Deneme Sınavı II - 4/4

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

İletişimin kaynak, hedef, mesaj, ileti gibi farklı ögeleri vardır.

Öğretmenin sunuş yoluyla ders verdiği bir sınıfta kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenciler
B) Öğretmen
C) Ders materyali
D) Anlatılan konu
E) Sınıf ortamı
2)

Sürekli devamsızlık yapan bir öğrencinin bir sorunun çözümü için aşağıdaki tutumlardan hangisi doğrudur?

A) Okuldan uzaklaştırmak
B) Disiplin cezası vermek
C) Öğrenciyi zorla okulda tutmak
D) Her istediğinde izin vermek
E) Problemi oluşturan durumu iyi analiz etmek
3)

İletişimin toplumsal işlevleri arasında;
I. Sosyalleşme
II. Bilgi sağlama
III. Bilgiyi aktarma

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4)

Bu beceri karşıdaki kişinin öznel dünyasından yola çıkarak onu anlamaya ve böylece anlaşılan duygu, düşünce ve beklentilerinin kendisine aktarılmasına işaret etmektedir.

Parçada hangi iletişim becerisinden bahsedilmiştir?

A) Ben dili kullanmak
B) Etkin dinlemek
C) Empati kurmak
D) Beden dili kullanmak
E) Göz iletişimi kurmak
5)

Roller, zaman baskısı, geri bildirim sisteminin yetersiz olması, yönetim tarzı, aşırı bilgi yüklemesi, statü farklılıkları ve hiyerarşi hangi alandaki iletişim engellerine örnek verilebilir?

A) Örgütsel
B) Fiziki
C) Sosyal
D) Psikolojik
E) Teknik
6)

Bu iklimde arkadaşça ilişkiler hâkimdir ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda görüşlerini bildirirler.

Parçada hangi tür okul ikliminden bahsedilmiştir?

A) Açık
B) Babacan
C) Kapalı
D) Samimi
E) İdareci
7)

Ekolojik sistem yaklaşımı, bireyi çevre içerisinde yaşayan bir varlık olarak ele alır ve bireyin davranışını değerlendirirken çevreyi de göz önünde bulundurur. İnsan çevresi ile iç içe dinamik bir varlıktır, insan ve çevre arasında var olan bütünlük insan davranışı üzerinde etkilidir. Bu durum ele alındığı kategorilerden biri mikro olaylardır. Mikro olaylar kişisel olarak her bireyin sahip olduğu yaşam deneyimlerini ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mikro olaylardan biri değildir?

A) Madde bağımlılığı
B) İntihar teşebbüsü
C) Depresif kişilik
D) Arkadaş ortamı
E) Takıntılı yapı
8)

İletişim becerisine sahip olmak bir öğretmen;
I. Sen dili kullanmak
II. Saygı duymak
III. Empati kurmak
IV. Etkin dinlemek

Tutum ve davranışlarından hangilerini sergiler?

A) Yalnız II.
B) I ve III.
C) I ve IV.
D) II, III ve IV.
E) Yalnız I.
9)

Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına yol açan durumlardan hangisi eğitim ortamlıyla ilgili değildir?

A) Fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler
B) Okul bahçesi ve oyun alanlarının yetersiz olması
C) Öğretmenlerin ve yöneticilerin zorbalık davranışlarını görmezden gelmesi
D) Okul yönetimi tarafından fiziksel cezanın uygulanması
E) Öğrencilerin okul atmosferi hakkındaki negatif düşünceleri
10)

Öğretmen dijital yeterlik çerçeveleri belli okuryazarlıkları kapsar.
Bunlar arasında;
I. Bilgi
II. Veri
III. Medya

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
11)

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı hangi birim tarafından yönetilmektedir?

A) Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
B) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
D) Strateji Geliştirme Başkanlığı
E) Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
12)

Teknoloji destekli eğitimin vazgeçilmezlerinden birisi öğretim yönetim sistemidir. Pek çok öğretim yönetim sistemi bulunmaktadır, bunlardan başlıcaları: Moodle, Google Classroom, Sakai LMS ve Base LMS olarak sıralanabilir.

Bu sistemlerin ortak özellikleri arasında hangisi sayılamaz?

A) İçerik paylaşımı yapma
B) Sınav ve test oluşturma
C) Animasyon ve materyal üretme
D) Ödev verme ve takibini yapma
E) Ölçme ve değerlendirme
13)

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Kişisel verilerin korunmasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Kişisel verilerin toplanmasında hukuka ve dürüstlük ilkelerine uyulması
B) Kişisel verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net olması
C) Verilerin kişisel çıkarlar için kullanılması
D) Kişisel verilerin doğru ve güncel olması
E) Verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanıyor ve işleniyor olması
14)

MEB’e bağlı okullarda e-okul en yaygın kullanılan öğretim yönetim sistemi olarak öne çıkmaktadır. Ancak e-okul daha çok bir bilgi yönetim sistemi niteliğindedir.
Buna göre e-okul;
I. Devamsızlık takibi
II. Not girişi
III. İçerik paylaşımı

Hangilerinde sınırlılığa sahiptir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
15)

• Zoom
• Google Meet
• Microsoft Teams

Yukarıdaki araçların ortak özelliği hangisidir?

