Deneme Sınavı II - 1/4

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 16 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

• Geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.
• Öğrencilerin ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar hâlinde birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışmalarına dayalı bir yaklaşımdır.
• “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışı hâkimdir.

Bilgi verilen öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşbirlikçi
B) Farklılaştırılmış
C) Harmanlanmış
D) Buluş yoluyla
E) Sunuş yoluyla
2)

• Farklılaşmayı destekleyen öğretmenler, sınıfta bir iş birliği atmosferi yaratmaya yardımcı olarak zaman ve kaynakları esnek ve yaratıcı bir şekilde kullanabilirler.
• Farklılaştırılmış öğretim, farklılıkları barındıran bir topluluk olarak sınıfı destekler. Tüm öğrencilerin başarılı olabileceği ve fayda elde edebileceği bir ortamın oluşmasına olanak tanır.
• Farklılaştırılmış bir sınıfta öğrenciler birbirlerinden hazırbulunuşluk, ilgi alanları ve öğrenme profillerine göre önemli ölçüde farklılaşırlar.

Yukarıdaki cevaplar hangi soruya verilmiş olabilir?

A) Farklılaştırılmış öğretimde değerlendirme nasıl yapılır?
B) Farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir?
C) Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri nelerdir?
D) Farklılaştırılmış öğretimin kuramsal temelleri nelerdir?
E) Farklılaştırılmış öğretim neden tercih edilmelidir?
3)

Millî Eğitim Bakanlığı, 2018 programını tüm dersler kapsamında sahada uyguladıktan sonra öğretmenlerden, okul müdürlerinden, öğrencilerden ve velilerden program hakkında değerlendirmelerini farklı yollarla almış, ardından programda küçük güncellemeler yapılmıştır.

Metinde hangi tür program değerlendirmeye örnek verilmiştir?

A) Hedefe dayalı
B) Uzman odaklı
C) Katılımcı odaklı
D) Yönetime dayalı
E) Tüketici odaklı
4)

Kişinin amaçlarına ulaşabilmesi ve bilişsel süreçleri harekete geçirip sürdürmesi için harcadığı sınırlı insan kaynağıdır. Aynı zamanda bilincin belli bir noktada toplanması hâlidir. İnsanların algısı ve öğrenmesi üzerinde etkilidir. Bu nedenle öğrenme için gerekli bir ön koşuldur.

Parçada hangisinden bahsedilmiştir?

A) İçgüdüden
B) Dikkatten
C) Refleksten
D) Kaygıdan
E) Hazırbulunuşluktan
5)

Eğitimce ezberciliği kaldırıp, kalıcı ve etkili bir öğrenme ortamı sağlamak isteyen bir öğretmenin hangi öğretim ilkesini benimsemesi uygun olur?

A) Basitten karmaşığa
B) Yakından uzağa
C) Bilinenden bilinmeyene
D) Yaparak yaşayarak
E) Somuttan soyuta
6)

Aşağıdakilerden hangisi formal öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?

A) Genellikle okulda gerçekleştirilmesi
B) Gönüllülük gerektirmesi
C) Öğretmen liderliğinde yürütülmesi
D) Öğrenmenin değerlendirilmesi
E) Önceden planlanmış olması
7)

Korku ve baskı, çocuklardaki kaygıyı yükseltmesi nedeniyle çocukların öğrenme davranışlarını da olumsuz etkilemektedir. Eğitim süreci, çocukların kendi öğrenme ihtiyaçlarını saptayarak gelişimlerini sağlamaları, gerçek yaşam problemlerine yönelik çözüm yolları üretmeleri, yeni fikirler geliştirmeleri, bu fikirlerin somut uygulamalarını gerçekleştirmeleri, yeni ve farklı bakış açılarına uyum sağlamaları; eleştirel, analitik, yansıtıcı gibi düşünme becerilerine sahip olmaları, iletişim ve iş birliği becerilerini kazanmaları doğrultusunda demokratik bir anlayış ile tasarlanmalı ve gerçekleştirilmelidir.

