Gaziantep Üniversitesi 155 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 155 sözleşmeli personel alacak (Eğitim Haberleri)

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2.Maddesinin (b) fıkrası kapsamında 2022 yılı KPSS (B) grubu puanına göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara karşılığında belirtilen sayı ve nitelikte sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

a. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu,

b. 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

c. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırdacaktır),

d. Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik karlı,

e. Deneyim istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü ile birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir.) SGK hizmet dökümünde e-devletten alman karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe islenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.

f. Scrtifika/Bclgc istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

g. Askerlik Belgesi (e-Devletten alman karekodlu belgeler kabul edilir.),

lı. Nüfus Cüzdan Sureti. (c-Dcvlcttcn alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

i. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

İ. Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

k. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.),

1. "Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır." şartı istenen pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ve vardiyalı olarak çalışabileceğine ilişkin resmi veya özel sağlık kurulularından alınmış durum bildirir sağlık kumlu raporu. (Ru belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

. Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslari'ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kunımlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

* Nöbet veya vardiya usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere ve Suriye'de bulunan birimlerimize kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

. Yurtdışmdan alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

. Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.

İdare gerekti gördüğü taktirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihti ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kumlu Karan eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve

sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartlan taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartlan tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi

ile birlikte tazmin edilecektir.

. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

12106/1-1

 

Son Eklenen Sınavlar
Henüz soru eklenmemiş