Deneme Sınavı II - 2/4

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 16 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’da yer alan testlerin soru güçlük düzeyi ortalamaları tablodaki gibidir.

Madde indeksi 1’e yaklaştıkça maddenin kolaylaştığı, 0 yaklaştıkça zorlaştığı bilindiğine göre sınavın “en zor” testi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkçe
B) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
C) Matematik
D) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
E) Fen Bilimleri
2)

• Öğrencinin belli bir konuda kendi kendini değerlendirmesine denir.
• Öğrencinin kendi özellikleriyle ilgili farkındalığın artmasını, zayıf ve güçlü yönlerini keşfetmesini sağlar.

Bilgi verilen değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akran değerlendirme
B) Öz değerlendirme
C) Rubrik
D) Kontrol listesi
E) Gözlem formu
3)

Dolaylı yollardan öğrencilere sunulan hizmetlerdir. Çünkü bu diğer hizmetlerden farklı olarak öğrencilere değil okuldaki diğer personele yöneliktir. Okuldaki yöneticilerin ve diğer öğretmenlerin ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmalarını sağlamaya yönelik olabilir.

Parçada, hangi rehberlik hizmeti hakkında bilgi verilmiştir?

A) Psikolojik danışma
B) Oryantasyon
C) Müşavirlik
D) İzleme
E) Bireyi tanıma
4)

Programın merkezini okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı oluşturur ve öğrenciyle yakından ilişkili okul personeli, ebeveynler ve toplum üyeleri ile iş birliğine dayalı bir ilişki içindedir.

Parçada, Okul Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Programının hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A) Takım çalışması gerektirmesinden
B) Standart yapıya sahip olmasından
C) Kapsamlı bir yapıda olmasından
D) Sonuç temelli olmasından
E) Gelişimsel yapısından
5)

Eğitim kurumlarında rehber öğretmen/psikolojik danışman gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek hizmetlere ilişkin görevlerini yerine getirir.

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın “iyileştirici hizmetler” kapsamındaki görevlerinden biridir?

A) Özel bilgi ve beceri gerektiren etkinlikleri uygulaması.
B) Sınıf rehberlik programlarının hazırlanmasında, uygulanmasında sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik etmesi.
C) Bireyi tanıma çalışmaları kapsamında bireyi tanıma tekniklerini uygulaması, değerlendirmesi ve raporlaştırması.
D) Merkezî sınavlara ait tercih dönemlerinde görev alarak öğrencilerin tercihlerini uygun şekilde yapması.
E) Öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, kendilerini keşfetmeleri vb. alanlarda bireysel ve grupla psikolojik danışma yapması.
6)

Aşağıdakilerden hangisi Sınıf Rehberlik Programının temel ilkelerinden biri değildir?

 

A) Kazanımlar birbirinin temeli ve birbirini tamamlayan bir yapı içermektedir.
B) Programda tüm kazanımların oluşturulmasında bireysel farklılıklar dikkate alınmıştır.
C) Gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
D) Program öğretmen merkezli bir anlayışı temel almaktadır.
E) Program hazırlanırken hem bireye hem de topluma karşı sorumluluklar gözetilmiştir.
7)

Öğrencisine ilgi testi uygulayan bir psikolojik danışman, öğrencinin resim, heykel gibi estetik sanatlarla uğraşmaktan ve bu yolda eserler ortaya koymaktan zevk aldığını belirlemiştir.

Buna göre bu öğrencinin hangisine ilgisi olduğu söylenebilir?

A) Mekaniğe
B) Güzel sanatlara
C) Edebiyata
D) Müziğe
E) Sosyal bilimlere
8)

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın görevlerinden biri değildir?

A) Özel bilgi gerektiren etkinlikleri uygulamak
B) Yöneltme yapmak
C) Doğal afetlerde psikolojik destek sağlamak
D) Okul idaresiyle iş birliği yapmak
E) Sınıf rehberlik planlarını onaylamak
9)

Bu tür anne-babalar, çocuklarının yaşamıyla son derece ilgisizdirler. Bu tür ailenin çocukları, annebabalarının yaşamlarının diğer yönlerinin kendilerinden daha önemli olduğu duygusu geliştirir.

Parçada hangi ebeveyn tarzı hakkında bilgi verilmiştir?

A) Helikopter
B) Otoriter
C) Demokratik
D) İzin verici
E) İhmalkâr
10)

Rehberlik bireyler hakkında bilgiler toplar ve onları bireyleri tanımak için kullanır. Ayrıca, psikolojik danışma hizmetleri yoluyla bireylerin özel yaşantıları ve durumları ile ilgili bilgiler edinir. Bu bilgilerin özel ve öznel oluşları dolayısıyla bunların elde edilmesi sırasında dikkatli olunması, bazı kurallara uyulması gerekir. Yoksa kişiler hakkında bilinmesi insan haklarına aykırı olan bilgiler bilinebilir ve bu bilgiler, daha da kötüsü, bireylerin aleyhine kullanılabilir.

Parçada rehberliğin hangi temel ilkesinden bahsedilmiştir?

A) Başkalarına zarar vermemekten
B) Etik ve bilgilerin saklanmasından
C) Yetkinlik sınırlarının bilinmesinden
D) Profesyonel kimlikten
E) Duyarlı ve hoşgörülü olmaktan
11)

Yukarıdaki gibi bir form hazırlayan bir öğretmenin/psikolojik danışmanın hangisini tanımladığı söylenebilir?

