamaz.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
3)

Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Etil Nitrit Çözeltisinin taşınması sırasında 45 l ürün kaybının olduğu kaza için kaza raporu hazırlanmalıdır.
II. Tehlikeli maddenin taşındığı bir tankerin kazasında, sürücünün yaralandığı ve iki gün hastanede kaldığı kaza için kaza raporu hazırlanmalıdır.
III. Ebola virüsü içeren numunelerin taşındığı aracın devrildiği bir trafik kazasında kaza raporu hazırlanmasına gerek yoktur.
IV. Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'te belirtilen modele uygun bir rapor, sırasıyla yükleyen, dolduran, taşımacı, boşaltan veya alıcı tarafından olaydan en geç üç ay sonra anlaşmaya taraf ülkenin ilgili yetkili makamına sunulacaktır.
V. Tehlikeli madde taşıyan bir aracın karıştığı bir kaza sonrası meydana gelen tehlikeli mal sızıntısı nedeniyle oluşan 70.000 Avro çevresel zarar için kaza raporu hazırlanmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
4)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 0,06 mg/l olan zehirli bir madde ile 3 dakikalık temas sonucu 45 dakikalık gözlem periyodunda ciltte geri dönüşü olmayan hasar bırakan aşındırıcı bir madde karıştırılıyor. Elde edilen inorganik katı maddeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde 1 gr’lık iç ve 300 gr’lık dış ambalajda istisnai miktarda taşındığında, ara ambalaj kullanımı zorunludur.
B) Bu madde 6 bar test basıncına sahip bir portatif tank ile taşınabilir.
C) Bu madde sıvı (erimiş) halde taşınmak istendiğinde, alttan doldurmalı veya boşaltmalı tankların kullanımına izin verilmez.
D) Bu maddeyi taşıyan 3.000 l kapasiteli portatif tanka takılan turuncu renkli plakaların, tankı taşıyan kapalı araca takılmasına gerek yoktur.
E) Bu madde, iç ambalaj başına 0,5 kg’ı aşmayan miktarda, iç ambalaj miktarı 3 l olan UN 2054 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
5)

Paketleme talimatları ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. UN 0144 maddesinin taşınmasında dış ambalaj olarak 4G kodlu ambalaj kullanılamaz.
II. UN 1362 maddesinin taşınmasında ADR 4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kaplar kullanılabilir.
III. UN 1183 maddesinin taşındığı iç ambalajlar azami 1 l kapasiteye sahip olmalıdır.
IV. UN 1378 maddesinin taşındığı 1H2 kodlu ambalajda havalandırma cihazının bulunması gereklidir.
V. UN 3375 maddesinin taşınmasında 150 l kapasiteli 1B2 kodlu tekli ambalaj kullanılabilir.

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
6)

UN 1935 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. 100 ml’lik iç, 25 kg’lık dış ambalaj içinde toplam 500 l taşınan bu madde, sadece PG
II’ye atandığında taşıma evrakı olmadan taşınabilir.
II. PG III’e atanan bu maddenin taşındığı büyük ambalajın kapasitesi 3 m3 ’ü geçemez.
III. Bu madde atanabileceği tüm paketleme grupları için, T14 portatif tank talimatına uygun bir tank ile taşınabilir.
IV. Bu maddeyi taşımış sabit tank, hayvan yemlerinin taşınmasında kullanılabilir.
V. PG III’e atanan bu madde, 31HH2 kodlu ambalajlarla kapalı araçlarda taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) II ve V
7)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. UN 3549 kaydı biyolojik araştırma veya sıvı atıklardan kaynaklanan atıklar için kullanılacaktır.
II. Hayvanların veterinerlik tedavileri, insanların tıbbi tedavilerinden veya biyo araştırmalarından kaynaklı atıklar, tıbbi veya klinik atıklardır.
III. ADR’ye göre tanımlanmış olan “Tıbbi veya Klinik atıklar” PG II’ye atanır.
IV. Kategori B bulaşıcı maddelerin atıkları UN 3291'e atanır. V. Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.62 uyarınca sınıflandırılır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
8)

Aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi ADR’ye uygundur?

