Deneme Sınavı - 4/4

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 16 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi genel etik ilkelerinden biri değildir?

A) Yararlılık
B) Kişiye saygı
C) Menfaat
D) Bütünlük
E) Dürüstlük
2)

Okuyucuların ilk incelediği bölümdür ve çalışma hakkında fikir vermelidir. Bu nedenle bilgi yoğunluğu açısından yeterli olmalı bununla birlikte okunaklı, eksiksiz ve iyi düzenlenmiş olmalıdır. Araştırmanın amacını, içeriğini ve yöntemini yansıtmalıdır.

Parçada bilimsel raporun hangi bölümü hakkında bilgi verilmiştir?

A) Giriş
B) Yöntem
C) Bulgular
D) Tartışma
E) Özet
3)

Yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, din, coğrafi konum gibi özelliklerin farklılıklarının doğasını değerlendirmeden ve yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi ifade etmektedir.

Parçada kapsayıcı eğitimin hangi temel kavramından bahsedilmiştir?

A) Çeşitlilik
B) Katılım
C) Aidiyet
D) Adalet
E) Hak
4)

Kapsayıcı bir okul, öğrencilere;
I. Tüm üyelerin hak ve sorumluluklara sahip olduğu
II. Eğitimden tüm öğrencilerin benzer şekilde yararlandığı
III. Adaletin temel alındığı

Ortamlarından hangilerini sağlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
5)

Kapsayıcı okullar, tüm çocukların birlikte eğitim almasını sağlayarak farklılıklara karşı tutumları değiştirebilir, insanları barış içerisinde, bir arada yaşamaya teşvik eden adil ve ayrımcı olmayan bir toplumun temelini oluşturur.

Parçada kapsayıcı eğitimin hangi gerekçesinden bahsedilmiştir?

A) Eğitimsel
B) Ekonomik
C) Sosyal
D) Akademik
E) Ekolojik
6)

Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin önemini ifade etmez?

A) Ayrıştırıcı eğitim ortamlarının doğurabileceği ayrımcı yaklaşımların önüne geçer.
B) Çocuklar arasındaki farklılıkları gözetmeksizin, okula gelen tüm çocuklara yarar sağlamayı amaçlar.
C) Tüm çocukların gelişimini ve akademik başarısının yükselmesini destekler.
D) Çocukların zayıf yanlarını öne çıkarır.
E) Sivil katılım, istihdam ve toplum hayatını kapsayıcı hâle getirir.
7)

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) aşağıdakilerden hangisi için hazırlanır?

A) Üstün yetenekli öğrenciler için
B) Kaynaştırma / bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için
C) Bilim Sanat Merkezlerine devam eden öğrenciler için
D) Bir önceki yıldan sınıf tekrarı yapan öğrenciler için
E) Örgün eğitime devam eden tüm öğrenciler için
8)

Eğitimin kapsayıcı bir işlevinin olabilmesi için eğitimin paydaşları olan öğretmenlerin, ailelerin, yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle iş birliği içinde olması gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ailelerle yapılan iş birliğine örnek verilemez?

A) Veli toplantısı
B) Ev ziyaretleri
C) Ebeveyn eğitimleri
D) Veli görüşmeleri
E) Oryantasyon etkinlikleri
9)

Ritüeller, derin anlam içeren süreçler ya da günlük rutinlerdir. Teknik bir eylemden daha fazlasıdır.. Bu rutin olaylar okulun misyon ve değerleriyle birleştirilebilirse okula ruh kazandırılır ve kültürel bağlantılar güçlendirilir. Ritüeller karşılama ve sonlandırma ritüelleri şeklinde örneklenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi “karşılama” ritüellerinden biridir?

A) Mezuniyet töreni
B) Yılbaşı partisi
C) Okuma bayramı
D) Sene başı pikniği
E) Devir teslim töreni
10)

Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim paydaşlarından olan sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

A) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
B) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
C) Mehmetçik Vakfı
D) Türk Eğitim Derneği
E) Milli Eğitim Vakfı
11)

Bireylerin genetik birtakım problemler ya da hayatlarının belirli bir dönemindeki hastalık veya kaza sonucunda bedensel veya zihinsel olarak ortaya çıkan özel durumlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalma durumudur.

Parçada hangisine yönelik ayrımcılığa örnek verilmiştir?

A) Cinsiyete
B) Sosyal statüye
C) Etnik kökene
D) Dini inanca
E) Özel gereksinimli bireylere
12)

• Potansiyellerini dikkate almadan bazı öğrencilerden diğerlerine göre daha düşük beklenti içinde olmak
• Öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görmek; ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre davranmak
• Dinsel ve etnik ayrımcılık; tanıdık ve yakınlarını kayırmak

Yukarıda verilenler eğitim ortamlarından aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

A) Desteğe
B) Ayrımcılığa
C) Erişime
D) Katılıma
E) Sosyalleşmeye
13)

Öğretmenlerin kapsayıcı eğitimle ilgili bazı yeterliklere sahip olması beklenir. Aşağıdakilerden hangisi bu yeterliklerden biri değildir?

