09 Şubat 2024 Deneme Sınavı

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 19 Soru
Süre: 28.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi katı olmasına rağmen konulduğu kabın şeklini alır ?

A) Ayran
B) Bal
C) Su
D) Bilgisayar
E) Alçı
2)

Bir asansörde 4. katta binen Selim önce 6 kat yukarı çıkmış, daha sonra7 kat aşağı inmiştir. Buna göre, 11. kata çıkması için kaç kat yukarı çıkması gerekir ?

A) 5
B) 9
C) 6
D) 7
E) 8
3)

Bir torbada 2’den 30’a kadar olan (2 ve 30 dahil) çift sayılarının yazılı olduğu toplar bulunmaktadır. Bu torbadan en çok kaç top çıkarılırsa torbada kalan topların ortalaması başlangıçtaki ortala­ma ile aynı olur?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 10
4)

Uluslararası At yarışlarında önemli bir yeri olan ve ayrıca Avustralya’nın en büyük ve eski yarış­larından olan “Emirates Melbourne Kupası"nı kaza­nıp tarihe geçen ilk kadın jokey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Judy Johnson
B) Loren Sepeair
C) Michelle Payne
D) Julia Correct
E) Alicia Meynell
5)

Batıda üç büyük asır, büyük insan yarışması içinde geçtikten sonra XIX. yüzyılda büyük sanayi davası meydana çıktı. Bir asır geçmeden büyük insan, yerini büyük sanayiye bıraktı. Evvelce maddeden ruha yükseltilen kuvvet, tekrar maddeye indi. Az zamanda makine, mabut oldu. Ruh makinenin kaba gövdesi altında ezilmiştir. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Gelişmek için makineleşmek gerekir.
B) Sanayileşmek ruhu öldürür.
C) Makine yükselen değerdir.
D) Makine ruhla yücelir.
E) Ruh ile makine bir arada bulunamaz.
6)

(I)Türk edebiyatının, Türkçeyi sadeleştirme çabası gösteren toplumcu yazarlarından biridir Sabahattin Ali . (II) İçimizdeki Şeytan adlı romanıyla Oğuz Atay’ dan önce toplumun çatırdayan yapısına bireyin düşünce dünyasıyla ayna tutmuştur. (III)Tutunamayanlar romanının ön sözü niteliğinde, yoğun bir anlatıma sahip romanda bireyin kendisiyle yüzleşmesi yansıtılmaktadır. (IV) Macide, Ömer, Nihat ve diğer kahramanlarla insan oğlunun çıkmazlarını ve hayat muhakemelerini çarpıcı biçimde anlatmıştır. (V) Kahramanların zihinlerinde değerlerin ve çıkarların çatışması dikkat çeker. Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede tanımlamaya yer verilmiştir.
B) II. cümlede karşılaştırma söz konusudur.
C) V. cümlede benzetmeye başvurulmuştur.
D) III. cümlede nitelik bildiren sözcükler kullanılmıştır.
E) IV. cümlede öznel bir anlatım söz konusudur.
7)

I. Türeyiş Destanı II. Orhun Yazıtları III. Ergenekon Destanı Yukarıdaki öncüllerde verilenlerden hangileri Uygurlara aittir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) Yalnız II
8)

I. Galata Kulesi II. Ayasofya III. Haydarpaşa Garı Yukarıdakilerden hangileri, Osmanlı Dönemi’nde yapılan mimari eserler arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I ve III
E) Yalnız III
9)

Görülmedik şey, görülmedik şey (I) Bu saate kadar nerede kalabilir (II) Çıkarken hiç kimseye bir şey söylemedi mi (III) Odasını da mı kilitledi (IV) Niçin (V) Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) III
B) II
C) I
D) IV
E) V
10)

Isınmaya ve aşınmaya karşı dirençlidir. İtfaiyeci elbiselerine yanmazlık özelliği vermede ve oto­mobillerin fren balatalarında kullanılır. Çeliğe sertlik, direnç kazandırma ve paslanmaz özelliği vermede kullanılır. Suni gübre üretiminde ham madde olarak kul­lanılır. İletkenliği sayesinde elektrik ve elektronik sana­yisinin ham maddesini oluşturur. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Krom
B) Bakır
C) Asbest
D) Fosfat
E) Feldspat
11)

Bir esnaf ürünlerinin %30 unu %20 kâr ile %10 unu %30 zarar ile kalanları ise %10 kâr ile satıyor. Buna göre, esnafın tüm satıştan elde ettiği kâr yüzde kaçtır?

