31 Mart 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 21 Soru
Süre: 31.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 31 Mart 2024
Kalan Süre
59
1)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
2)

Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Etil Nitrit Çözeltisinin taşınması sırasında 45 l ürün kaybının olduğu kaza için kaza raporu hazırlanmalıdır.
II. Tehlikeli maddenin taşındığı bir tankerin kazasında, sürücünün yaralandığı ve iki gün hastanede kaldığı kaza için kaza raporu hazırlanmalıdır.
III. Ebola virüsü içeren numunelerin taşındığı aracın devrildiği bir trafik kazasında kaza raporu hazırlanmasına gerek yoktur.
IV. Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'te belirtilen modele uygun bir rapor, sırasıyla yükleyen, dolduran, taşımacı, boşaltan veya alıcı tarafından olaydan en geç üç ay sonra anlaşmaya taraf ülkenin ilgili yetkili makamına sunulacaktır.
V. Tehlikeli madde taşıyan bir aracın karıştığı bir kaza sonrası meydana gelen tehlikeli mal sızıntısı nedeniyle oluşan 70.000 Avro çevresel zarar için kaza raporu hazırlanmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
3)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. IBC’ler dökme yük konteynerlerine dahil değildir.

II. UN 3377 maddesi 2018 yılında üretilmiş esnek dökme yük konteynerinde taşınabilir.

III. UN 1405 PG II maddesi granül halde iken örtülü konteynerlerde taşınabilir.

IV. Dökme yük konteynerleri en az 1 m3 kapasiteye sahiptir.

V. UN 3170 PG II maddesinin taşındığı, bölüm 6.11 zorunluluklarını karşılayan dökme yük konteyneri su geçirmez olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) I, IV ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
4)

Basınçlı kaplar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. KARBON DİOKSİT maddesinin taşınması için kullanılan basınçlı kaplara, basınç tahliye cihazı takılmasına gerek yoktur.
II. UN 3468 maddesinin taşınmasında, su kapasitesi 140 l ve oluşan azami basıncı 20 MPa olan basınçlı kap kullanılabilir.
III. UN 2988 maddesinin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, her on yılda bir teste tabi tutulacaktır.
IV. BROM TRİFLORÜR maddesinin taşınacağı basınçlı kabın cidar kalınlığı 5 mm olabilir.
V. SÜLFÜRİL FLORÜR maddesinin taşınacağı alüminyum alaşımlı basınçlı kabın periyodik testleri 15 yılda bir yapılır.

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) II ve V
E) IV ve V
5)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 3180 PG II maddesinin azami miktarı, taşıma ünitesi başına 20.000 kg ile sınırlıdır.
B) 400 kg UN 0409 maddesi bir MEMU içerisinde taşınabilir.
C) 1.000 kg UN 0332 maddesi ile 500 kg UN 0334 maddesi bir EX/II tipi araçta beraber taşınabilir.
D) 2.000 kg UN 0321 maddesi ile 1.500 kg UN 0319 maddesi bir EX/II tipi araçta beraber taşınabilir.
E) 18 kg UN 0473 maddesi ile 20.000 kg UN 0460 maddesi EX/III tipi bir araçta beraber taşınamaz.
6)

UN 1601 PG III maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu maddenin 300 kg’ını 1 adet 1A1 kodlu ambalajda, 500 kg’ını ise 5 kg’lık iç, 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan bir aracın yerleşim bölgelerinin yakınında uzunca süre beklemesi yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Bu madde, erime noktasının üzerindeki bir sıcaklıkta portatif tanka doldurularak taşınabilir.
C) Bu madde, 11N kodlu ambalajda taşınabilir.
D) Bu madde, sıvı (erimiş) halde iken sızdırmaz kapalı sabit tanklarda taşınmasına müsaade edilmiştir.
E) Katı halde örtülü dökme yük konteynerinde taşınan bu madde tam yük olarak taşınmalıdır.
7)

Aşağıdaki maddelerden hangileri sadece tüplü gaz tankerlerinde veya elemanları haznelerden oluşan MEGC'lerde taşınabilir?

I. UN 1070

II. UN 1067

III. UN 1081

IV. UN 1076

V. UN 1005

A) I ve III
B) I, IV ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) Hepsi
8)

NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE (% 1’den az nitrogliserin ile) maddesinin 350 kg’ı, 1 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 25 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Bu madde aşağıda verilen hangi madde/maddeler ile birlikte aynı araçta taşınabilir?