A) Öğrenen çeşitliliğine önem vermek
B) Dezavantajlı bireylere karşı olumlu tutum geliştirmek
C) Bireysel farklılıklara dikkat etmek
D) Öğretimi öğrencilere göre farklılaştırmak
E) Sadece akademik başarıya odaklanmak
14)

Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimde “katılım” ilkesine örnek verilebilir?

A) Fiziksel engelleri ortadan kaldırmak
B) Çok çeşitli etkinlikler sunmak
C) Öğrenmeleri destek için uyarlamalar yapmak
D) Oyun ve öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin meşgul olmalarını sağlamak
E) Sistemsel alt yapılarını oluşturmak
15)

Aşağıdakilerden hangisi, yerküreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan, çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsü olarak tanımlanır?

A) Ekzosfer
B) Mezosfer
C) Litosfer
D) İyonosfer
E) Atmosfer
16)

Hava, herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının herhangi bir andaki kısa süreli durumu olarak tanımlanır. Atmosferin bu bir anlık durumu, yeryüzünün herhangi bir yerindeki sıcaklık, yağış, nem, güneşlenme, sis, bulut, rüzgâr ve hava basıncı gibi çok sayıdaki değişkenin birlikteliği ile açıklanmaktadır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi hava durumunu belirtir?

A) Kayseri’de kış sıcaklıkları düşüktür.
B) Şanlıurfa’da yıllık güneşlenme süresi fazladır.
C) İstanbul’da birkaç gün boyunca sağanak yağış görülecek.
D) Rize’de ortalama yağış miktarı fazladır.
E) Antalya’da yaz ayları sıcak ve kurak geçer.
17)

Türkiye aridite (kuraklık) indisine göre denizelliğin hâkim olduğu kıyı kesimlerinde kuraklık azdır.

Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde kuraklığın diğerlerine göre daha az olması beklenir?

A) Kayseri
B) Konya
C) Şanlıurfa
D) Trabzon
E) Diyarbakır
18)

Uzmanların “dünyanın geri kalanından iki ila üç kat daha hızlı ısınan ve iklim değişikliğine karşı en savunmasız yerler” olarak nitelendirdiği yerler hangisidir?

A) Kutuplar
B) Kuzey Afrika
C) Okyanusya
D) Avrupa
E) Sibirya
19)

Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle, yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreçtir.

Parçada hangi süreçten bahsedilmiştir?

A) Küresel ısınmadan
B) Doğal sera etkisinden
C) Su döngüsünden
D) Karbon ayak izinden
E) Ekolojik dengeden
20)

İnsan kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılmasında öncelikle ele alınması gereken enerji yoğun sektörlerden biri ulaştırma sektörüdür.

Aşağıdaki önlemlerden hangisi, ulaşım sektöründe insan kaynaklı sera gazı salınımının azaltılmasında önlemlerden biri değildir?

A) Egzoz emisyon ölçümlerinin düzenli yapılması
B) Yakıt verimi yüksek motor gücüne sahip araçların tercih edilmesi
C) Bireysel araç kullanımının teşvik edilmesi
D) Elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması
E) Toplu taşına araçlarının tercih edilmesi
21)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangisi ekonomi temelli değildir?

A) “İnsana Yakışır İş ve Büyüme”
B) “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”
C) “Eşitsizliklerin Azaltılması”
D) “Sorumlu Üretim ve Tüketim”
E) “Temiz Su ve Senitasyon”
22)

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 10 kişiden 9’u hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybetmektedir.

Bilgide hava kirliğinin hangi alandaki etkisine değinilmiştir?

A) Ekonomik
B) Toplumsal
C) Ekolojik
D) Sağlık
E) Bilimsel
23)

Kanalizasyon ve kirli fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması, konutlarda ve sanayi kuruluşlarından çevreye bilinçsizce atılan atıklar (deterjan ve sıvı yağ gibi), tarlalara bilinçsizde atılan kimyasal ilaçlar, petrol taşıma tankerlerinin ve gemilerin denizlere petrol sızdırması ve zehirli atık taşıyan varillerin okyanus diplerine atılması gibi nedenler su kirliliğine neden olmaktadır.

Parçada su kirliliğine yol açan hangi faaliyet üzerinde durulmamıştır?

A) Enerji üretimi
B) Endüstriyel faaliyetler
C) Tarımsal üretim
D) Evsel atıklar
E) Taşımacılık
24)

Aşağıdakilerden hangisi Sıfır Atık Projesi’nin amaçlarından biri değildir?

A) İsraf miktarını düşürmek
B) Fosil yakıt kullanımını artırmak
C) Atık miktarını azaltmak
D) Atıkları geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamak
E) Atıkları kaynağında ayrıştırmak
25)

İletişim, insanların çevreyi etkileyebilme, varlığını ifade edebilme, amaçlarını gerçekleştirebilme ve gereksinimlerini karşılayabilme aracı olarak tanımlanabilir.

Bu tanımlara göre iletişimin hangi alanlarla ilgili bir süreç olduğu söylenebilir?

A) Ekonomik- Sosyal
B) Sosyal-Psikolojik
C) Psikolojik-Ekonomik
D) Bilimsel-Teknik
E) Bilimsel-Sosyal
Başka Sınava Geç