A) Ambalajı kurşunlu olan UN 0235 maddesinin taşınması
B) İç ambalaj başına 60 gr UN 0305 maddesinin taşınması
C) Dış ambalajı dokuma plastik olan torbada UN 0081 maddesinin taşınması
D) Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1743 maddesi ile UN 2357 maddesinin birlikte ambalajlanarak taşınması
E) Bir taşıma ünitesinde UN 0181 maddesi ile UN 0244 maddesinin taşınması
9)

Karışık yüklemeyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. UN 0355 maddesi ile UN 0357 maddesi birlikte yüklenebilir.
II. UN 1454 maddesinin, levha takma, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçları bakımından Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görmesi koşuluyla, bu madde UN 0241 maddesiyle birlikte yüklenebilir.
III. UN 0447 maddesi ile UN 3268 maddesi birlikte yüklenebilir.
IV. UN 0237 maddesi ile UN 1678 maddesi birlikte yüklenebilir. V. UN 0342 maddesi ile UN 0348 maddesi birlikte yüklenebilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) III ve V
E) Hepsi
10)

Muafiyetsiz ve münhasır kullanım kapsamında olmadan ambalajlı olarak Sınıf 7 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.
II. Brüt kütlesi 50 kg'dan az olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmesi gerekir.
III. Aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 50 mm'ye kadar küçültülebilir.
IV. Adi paketler hariç olmak üzere, aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır. V. Adi paketler ve küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler hariç olmak üzere, Sınıf 7 için, birincil risk levhası Model No. 7D'ye uygun olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
11)

Aşağıdaki maddelerden hangileri paketleme grubu III’e atanır?

I. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca 15 dakikada yayılıyorsa
II. Başlangıç kaynama noktası 30 °C ve parlama noktası (kapalı kap) 22 °C olan sıvı, alevlenebilir madde
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 1 mg/l olan maddeler
IV. Çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55 °C’lik test sıcaklığında yılda 0,625 cm’yi geçen bir aşınma hızına sahip madde
V. Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler (piroforik)

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) IV ve V
12)

UN 3170 PG III maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?

I. Bu madde, esnek dökme yük konteyneriyle taşınabilir.
II. Bu madde, SGBF kodlu sabit tank ile taşınabilir.
III. Bu madde, T23 kodlu portatif tank ile de taşınabilir.
IV. Bu madde, FL tipli bir araçla taşınabilir. V. Bu madde, yeterli havalandırmaya sahip örtülü araçlarda dökme olarak taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III, IV ve V
E) IV ve V
13)

HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE (%3’ten az su içeren) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde hizmet ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Ülke yasası gerektiriyorsa, bu maddeyi taşıyan araç Nisan ila Ekim ayları arasında park etmesi halinde, yükün en az 10 cm üzerine levhalar konularak güneşe karşı etkin bir koruma sağlanmalıdır.
C) Bu maddeyi taşıyan aracın gözetim altında bulunması için ambalajlı olarak bu maddeden 1.000 kg’dan fazla taşınması gerekmektedir.
D) Bu madde ADR tankında taşınabilir.
E) Bu maddenin sınıflandırma kodu CT1’dir.
14)

Aşağıdaki şıklardan hangileri ADR’ye göre taşınamaz?
I. Taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozunmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmış Sınıf 4.1'deki kimyasal olarak kararsız maddeler.
II. Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisi birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan ve hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesneler.
III. UN No. 1001, 2073 veya 3318 altında sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar.
IV. Amonyum klorat ve sulu çözeltileri ile kloratın bir amonyum tuzu ile karışımları. V. Hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,05 olan kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddeleri.

