Ölçme ve Değerlendirme - 34

Kategori: Ölçme ve Değerlendirme
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Ağustos 2022
Kalan Süre
59
1)

Portfolyoyu herhangi bir çalışma dosyasından ayıran en önemli aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplama
B) Seçme
C) Yansıtma
D) Puanlama
E) Sonuç
2)

Aşağıdaki ölçme yöntemlerinden hangisi, “öğrenme eksiklikleri”ni belirlemede kullanılamaz?

A) Essay
B) Doğru-Yanlış
C) Kısa cevap
D) Çoktan seçmeli
E) Eşleştirme
3)

Bilimsel araştırma sürecinin adımlarıyla büyük ölçüde benzerlik gösteren değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formatif
B) Summatif
C) Diyagnostik
D) Rehberlik
E) Program
4)

Ölçme yöntemlerinden;
I. Çoktan seçmeli
II. Eşleştirme
III. Doğru-Yanlış
IV. Essay

Hangilerine “sistematik hata” karışma olasılığı yüksektir?

A) Yalnız IV
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV
5)

PISA sınavı, 15 yaşındaki öğrencilere uygulanmaktadır.

Bu yaşın tercih edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencilerin bireysel kararlarını vermeye başladığı yaş olması
B) Avrupa ve OECD ülkelerinde zorunlu eğitimin tamamlandığı yaş olması
C) Temel hakların kullanılmaya başlandığı yaş olması
D) Ergenliğe giriş için genel kabul gören yaş olması
E) Öğrencilerin üniversiteye hazırlandığı yaş olması
6)

Rubrik dereceli puanlama anahtarları için;
I. Kullanışlılık
II. Güvenirlik
III. Geçerlilik

Çalışmalarından hangileri yapılmalıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
7)

Eşleştirme maddeli sınavların hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolaydır.

Buna durum eşleştirme maddeli ölçme araçlarının;
I. Kullanışlılık
II. Güvenirlik
III. Geçerlilik

Özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
8)

Bir sınavdaki derslerin ayırt edicilik düzeyi tablodaki gibidir.

Bu sınavlardan hangileri ayırt edicilik düzeyinin altındadır?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
9)

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Araştırması olan PISA, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?

A) UNICEF
B) OECD
C) IEA
D) G-20
E) Avrupa Birliği
10)

Uluslararası izleme araştırmalarından PISA ------ yılda bir; TIMSS ise -------- yılda bir uygulanmaktadır.

Metindeki boşluklara sırasıyla hangileri yazılmalıdır?

A) 2-2
B) 3-5
C) 5-3
D) 4-4
E) 3-4
Başka Sınava Geç