I. UN 0161

II. UN 0356

III. UN 0337

IV. UN 0447

V. UN 0499

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, III ve V
D) III ve IV
E) Hiçbiri
9)

Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?
I. Ambalajlı olarak 50 kg UN 1626 maddesinin taşınması halinde güvenlik planı hazırlamaya gerek yoktur.
II. İşletme için tehlikeli madde güvenlik danışmanlarınca hazırlanan yıllık raporların en az 6 yıl süreyle saklanması zorunludur.
III. Taşıma esnasında 60 gr UN 3373 döküntüsü için rapor hazırlamaya gerek yoktur.
IV. Tehlikeli madde güvenlik danışmanın, kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanmasında görevi bulunmaktadır. V. UN 3077’ye atanmış, perakende satış için dağıtılması amacıyla üretilmiş ve ambalajlanmış maddeler olan kullanıma hazır farmasötik ürünler (ilaçlar) ADR zorunluluklarına tabi değildir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
10)

IBC’lerin üzerinde yer alan plakaların ek işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Ahşap IBC için, 20 °C'de litre cinsiden kapasitenin belirtilmesine gerek yoktur.
II. 31A kodlu IBC için, gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığı yer almalıdır.
III. 31HA2 kodlu IBC için, son muayene tarihi olmalıdır.
IV. Sert plastik, kompozit ve ahşap IBC’ler için, gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığa gerek yoktur. V. 11G kodlu IBC için, kg cinsinden dara kütle yer almalıdır.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve V
D) III ve IV
E) Hepsi
11)

UN 3312 maddesini taşıyacak portatif tankta bulunacak aşınmaya dayanıklı metal plakanın üzerine aşağıdaki bilgilerden hangileri işaretlenecektir?
I. Üreticinin seri numarası
II. Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referans(lar)ı
III. İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi
IV. Tank sahibinin adresi V. Tasarım onay tarihi

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
12)

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Genellikle oksijen sağlayarak, diğer materyallerin havaya kıyasla daha fazla yanmasına sebep olan veya buna katkı sağlayan gazlara yükseltgen gazlar denir.
II. Karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelere piroforik maddeler denir.
III. Araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvıları ile vücut kısımlarını içeren, sadece insanlardan alınan numunelere hasta örnekleri denir.
IV. Toz halde olmamak koşuluyla, katı halde veya sızdırmaz bir kapsül içinde dağılabilirliği sınırlı katı halde radyoaktif malzemeye düşük özgül aktiviteli madde (LSA) denir. V. Kronik su zehirliliği, organizmanın yaşam döngüsü ile ilgili olarak suya maruz kalması sırasında su organizmalarında olumsuz etkilere neden olan bir maddenin yapısal özelliği anlamına gelir

A) I ve V
B) I, II ve V
C) III ve IV
D) Hepsi
E) Hiçbiri
13)

Bir saatlik maruz kalmaya ilişkin LC50 değeri 100 ml/m3 ve uçuculuğu 300 ml/m3 olan buharların solunması yoluyla zehirli bir madde ile 2 dakika temas sonucu 25 dakikalık gözlem periyodu sonunda geri dönüşü olmayan cilt hasarına neden olan maddenin karıştırılmasıyla üretilen yeni inorganik, katı maddenin taşımasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde, 500 gr’lık iç, 25 kg’lık dış ambalajlarda toplam 50 kg taşındığında, araçta yazılı talimat bulundurulmasına gerek yoktur.
II. Bu madde, 5H3 kodlu ambalajlarda 50 kg’a kadar taşınabilir.
III. Bu maddenin taşındığı sabit tanklar aynı zamanda gıda maddelerinin taşınmasında da kullanılabilir.
IV. Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile bu madde ve UN 1550 maddesi iç ambalaj başına 0,2 kg, dış ambalaj başına 0,8 kg olarak birlikte ambalajlanabilir. V. Bu maddenin taşındığı sabit tankın arka yüzüne monte edilmiş bağlantı parçaları ve aksesuarlar, 9.7.6'da tanımlanan bir tamponla korunacaktır.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) Yalnız IV
D) IV ve V
E) Hepsi
14)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklar için azami dolum oranı 1.03’tür.
B) UN 2025 PG I maddesini içeren ambalajlar gıda maddeleriyle 1,8 m mesafeyle yüklenebilir
C) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek, yetkili makam veya kurum tarafından onaylı bir tertibat bulunabilir.
E) UN 1405 PG II maddesini taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm’den az olmayan harflerle "WARNING NOVENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
15)

Aşağıdaki taşımalardan hangisi ADR’den muaftır?

A) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın kendisinin çalışması için yakıt tankında 2.500 l LPG bulunması durumunda.
B) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla, perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel kullanım amaçlı alevlenebilir sıvıları içeren 60 l’lik 5 adet bidonun bir taşıma ünitesinde taşınması.
C) Araçlarda veya konteynerlerde soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanılmayan, boğucu nitelikteki tehlikeli malların taşınması.
D) Bir geri dönüşüm tesisinden taşınan her biri 1 gram tehlikeli madde içeren 50 kusurlu lambanın bir ambalaj ile taşınması.
E) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazların taşınması.
16)

UN 1723 maddesi ile UN 1053 maddesi karıştırılıp yeni bir madde elde edilmiştir. Bu yeni madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Bu maddenin taşınacağı taşıma ünitesinde göz durulama sıvısı bulundurulması zorunlu değildir.
B) Bu madde, 200 ml/m³’e eşit veya daha az bir LC50’ye sahip olması durumunda MEGC’lerde taşınmamalıdır.
C) Bu maddeyi tankla taşıyan araçlar yalnızca A kategorisindeki tünellerden geçiş yapabilir.
D) Bu maddenin herhangi bir miktarda taşınmasında kullanılan araçlar gözetim altında bulundurulmalıdır.
E) Bu maddenin taşındığı kompozit malzemeden yapılmamış tüplerin test periyodu 5 yıldır.
17)

Yazılı talimat aşağıdaki hangi durumlarda zorunlu değildir?
I. 2.000 kg UN 0070 maddesinin, ambalajlı olarak taşınmasında
II. Bir adet plastik varilde, 300 litre UN 2277 maddesinin taşınmasında
III. 2.500 kg UN 3170 PG III maddesinin dökme yük konteyneri ile taşınmasında
IV. Aracın yazılı turuncu plaka ile işaretlenmesi gereken taşımalarda. V. UN 2874 maddesinin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve V
E) I, IV ve V
18)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde UN 1967 maddesinin taşındığı araçta, göz durulama sıvısı bulundurulması zorunludur.
II. Ambalaj içinde UN 1975 maddesi taşınan bir araçta, kanalizasyon örtüsü bulundurulması zorunludur.
III. Ambalajlı olarak UN 1163 maddesinden 15 kg ve UN 1170 PG II maddesinden 100 kg taşıyan araçta acil durum maskesi zorunludur.
IV. UN 1238 maddesinin taşındığı tankerde araç ekibinin her bir üyesi için acil durum maskesi bulundurulması zorunludur. V. 500 l UN 1793 maddesini 10 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan araçta toplama kabı bulundurulması zorunludur.

A) I, II ve V
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V
19)

Aşağıdaki maddelerden hangileri Paketleme Grubu II’ye atanır?
I. Başlangıç kaynama noktası 35 °C olan sıvı, alevlenebilir madde.
II. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa.
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 0.2 mg/l olan maddeler.
IV. 1 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 1000 ml/m3 ’e ve V değeri 1500 ml/m3 ’e eşit buharların solunması yoluyla zehirleyici olan maddeler. V. Başlangıç kaynama noktası 50 °C, parlama noktası 60 °C ve tozların ve dumanların solunması yoluyla (4 saatlik) zehirlilik LC50 değeri 1 mg/l olan alkol.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
20)

Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında taşıma ünitesi başına taşıma sınırı 20.000 kg olmalıdır?

A) UN 1337
B) UN 3113
C) UN 1783
D) UN 2059
E) UN 3071
21)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. PG II olan katılar için IBC’lerin kapasitesi en fazla 3 m3 ’tür.
II. PG I’e ait katılar için 11A kodlu ambalajların kapasitesi en fazla 1,5 m3’tür.
III. PG I olan katı maddeler için 11H2 kodlu ambalajların kapasitesi en fazla 3 m3 ’tür.
IV. Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılacak konteynerin iç hacmi 1 m3 ’ten düşük olabilir. V. Büyük kurtarma ambalajları 3 m3’ten küçük hacme sahiptir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
Başka Sınava Geç