A) 9
B) 10
C) 8
D) 11
E) 12
12)

Tarımsal nüfus yoğunluğu, bir yörede tarım ve hayvancılık ile geçinen nüfusun o yöredeki tarım alanlarına bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, aşağıdaki yörelerden hangisinin ta­rımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır?

A) Karaman
B) Sivas
C) Samsun
D) Şanlıurfa
E) Edirne
13)

Aşağıdaki şıklardan hangisi Osmanlı Devleti’nin “seyfiye” sınıfı üyelerinden biri değildir?

A) Beylerbeyi
B) Kazasker
C) Kapı kulu askerleri
D) Sadrazam
E) Vezirler
14)

Türkiye’de ekonomik balıkçılık açısından Karadeniz önemli bir yer tutmaktadır. Ancak Karadeniz’de 200 metrenin altındaki derinliklerde canlı yaşamamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz’e dökülen bazı nehirlerin taşıdığı kimyasal atıklar
B) Güneş ışınlarının 200 metreden fazla derinlikte etkili olmaması
C) Karadeniz tabanındaki volkanik aktiviteler
D) 200 metreden fazla derinlikte bulunan kükürtlü hidrojen gazı
E) 200 metreden fazla derinlikte su sıcaklığının canlı varlığına engel olması
15)

Aşağıdaki illerimizden hangisi diğerleriyle aynı iklim bölgesinin sınırları içerisinde yer almaz?

A) Sivas
B) Kırıkkale
C) Hatay
D) Elazığ
E) Şanlıurfa
16)

I. Hakkâri, Rize ve Muğla illerinde arıcılığın yapıl­ması II. Kırşehir'de küçükbaş hayvancılığın yaygın ol­ması III. Erzurum - Kars ve Ardahan'da mera hayvancılı­ğının gelişmesi IV. Ege Denizi koylarında kültür balıkçılığının gelişmesinde Yukarıda verilen hayvancılıkla ilgili ekonomik faaliyetlerden hangilerinin gelişmesinde beşerî faktörler daha belirleyici olmuştur?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız IV
E) III ve IV
17)

(I) Niğde’ye yaklaşıyorduk. (II) Yanımda oturan bir Niğdeli, şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktayı işaret etti. (III) “Faruk Nafiz’in hanı!” dedi. (IV) Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görürüz fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina sadece Faruk Nafiz’in, unutulmaz “Han Duvarları” şiirinde tasvir ettiği han idi. (V) Kıyafetinden anlaşıldığına göre Niğdeli arkadaş, bir esnaf yahut işçi idi ama “Han Duvarları”nı ve Faruk Nafiz’i biliyordu. Bu cümlede numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlede yüklem, geçişsiz ve etken çatılı bir eylemdir.
B) IV. cümle, bağlı cümledir.
C) III. cümlede, nesne yoktur.
D) II. cümlede, birden fazla yan cümlecik vardır.
E) V. cümlede, birden fazla ek eylem vardır.
18)

Emir elindeki bir tel parçasını aşağıdaki kurallar doğrultusunda daha küçük parçalara ayırıyor.

* İlk olarak teli üç eşit parçaya ayırıyor.

*Daha sonra oluşan her bir tel parçasını 3 cm kısaltıyor.

*Son olarak elde ettiği her bir tel parçasını dört eşit parçaya bölüyor.

En son işlemden sonra Emir'in elde ettiği tel parçalarının en kısa olanının boyu 5 cm ise telin başlangıçtaki uzunluğunu kaç cm dir?

A) 69
B) 79
C) 39
D) 54
E) 49
19)

Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan tarihî proje aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi Akım Gaz Boru Hattı
B) Bakü - Tiflis - Erzurum - Doğalgaz Boru Hattı
C) Türk Akım Gaz Boru Hattı
D) Doğu Anadolu Doğalgaz Ana iletim Hattı
E) Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Başka Sınava Geç