Parçada, öğrenme sürecini etkileyen hangi unsurdan bahsedilmiştir?

A) Çocukların kendi çabalarıyla öğrenmesinin öneminden
B) Öğrenmede istekli olmanın öneminden
C) Öğrenmenin en itici gücünün merak olmasından
D) Hataların öğrenme sürecinin önemli deneyimleri olmasından
E) Geri bildirimlerin öğrenme sürecine katkısından
8)

Öğrenmeyi etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar olumlu ya da olumsuz faktörler yani öğrenmeyi kolaylaştıran veya zorlaştıran faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörler ve dolaylı etkileyen faktörler vardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Türe özgü hazır oluş
B) Olgunlaşma
C) Genel uyarılmış hâli
D) Öğrenme ortamı
E) Eski yaşantıların aktarılması
9)

Dönüt ve düzeltme, bir sınıftaki öğretim hizmetinin niteliğini ve öğrenme düzeyini belirleyen en önemli öge olarak kabul edilir. Dönüt ve düzeltme, öğretimin bireyselleştirilmesi anlamında her öğrencinin düzeyi ile ilgili net sonuçlar verir.

Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bir dönüttür?

A) Bir öğrencinin sınavda yüksek not aldığı için çikolata ile ödüllendirilmesi.
B) Yere çöp atmayan bir öğrencinin öğretmenin takdirini kazanması.
C) Öğretmenin soruyu cevaplayan öğrenciye “Cevabın doğru.” demesi.
D) Öğretmenin öğretim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol için sınav yapması
E) Öğretmenin dersin ardından ödevlendirme yapması
10)

Aşağıdaki öğrenme stratejilerinden hangisi “öğretmen merkezli”dir?

A) İş birliğine dayalı
B) Buluş yoluyla
C) Araştırma-inceleme yoluyla
D) Yapılandırmacı
E) Sunuş yoluyla
11)

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Yarışması’nın 2022-2023 dönemine ilişkin çağrı duyurusu ve proje rehberi yayınlanmıştır.

Öğrencileriyle yukarıdaki duyuruya uygun bir çalışma yapmak isteyen bir öğretmenin hangi öğrenim stratejisini uygulaması uygun olur?

A) Sunuş yoluyla
B) Tam öğrenme
C) Harmanlanmış
D) Proje tabanlı
E) Yapılandırmacı
12)

Öğretmen programda yer alan hedeflerin en kısa sürede, en az emek ve maliyetle ve verimli şekilde verilmesini içeren öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güncellik
B) Hayatilik
C) Ekonomiklik
D) Açıklık
E) Sosyallik
13)

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Baykal Yılmaz, 5. sınıflarda “Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.” Kazanımı kapsamında önce çevresindeki yeryüzü şekillerini aktarmış; ardından Türkiye’nin genel yeryüzü şekillerini anlatmıştır.

Buna göre, Mehmet Baykal Öğretmenin hangi öğretim ilkesini uyguladığı söylenebilir?

A) Yakından uzağa
B) Basitten karmaşığa
C) Somuttan soyuta
D) Bilinenden bilinmeyene
E) Yaparak yaşayarak
14)

Resmî program tüm okul kademelerinde öğretmenler tarafından uygulanması zorunluluk gerektiren bir programken, ekstra program öğrencilerin ilgilerine karşılık veren; spor karşılaşmaları, halk oyunlarıyla, sinema ve tiyatro etkinlikleri gibi öğretmenin kendi isteğiyle uyguladığı programı içerir.

Buna göre; ekstra programı, resmî programdan ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yetkililerce önerilmesi
B) Gönüllülüğe dayanması
C) Karşıt yapıda olması
D) Hukuki nitelik taşıması
E) Notla değerlendirilmesi
15)

Öğretim ilkelerinden biri olan sosyallik, öğretim sürecinde insanların sosyalleşmelerini ve topluma uyum sağlamasını vurgulamaktır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyallik ilkesinin uygulanmasına örnek verilebilir?