A) Uzaktan eğitimde kullanılmaları
B) Veri analizi yapabilmeleri
C) Yüz yüze eğitimi kolaylaştırmaları
D) Anında değerlendirme sağlayabilmeleri
E) Ücretsiz olarak kullanıma sunulmaları
16)

Öğrencilerin dijital teknolojileri kullanırken fiziksel, psikolojik ve sosyal iyi oluşları ile ilgili tedbirleri alabilme. Öğrencilerin dijital teknolojiler kullanırken var olan riskleri ve bu riskleri minimize ederek dijital teknolojileri güvenli ve sorumlu kullanabilmelerini sağlama.

Parçada, öğretmenlerin dijital yetkinlikler konusunda öğrencilere hangi yetkinliği kazandırmasının öneminden bahsedilmiştir?

A) Paylaşım yapma
B) İçerik geliştirme
C) İş birliği yapma
D) Problem çözme
E) Sorumlu kullanma
17)

I. Çevre okuryazarlığı
II. Değişim ve sürekliliği algılama
III. Dijital okuryazarlık
IV. Eleştirel düşünme
V. Finansal okuryazarlık

Yukarıda verilen becerilerden hangisi “teknoloji” temellidir?

A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
18)

Güvenli okul denilince sadece okul içinin güvenli olması yeterli değildir. Okul çevresinin de emniyetli olması gerekmektedir. Bunun için de kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapılması önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda iş birliği yapılacak kurumlardan biridir?

A) Polis
B) Belediye
C) Kaymakamlık
D) Muhtarlık
E) Milli Eğitim Müdürlüğü
19)

Günümüzde geleneksel zorbalıktan ziyade siber zorbalık daha çok tercih edilmektedir.

Bu durum siber ortamın hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) Kimliğini gizlemenin kolay olmasıyla
B) Sosyal statünün öne çıkmasıyla
C) Sanal güç zehirlenmesiyle
D) İnternete erişimin kolay olmasıyla
E) Ailelerin ilgisiz kalmasıyla
20)

Kendisine güvenmeyen kendisinden şüphe eden bir kişiliğe sahiptirler. Başkalarıyla temas kurmada yaşanan kendine güvensizlik zamanla giderek büyüyen bir korkaklığa dönüşür. Sık sık ortaya çıkan başka bir olgu da depresyondur. Ayrıca değersizlik ve çaresizlik duyguları da bu kişilerde baskındır.

Parçada internet bağımlılığın hangi alandaki etkilerine yer verilmiştir?

A) Sosyal
B) Ekonomik
C) Psikolojik
D) Kültürel
E) Politik
21)

Öğretmenlerin, öğrenciler ve diğer paydaşlar arasında benimseyeceği kimi stratejiler güvenli eğitim iletişimi sağlamak için başlangıç adımını sağlayacaktır.

Bu stratejilere aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A) Pozitif iletişim kurmak
B) Çözüm odaklı olmamak
C) Dedikodudan uzak durmak
D) Gizliliğe saygı duymak
E) Aktif dinleyici olmak
22)

21. yüzyılın eğitim vizyonu bazı hedefleri kapsamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu hedeflerden biri değildir?

A) Çok kültürlülük
B) Özgüven kazanmak
C) İş birliği yapmak
D) Kendini tanımak
E) Subjektif karar almak
23)

Yabancı öğrencilerde tutum ve inançlardaki farklılıklardan dolayı reddedilme ve yabancılaşma korkusu, değişim ve gelişim başlamasını önleyebilir. Bu bağlamda yabancı öğrencilerin psikolojik ve sosyal güvenliğini sağlamaya yönelik kültürlerarası eğitim ve öğretim ortamları yaratmaları, onların reddedilme ve yabancılaşma korkularını ve endişelerini azaltacaktır.

Parçada, eğitim-öğretim kurumlarının yabancı öğrencilerden hangisinin sağlanmasında etkisinden bahsedilmiştir?

A) Sosyal uyumun
B) Şiddetin önlenmesinin
C) Akademik başarının
D) Dil bariyerinin çözülmesinin
E) Yoksulluğun giderilmesinin
24)

Çocuklarının dijital oyun bağımlığını önlemek isteyen ebeveynlerin aşağıdaki tedbirlerinden hangisini benimsemesi doğru değildir?

A) Oyun oynama süresini sınırlandırmak
B) Zaman yönetimi alışkanlığı kazandırmak
C) Spor ve sanat etkinliklerine yöneltmek
D) Sadece yatmadan önce oyuna izin vermek
E) Aile içi etkinlikler planlamak ve uygulamak
25)

Proaktif insanlar, sağlıklı davranışlara ve sorun çözme yöntemine sahip insanlardır. Proaktif kişi hem sorgular hem çözüm önerir. Diğer bir ifade ile içinde bulunduğu durumu ya da sorunu sorgulamakla kalmaz sorgu ve eleştirisinin sonuna bir çözüm önerisi ekler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi proaktif bir insanın özelliği olamaz?

A) Uzlaşmacılık
B) Yapıcılık
C) İnatçılık
D) Açıklık
E) Anlayışlılık
Başka Sınava Geç