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) III, IV ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
15)

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Genellikle oksijen sağlayarak, diğer materyallerin havaya kıyasla daha fazla yanmasına sebep olan veya buna katkı sağlayan gazlara yükseltgen gazlar denir.
II. Karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelere piroforik maddeler denir.
III. Araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvıları ile vücut kısımlarını içeren, sadece insanlardan alınan numunelere hasta örnekleri denir.
IV. Toz halde olmamak koşuluyla, katı halde veya sızdırmaz bir kapsül içinde dağılabilirliği sınırlı katı halde radyoaktif malzemeye düşük özgül aktiviteli madde (LSA) denir. V. Kronik su zehirliliği, organizmanın yaşam döngüsü ile ilgili olarak suya maruz kalması sırasında su organizmalarında olumsuz etkilere neden olan bir maddenin yapısal özelliği anlamına gelir

A) I ve V
B) I, II ve V
C) III ve IV
D) Hepsi
E) Hiçbiri
16)

Gövde ve donanımları için öngörülen periyodik muayene süresi geçtiği için muayene yapılmak üzere taşınan ve muayene geçerlilik tarihinden önce UN 3311 maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş sökülebilir tankın taşınması için hazırlanan taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.4.4'e uygun taşıma
B) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.3.7 (b)'YE UYGUN TAŞIMA
C) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E)
D) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.1.6.10’a uygun taşıma
E) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), Tutma süresi sonu:............... (GG/AA/YYYY)
17)

400 kg UN 1326 maddesini tek seferde taşıyacak araç ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 belgesi) olmayan bir şoför tarafından kullanılacaktır. Bu taşımada minimum kullanılabilecek toplam ambalaj sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
B) 400 iç ambalaj, 14 dış ambalaj
C) 12.000 iç ambalaj, 800 dış ambalaj
D) 40 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
E) 14 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
18)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklar için azami dolum oranı 1.03’tür.
B) UN 2025 PG I maddesini içeren ambalajlar gıda maddeleriyle 1,8 m mesafeyle yüklenebilir
C) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek, yetkili makam veya kurum tarafından onaylı bir tertibat bulunabilir.
E) UN 1405 PG II maddesini taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm’den az olmayan harflerle "WARNING NOVENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
19)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça veya taşınan maddenin yapısından dolayı daha kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe, plastik varillerin kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
II. Sıvı ve katı maddelerin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, aksi belirtilmedikçe her 5 yılda bir periyodik muayene ve teste tabi tutulur.
III. Bir metal IBC, hizmete alındığı tarihten itibaren, iki buçuk yıl ve 5 yılı aşmayan aralıklarla muayene ve teste tabi tutulur.
IV. Bir UN sertifikalı MEGC, hizmete alındığı tarihten itibaren, 5 yılı aşmayan aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulur. V. Esnek dökme yük konteynerlerinin tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) Ive V
D) III ve V
E) Hiçbiri
20)

UN 1723 maddesi ile UN 1053 maddesi karıştırılıp yeni bir madde elde edilmiştir. Bu yeni madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Bu maddenin taşınacağı taşıma ünitesinde göz durulama sıvısı bulundurulması zorunlu değildir.
B) Bu madde, 200 ml/m³’e eşit veya daha az bir LC50’ye sahip olması durumunda MEGC’lerde taşınmamalıdır.
C) Bu maddeyi tankla taşıyan araçlar yalnızca A kategorisindeki tünellerden geçiş yapabilir.
D) Bu maddenin herhangi bir miktarda taşınmasında kullanılan araçlar gözetim altında bulundurulmalıdır.
E) Bu maddenin taşındığı kompozit malzemeden yapılmamış tüplerin test periyodu 5 yıldır.
21)

UN 1834, UN 1356 ve UN 1384 maddelerinin ambalajlı olarak taşınmasına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç kapalı veya örtülü olmalıdır.
II. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç sadece “A” kategorindeki tünellerden geçebilir.
III. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç için “Araçların Gözetilmesine İlişkin Zorunluluklar” uygulanmalıdır.
IV. Bu maddelerin taşındığı araç ya da araçlar için ADR Onay Belgesi zorunlu değildir. V. UN 1834 maddesi ile birlikte aynı araca yüklenen diğer maddeler olası bir kontaminasyona karşı muayene edilmelidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve IV
E) Hepsi
22)