A) Program hedefleri verilirken güncel örnekler sunulması
B) Sınıfta teknolojik araç-gereçlerin kullanılması
C) Etkinlikler sonrası değerlendirme yapılması
D) Ders sırasında öğrencilere not tutturulması
E) Sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte belirlenmesi
16)

Ölçme yaparken güvenirliği ve geçerliliği artırmanın bazı yolları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Testteki madde sayısını azaltmak
B) Puanlayıcı sayısını artırmak
C) Maddeleri açık ve anlaşılır ifade etmek
D) Uygulama öncesinde yönerge vermek
E) Puanlama yaparken titiz davranmak
17)

Ölçme hatalarından biri de tesadüfi hatalardır. Tesadüfi hatalar ölçme işlemi yapan kişiden, ölçme aracından, öğrenciden veya fiziksel ortamdan kaynaklanabilir.

Aşağıda verilen tesadüfi hatalardan hangisinin ölçme işlemi sonrasında yapıldığı söylenebilir?

A) Test katılımcılarının kaygı düzeyin artıracak davranışta bulunmak
B) Şıkları optik forma geçirirken kaydırma yapmak
C) Başka bir öğrenciden kopya çekmek
D) Sınavları okurken bazı soruların cevaplarını gözden kaçırmak
E) Aşırı sıcak, havalandırılmamış ve ışığı yetersiz sınıfta sınav yapmak
18)

Testlerde üç yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi;
I. Sabit
II. Sistematik
III. Tesadüfi

Hatalardan hangilerini önlemeye yöneliktir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
19)

I. Diyognastik
II. Formatif
III. Summatif
IV. Rehberlik
V. Program

Yukarıda verilen değerlendirme türlerinin hangilerinde öğrencinin akademik başarısına odaklanılmaz?

A) I ve II
B) II ve IV
C) IV ve V
D) I, II ve III
E) I, III ve V
20)

Sanayi İnkılabı sonrası üretimde yaşanan değişim eğitim ve öğretim ortamlarına da yansıtmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sürecin eğitim ve öğretime bir yansıması olamaz?

A) Grupla çalışma
B) Yaparak yaşayarak öğrenme
C) Bireysel araştırma
D) Esnek içerek
E) Pasif öğrenme
21)

Bir ölçme sonucunu en az bir ölçüte vurarak ölçülerek nitelik hakkında karar verme/yargıda bulunma işlemidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme sonucunu ifade eder?

A) Dilek, LGS’den 500 tam puan almıştır.
B) Sibel, AYT denemesinde 1. olmuştur.
C) Ufuk, genel yetenek testinden 76 puan almıştır.
D) Ayşe, araştırma bursu almaya hak kazanmıştır.
E) Esengül, TUS’da ilk 10’a girmiştir.
22)

Doğru-yanlış maddeleri yazarken uyulması gereken bazı kurallar vardır.

Buna göre, doğru-yanlış maddeleri yazarken hangi ifadelerin altı çizilmelidir?

A) Olumsuz anlama sahip kelimelerin
B) Madde numaralarının
C) Vurgulanmak istenen kelimelerin
D) “Doğru” ve “Yanlış” sözcüklerinin
E) Soru yönergelerinin
23)

Aşağıda verilen ölçme yöntemlerinin hangisinde, öğrencinin sadece sahip olduğu bilgi değil; anlatım biçimi, yazı güzelliği ve bilgisini örgütleme biçimini de görme imkânı vardır?

A) Kısa cevaplı
B) Cümle tamamlama
C) Doğru-yanlış
D) Eşleştirme
E) Essay
24)

Cümle tamamlama sorularını hazırlamak, uygulamak ve puanlamak oldukça kolaydır.

Verilen ifadede cümle tamamlama sorularının hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A) Güvenirlik
B) Geçerlilik
C) Kullanışlılık
D) Kararlılık
E) Tutarlılık
25)

Sözlü yoklamalarda çok fazla soru sorulamaz.

Bu durum sözlü yoklamaların hangi geçerlilik türünde problemli olmasına neden olabilir?

A) Yordama
B) Kapsam
C) Yapı
D) Zamandaş
E) Ölçüt dayanaklı
Başka Sınava Geç