A) Demografik özellikleri
B) Eğitsel performans düzeyini
C) Uzun dönemli hedefleri
D) Değerlendirme yöntemini
E) Öğretim materyallerini
12)

Diyagramda hangisinin sürecine yer verilmiştir?

A) Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) öğrenci seçmenin
B) Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesinin
C) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlamanın
D) Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) yollanacak öğrencinin
E) Kaynaştırma öğrencilerinin yıllık planının
13)

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel ilkelerinden biri değildir

A) Rehberlik bir süreçtir.
B) Rehberlik bireye yardım etme işidir.
C) Rehberlik profesyonel bir iştir.
D) Rehberlikteki tüm yöntem ve teknikler birer amaçtır.
E) Rehberlik bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
14)

Özel yetenekli çocuklarda dikkat çekici bazı özellikler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Çok az soru sorar.
B) Geniş bir hayal gücü vardır.
C) Liderlik eğilimi gösterir.
D) Yaşından ileri mizah yeteneği vardır.
E) Evrensel değerlere duyarlıdır.
15)

Aşağıdakilerden hangisi özel yeteneklilere eğitim veren okullardan biri değildir?

A) Fen liseleri
B) Sosyal bilimler liseleri
C) Güzel sanatlar liseleri
D) Spor liseleri
E) Anadolu liseleri
16)

BEP sürecinin etkili şekilde yürütülmesi için yapılacak bazı işlemler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Aileyle iş birliği yapmak
B) Ekip çalışmasıyla hareket etmek
C) Cezalandırmayı sık sık uygulamak
D) İzleme ve değerlendirme yapmak
E) Öğretmene ve öğrenciye destek vermek
17)

Bir öğretmen, görme yetersizliği olan öğrencisinin akademik faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için sınıfını yeterince güneş alacak şekilde seçmiş ve buna uygun düzenlemeler yapmıştır.

Buna göre öğretmenin, öğretimini öğrenciye uyarlamak için hangisine yönelik düzenleme yaptığı söylenebilir?

A) Sürece
B) Fiziksel ortama
C) Sınıf iklimine
D) Öğretime
E) İşleyişe
18)

• Mülakatlar
• Gözlemler
• Görüşmeler

Verilenler, nitel araştırmalarda hangi amaçla kullanılır?

A) Veri toplama
B) Analiz yapma
C) Rapor hazırlama
D) Odağı belirleme
E) Değişkeni tespit etme
19)

Etnografi, bir insan grubuna ve bu grubu farklı kılan kültürel temellere ilişkin sosyal bilimsel bir betimlemedir. Etnografi araştırmalarında bir grubun kültürü, ritüelleri, geleneksel davranışları, toplumsal örgütlenme modelleri, dünya görüşü gibi düşünsel sistemleri araştırılır. Metin değerlendirildiğinde etnografi araştırmalarının;
I. Sosyoloji
II. Antropoloji
III. Fizik

Bilim dallarından hangileriyle ilişkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
20)

Nitel ve nicel araştırmaların karşılaştırıldığı tablonun kaç numaralı satırında hata yapılmıştır?

A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
21)

Evren, soruları cevaplamak için ihtiyaç duyulan verilerin elde edildiği büyük gruptur.

Buna göre “Ankara’da ortaöğretim öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığının belirlemeye” yönelik bir araştırmada aşağıdakilerden hangisi araştırmanın evrenidir?

A) Dijital oyun bağımlılığı
B) Ankara şehri
C) Ankara’da ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrenciler
D) Ders başarısı
E) Ankara’daki tüm eğitim düzeyindeki öğrenciler
22)

Araştırmalarda araştırmacının müdahale etmediği, ortamda var olan, seçilen değişkenlere “seçilmiş bağımsız değişken” denir.

Tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi seçilmiş bağımsız değişken olamaz?

A) Cinsiyet
B) Yaş
C) Sınıf
D) Öğretim yöntemi
E) Şehir
23)

Bir araştırmada olmayan verileri üretmek ve yayınlamak hangi yayın etiği ihlaline örnek verilebilir?

A) Uydurma
B) Çarpıtma
C) Aşırma
D) Dilimleme
E) Saptırma
24)

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yürütülen Sözlü Tarih Projesinin temel amacı ülkemizin belleğini sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinden kayıt altına almaktır. Benzer biçimde, yetişkin kuşaklar ile genç kuşaklar arasında etkileşim sağlayarak, karşılıklı deneyim aktarımı aracılığıyla bir anlayış zemini geliştirmektir. Geçmişin sesini bugünkü kuşakların yaşamlarıyla karşılaştırmasına imkân tanıyarak; değerlerin kuşaklararası aktarımını deneyim aracılığıyla gerçekleştirmektir.

Buna göre Sözlü Tarih Projesi hangi araştırma türüne girer?

A) Fenomenolojik
B) Anlatı
C) Deneysel
D) Eylem
E) Durum
25)

Günümüzde okulların içinde bulunduğu sorunlar ve eğitime yönelik değişen beklentiler, öğrencileri ve toplumu için kaliteli hizmet sunacak, yeniliklere öncülük etmeye istekli ve yetenekli öğretmenlere olan ihtiyacı artırmıştır. Okullarda değer yaratacak değişimlerin aracıları olarak görülen öğretmenlerin girişimci yetkinlik ve davranışlar kazanması ve bu kazanımlarını eğitim ortamlarında kullanmasının bu ihtiyacı karşılayacağı düşünülmektedir.

Verilen metin değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin girişimci davranışlarından biri olamaz?

A) Fırsatları tanıma
B) İnisiyatif alma
C) İnovasyon
D) Riske girmeme
E) Yönetme yeteneği
Başka Sınava Geç