31 Mart 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 29 Soru
Süre: 43.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

A) Sevk irsaliyesi
B) Taşıma senedi
C) Yetki belgesi
D) Taşıt belgesi
2)

Karayolu taşımacılığında parsiyel yüklemenin fiyatlandırılmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli değildir?

A) Yükleme Sıklığı
B) Paketleme Şekli
C) Dönüş yükünün olması
D) Teslim Şekli
3)

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

A) Dar teminat, geniş teminat, tam ziya
B) Dar teminat, kamyon teminatı, geniş teminat
C) Havayolu, karayolu, demiryolu teminatları
D) Geniş teminat, demiryolu teminatı, dar teminat
4)

Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi aşağıdaki muayene türlerinden hangisinin kapsamındadır?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Yeşil hat
D) Mavi hat
5)

Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve / veya diğer taşımacılara karşı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakileıden hangisidir?

A) Eşyadaki hasarlar, direkt
B) Eşyadaki kayıplar, dolaylı
C) Navlıın ödemeleri, aktif
D) Yasal sorumluluklar, pasif
6)

F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
7)

Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı kapsamındadır?

A) Karşı tarafın maddi zararları
B) Motorlu araçlarla ilgile mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüs sahiplerine bırakılan aracın sebep olacağı zararlar
C) İşletenin kendisine ve hatır için taşınan kimselere gelen zararlar
D) Manevi tazminat talepleri
8)

Aşağıdakilerden hangisi 3. ülke taşımasıdır?

A) Araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
B) Yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
C) Yükün menşei Yunanistan, aracın plakası Türk, boşaltma yapılacak ülke İran
D) Yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma yapılacak ülke İran
9)

Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir

A) Karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığı.
B) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımalar.
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşımalar.
D) Tehlikeli maddeleri gönderenler ve bu maddelerin alıcıları.
10)

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sorumluluk sigortalarından değildir?

A) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C) Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
D) Ferdi Kaza Sigortası
11)

Aşağıdaki bankalardan hangisinin akreditif işlemlerinde adının belirtilmesine gerek yoktur?

A) Ödeme Bankası
B) Kabul Bankası
C) İştira Bankası
D) Müşteri Bankası
12)

Bir toplulukta aynı alanda çalışan, benzer işleri yapan bireylerden oluşan, düzenli aralıklarla toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan, inceleyen, çözen ve gönüllü katılımın esas alındığı küçük çalışma gruplarına ne denir?

A) Kalite yönetimi
B) Kalite çemberleri
C) Çalışma takımları
D) Firma destek ekipleri
13)

D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………………. ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler." Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boGluğu doldurunuz.

A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
14)

Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile karşılaştırılamaz?

A) Satış Karlılığı
B) Mamul Kalitesi
C) Satışların Maliyeti
D) Alacak Devir Hızı
15)

İthalat ya da ihracat bilgilerine istinaden hazırlanan gümrük beyannamesinin, elektronik veri alış verişi (EDI) veya Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE ) sistemiyle onaylanmasına ne ad verilir ?

A) Hamule senedi
B) ATA karnesi
C) Özet beyan
D) Tescil
16)

Karayolu Taşıtı Onay Belgeleri hangi kurum tarafından kaç yıl süre ile verilmektedir?

A) Gümrük Başmüdürlükleri tarafından 2 yıl süre ile
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl süre ile
C) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl süre ile
D) Gümrükler Başmüdürlüğü tarafından yetki verilen gümrük idareleri tarafından 2 yıl süre ile
17)

Aşağıdakilerden hangisi iş performansının bileşenlerinden birisi değildir?

A) Motivasyon
B) Örgüt yapısı
C) Bilgi
D) Yetenek
18)

Aşağıdakilerden hangisi ihracatçının ithalatçıya gönderdiği satış şeklini gösteren belgedir?

A) Proforma fatura
B) Çeki listesi
C) Ticari fatura
D) Dolaşım belgesi
19)

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin işletmenin piyasa değerini etkileyen kararlarından değildir?

A) Yatırım kararları
B) Finansman kararları
C) İşletmenin hukuki yapısı
D) Kâr dağıtım kararları
20)

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

A) İhtiyaç duyulan insan kaynağını tespit etmek.
B) Nitelikli insan kaynaklarını elde tutmak.
C) Performansın arttırılmasını sağlamak.
D) Toplam üretimi geliştirmek.
21)

Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilk yardım önlemidir?

A) kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
B) vücut sıcaklığının düşürülmesi yüz üstü yatar pozisyona alınması
C) kanamanın durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D) kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulması ve su serpilmesi
22)

Demografik çevre faktörleri arasında hangisi yer almaz?

A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Kur Politikası
D) Eğitim Düzeyi
23)

Asagidaki stok problemlerinden hangisi mevsimsel dalgalanmalar ile sonucu stok duzeyini etkiler ?

A) Talebin yapisi
B) Mal cesidi
C) Donem sayisi
D) Bekleme suresi
24)

Poliçenin yenilenmesi, aynı şartlarla yeni bir poliçe düzenlenmesi işlemine verilen ad nedir?

A) Teklifname
B) Poliçe
C) Temditname
D) Zeyilname
25)

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi eğitiminin işlevlerinden değildir?

A) Kalite politikası ve hedeflerini rakiplere sızdırmamak
B) Değişime karşı olan direnci kırmak
C) Örgüt kültürü ve iklimini oluşturmak
D) Takım çalışması yeterliliğini arttırmak
26)

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırmadaki maliyet bileşenlerinden biri değildir?

A) Bilişim sistemi giderleri
B) Depolama giderleri
C) Hasar maliyetleri
D) Sınırlarda,terminallerde harcanan zaman
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet özmal otobüs kaydedilir?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
28)

Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

A) kanayan yere tütün bastırmak
B) kanayan yere tentürdiyot dökmek
C) kanayan yere parmakla basınç yapmak
D) hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek
29)

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir?

A) Sabit sermaye yatırımlarının finansmanında
B) Firmaları işletme sermayelerinin arttırılmasında
C) Acil işletme borçlarının ödenmesi amacıya
D) Sabit sermaye tesislerin bakım onarımlarının ödenmesinde
Başka Sınava Geç