Aşağıdaki taşımacılık işlemlerine ilişkin verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) UN 1350 maddesinin granül halinde ambalajlarda taşınmasında, araç sürücüsü ADR Sürücü Eğitim Sertifikasına (SRC-5) sahip olmalıdır.
B) UN 1993 PG II maddesinin ambalajlı olarak deniz yolculuğundan önce bir konteynerde taşınması halinde, IMDG Kodun 5.4.2 kısmına uygunluk gösteren konteyner/araç ambalaj sertifikası taşıma belgesi ile birlikte bulundurulmalıdır.
C) UN 2312 maddesi 3A1 kodlu bidonlarla taşınabilir.
D) UN 1153 PG II maddesinin portatif tankta taşınması halinde konteyner/araç ambalaj sertifikası gereklidir.
E) TRİMETİL BORAT maddesi alt boşaltma delikleri seri şeklinde iki adet kapatma cihazı ile donatılmış portatif tankla taşınabilir.
23)

Yazılı talimat aşağıdaki hangi durumlarda zorunlu değildir?
I. 2.000 kg UN 0070 maddesinin, ambalajlı olarak taşınmasında
II. Bir adet plastik varilde, 300 litre UN 2277 maddesinin taşınmasında
III. 2.500 kg UN 3170 PG III maddesinin dökme yük konteyneri ile taşınmasında
IV. Aracın yazılı turuncu plaka ile işaretlenmesi gereken taşımalarda. V. UN 2874 maddesinin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve V
E) I, IV ve V
24)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Yenilenmiş ambalajın UN işaretlemesindeki ayırıcı kod “R” harfidir.
II. Kombine ambalajlar için test gereklilikleri bulunmamaktadır.
III. Kurtarma ambalajının UN işaretlemesinde ayırıcı kod “W” harfidir.
IV. Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan ambalajlar, kapalı ve örtülü araçlarda ya da kapalı ve örtülü konteynerlerde taşınmalıdır. V. Delme testi, UN 2900 maddesinin taşınmasına yönelik olarak üretilecek ambalaj numunesi için uygulanacak tasarım tip testlerinden biri değildir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
25)

UN 3375 (sıvı) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde SGAV kodlu sabit bir tank ile taşınabilir.
B) Bu madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine portatif tankla taşınabilir.
C) Bu madde, 31A tipindeki bir IBC ile yalnızca yetkili mercii onayı ile taşınabilir.
D) Bu madde 1H1 kodlu bir ambalaja en fazla 60 l doldurulabilir.
E) Bu maddeyi taşıyan aracın, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerin yakınında uzunca beklemesi ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
26)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde UN 1967 maddesinin taşındığı araçta, göz durulama sıvısı bulundurulması zorunludur.
II. Ambalaj içinde UN 1975 maddesi taşınan bir araçta, kanalizasyon örtüsü bulundurulması zorunludur.
III. Ambalajlı olarak UN 1163 maddesinden 15 kg ve UN 1170 PG II maddesinden 100 kg taşıyan araçta acil durum maskesi zorunludur.
IV. UN 1238 maddesinin taşındığı tankerde araç ekibinin her bir üyesi için acil durum maskesi bulundurulması zorunludur. V. 500 l UN 1793 maddesini 10 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan araçta toplama kabı bulundurulması zorunludur.

A) I, II ve V
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V
27)

Aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Basınçlı varil, su kapasitesi 150 litreden çok ve 1.000 litreden az olan kaynaklanmış taşınabilir basınçlı kap anlamına gelir.
II. Büyük ambalajlar 3 m³’ten küçük hacme sahiptir.
III. “LNG” yüksek metan içeriğine sahip doğal gazdan oluşan sıkıştırılmış gazı ifade eder.
IV. TFC sınıflandırma koduna sahip maddelerin taşınacağı silindir demetinin su kapasitesi 1.000 litreyle sınırlıdır. V. Sınıf 7 maddelerini içeren IBC’lerin azami kapasitesi 1,5 m³’tür.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) III ve V
E) Hepsi
Başka Sınava Geç