Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı Konu Anlatımları

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
26 Ocak 2023

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda veya el yazısı...

İçeriği Oku >
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
26 Ocak 2023

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında Cumhuriyetsavc�...

İçeriği Oku >
Bölge İdare, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi
26 Ocak 2023

UYAP’ın kullanılması MADDE 5– (1) Bölge idare mahkemelerinin tüm birimleri ile idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin iş süreçlerindeki her türlü ve...

İçeriği Oku >
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi
26 Ocak 2023

UYAP’ın kullanılması MADDE 5‒ (1) İş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türl&...

İçeriği Oku >
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A Maddesi
26 Ocak 2023

Elektronik işlemler Madde 38/A – (1) Her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılır. Bu işlemlere ilişkin her türlü veri...

İçeriği Oku >
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. Maddesi
26 Ocak 2023

Elektronik işlemler MADDE 445- (1) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve...

İçeriği Oku >
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
26 Ocak 2023

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenle...

İçeriği Oku >
7201 sayılı Tebligat Kanunu
26 Ocak 2023

BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler  BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü  Tebligatın yapılması:  Madde 1– Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say...

İçeriği Oku >
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
25 Ocak 2023

BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam ve Dayanak  Amaç  MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygu...

İçeriği Oku >
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
24 Ocak 2023

BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler  Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak teb...

İçeriği Oku >
Son Eklenen Sınavlar
Henüz soru eklenmemiş