30 Mart 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Tezkiye edilen C2 yetki belgesi sahibi bir firmanın Karayolu Taşıtı Onay Belgesi alınmış 16 özmal ve 8 adet sözleşmeli aracı bulunması halinde TIR Karnesi kotası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 70 adet
B) 80 adet
C) 90 adet
D) 100 adet
2)

Eşyanın gümrük idaresine ya da gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapılan BİLDİRİM aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşyanın gümrüğe sunulması
B) Eşyanın teslimi
C) Gümrüğe terk edilmesi
D) Gümrük beyanı
3)

İş Kanununa göre işçinin ücret alacağına ilişkin zamanaşımı süresi kaç yıldır?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 10
4)

İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılması sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanan kısa vadeli plan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar dağıtım tablosu
B) Kaynak kullanım tablosu
C) Nakit bütçesi
D) Proforma bilanço
5)

Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile karşılaştırılamaz?

A) Aynı dönem verileri ile
B) Yıllık veriler, üç aylık veriler ile
C) Birbirini takip eden dönem verileri ile
D) Benzer şirket verileri ile
6)

Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlanmış olduğu kaynakları gösteren mali tabloya ne ad verilir?

A) Gelir tablosu
B) Nakit akım tablosu
C) Fon akım tablosu
D) Bilânço
7)

Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

A) Takdir ve ödüllendirme
B) Zaman baskısı
C) Çalışma yaşamının kalitesi
D) Yetki ve sorumluluk devri
8)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir.
B) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tekerrür kabul edilmemiştir.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa ile tamamlanmış gibi cezalandırılır.
D) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak elkonulur.
9)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilânçonun aktifi için doğru bir önermedir?

A) Ödenmiş sermaye bilânçonun aktifinde yer alan bir kalemdir.
B) Varlıklar, borçlar ve öz kaynakların farkından oluşur.
C) Personele olan maaş borçları bilânçoda aktifte yer alır.
D) Varlıklar, şirketin sahip olduğu ya da kontrol ettiği ve değer taşıyan kalemlerden oluşur.
10)

Lojistik sistemin üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar akışını sağlayan lojistik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depolama
B) Sevkiyat
C) Ambalaj
D) Elleçleme
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre,  Yetki belgesi sahibine verilen ve kaldırılmamış olan uyarmaların sayısının 150 adede ulaşması ve bu hususun tebliğini izleyen ....gün içinde ödeme yapılarak uyarmaların sayısının 150 adedinin altına düşürülmemesi halinde, ihlale konu olan yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur.

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
12)

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi'nin (CRM) stratejik ortaklık konularından biri değildir?

A) İstihbarat
B) Rekabet
C) Pazarlama
D) Satış
13)

Kurum ile bayi/acente veya bölge müdürlükleri gibi temsilcilikler arasında veri akışının özel bir güvenlik tüneli üzerinden sağlanması servisine ne ad verilir?

A) SMS
B) VPN
C) MMS
D) GPRS
14)

Aşağıdakilerden hangisi gayri nakdi kredidir?

A) Teminat mektubu
B) Avans Kredisi
C) İskonto
D) İştira
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren ne kadarlık bir süre içinde faaliyete başlamak zorundadır?

A) Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesinin verilmesinden itibaren faaliyete başlamaları esastır
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
16)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku açısından vergi borcunu sona erdiren nedenlerden değildir?

A) Zamanaşımı
B) Takas
C) Terkin
D) Tebliğ
17)

Sigorta sözleşmesindeki taraflardan her birinin diğerine, sözleşmeyi kabul edip etmemesinde etkili olabilecek bütün bilgileri, talep edilmemiş olsalar bile, vermesini gerektiren sürece ne ad verilir?

A) Azami İyi Niyet Prensibi
B) Sigorta Edilebilir Menfaat Prensibi
C) Taşıyıcının Malı Teslim Alma Kuralı
D) Tazminat Prensibi
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L1 türü yetki belgesi sahipleri en fazla ne kadar kiralık araç çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Özmal taşıt sayısının 4 katı
C) Özmal taşıt sayısının 10 katı
D) Özmal taşıt sayısının 20 katı
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 türü yetki belgesi için aşağıdaki şıklardan hangisi söylenemez?

A) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamı 25 tondan az olamaz
B) K1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz.
C) Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz
D) K1 yetki belgesine sahip taşımacılar sözleşmeli taşıt kullanamazlar
20)

Kişinin nesneler veya düşünceler karşısındaki olumlu ya da olumsuz değerlemeleri, duyguları ya da eğilimleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) İnanç
B) Algılama
C) Kişilik
D) Tutum
21)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi karar verme, diğer insanları çalışmaya yönlendirme ve onlara emir verme hakkını içerir?

A) Güç
B) Yetki
C) Denetim
D) Yönetim
22)

Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılırlar?

A) Yönetmelik
B) Tüzük
C) Kanun hükmünde kararname
D) Kanun
23)

İşletmede yapılan farklı işlere yönelik bilgilerin belli bir sistematik altında toplanmasına ne ad verilir?

A) Personel değerlemesi
B) İş tasarımı
C) İş analizi
D) Görev tanımı
24)

“Yakıt maliyeti” aşağıdaki hangi maliyet türündendir?

A) Sabit maliyet
B) Değişken maliyet
C) Hizmet maliyeti
D) Ortak maliyet
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) L1 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz
B) L1 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır
C) M2 türü yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır
D) K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük taşıtlar kaydedilmez
Başka Sınava Geç