Ölçme ve Değerlendirme - 35

Kategori: Ölçme ve Değerlendirme
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Bir ölçme aracının; geliştirilmesinin, uygulanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olması hangi niteliğiyle ilgilidir?

A) Tutarlılık
B) Kullanışlılık
C) Dayanıklılık
D) Kararlılık
E) Güvenirlik
2)

Psikometride;
I. Ölçme aracının
II. Puanların
III. Grubun

Hangilerinin güvenirliği ve geçerliliği ölçülür?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3)

Geleneksel test etme araçları hangisi odaklıdır?

A) Ürün
B) Hedef
C) Girdi
D) Çıktı
E) Süreç
4)

Ölçtüğü niteliğe göre test türleri arasında:
I. Hız
II. Güç
III. Objektif
IV. Subjektif

Hangileri sayılabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve IV
E) III ve IV
5)

Düzey belirlemeye / değer biçmeye yönelik sınavlara;
I. Quizler
II. Final ve vizeler
III. Ünite tarama sınavları
IV. Sertifika sınavları

Hangileri örnek verilebilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
6)

PISA sınavı kaç yılından bu yana uygulanmaktadır?

A) 1998
B) 2000
C) 2013
D) 2015
E) 2018
7)

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) ölçülen özellikler aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?

A) Yenilikçi düşünme
B) Girişimcilik
C) Eleştirel düşünme
D) Problem çözme
E) Okuryazarlık
8)

Sanayi İnkılabı sonrası üretimde yaşayan değişim eğitim ve öğretim ortamlarına da yansımıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi değişen bilgi ve iletişim teknolojisindeki paradigmanın yansımasına örnek verilemez?

A) Bireysel araştırma
B) Yaparak-yaşayarak öğrenme
C) Grupla çalışma
D) Her şeyi bilen öğretmen
E) Esnek içerik
9)

Psikometride hatalar;
I. Kaynak
II. Yön
III. Miktar

Hangilerine göre kategorize edilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
10)

Bazı test türleri şu şekildedir:
I. İngilizce Hazırbulunuşluk Testi
II. Sosyal Bilgiler Ünite Tarama Testi
III. Türkçe 1. Yazılı Yoklama Testi

Bu testlerin ilgili olduğu değerlendirme türleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? (I -- II - III şeklinde)

A) Diyognastik -- Formatif -- Summatif
B) Diyognastik -- Summatif -- Formatif
C) Formatif -- Diyognastik -- Summatif
D) Formatif -- Summatif -- Diyognastik
E) Summatif -- Formatif -- Diyognastik
Başka Sınava Geç