Deneme Sınavı II - 3/4

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 17 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

İnovasyon olarak sıklıkla kullanılan yenilikçilik toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıdır.

Bu durum okullara uyarlanacak olursa inovasyona sahip bir okulun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

A) Okullarda gelişigüzel yenilik yapılmaz; okulun mevcut ve geçmiş olanakları dikkate alınır.
B) Yenilikler okulun içerisinde geliştirilebileceği gibi dışarıdan da alınabilir.
C) Yenilikler, okul içinden çıkıyorsa, benimsenmesi çok zor olacaktır çünkü kaynağına güvenmek kolay olmayacaktır.
D) Okulun ekonomik koşulları ve iç politikaları yeniliklerin benimsenmesinde etkisi vardır.
E) Okulun yapısı ile çok uyumlu bir yeniliğin benimsenmesi çok kolay gerçekleştirilir.
2)

Bu bölümde problem sunulur, tanıtılır. Araştırmaya yönelik alt yapı oluşturulur. Önceki çalışmalarla yeni çalışma arasında mantıksal ilişkiler kurulur. Ardından problem okuyucuların anlayabilmesi için yeterince açık ve anlaşılır ortaya konulur.

Parçada bilimsel raporun hangi bölümü hakkında bilgi verilmiştir?

A) Giriş
B) Yöntem
C) Bulgular
D) Tartışma
E) Özet
3)

Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin ilkelerinden biri değildir?

A) Her insanın yaşamına eşit derecede önem verme
B) Eğitimin sadece belli bir sınıfın hakkı olduğunu kabul etme
C) Çocuklarına öğrenme ve öğretime katılımlarını sağlama
D) Dışlanmayı ve ayrımcılığı azaltma
E) Olumlu okul ortamı oluşturmanın değerini öne çıkarma
4)

Ülkemizde kapsayıcı eğitime yönelik yasal düzenlemelerden biri olan 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 4. maddesi şu şekildedir: “Eğitim kurumları dil, din, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Buna göre kapsayıcı eğitimin;
I. Eşitlik
II. Ayrıcalık
III. Katılım
IV. Erişim

İlkelerinden hangilerini benimsediği söylenebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV
5)

Kapsayıcı pedagojiyi temele alan eğitim yaklaşımları, sınıf içindeki çeşitliliklerin ve farklılıkların doğru yönetilememesinden kaynaklandığı düşünülen sorunlara alternatif çözümler sunan esnek ve evrensel bakış açıları içermektedir.

Eğitim penceresinden bakıldığında tüm bu anlayışların özünde aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?

A) Öğrencilerin eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını sağlamak
B) Ayrım gözetmeksizin bütün öğrencilerin farklılıklarını ve ihtiyaçlarını gözetmek
C) Üst düzey öğrenme beklentileri içermek
D) Eğitimin ayrıcalıklı bir kesimin hakkı olduğunu içselleştirmek
E) Farklılıkların değerli görüldüğü atmosferler yaratmak
6)

Kapsayıcı eğitim, tüm çocukların toplumsal yaşama katılmasını amaçlar.

Bu durum kapsayıcı eğitimin hangi amacının bir sonucudur?

A) Sosyalleşme
B) İstihdam oluşturma
C) Meslek belirleme
D) Akademik başarıyı artırma
E) Tasarruf yapma
7)

“Sınıfımda engeli olan bir çocuk olması bazı arkadaşlarımın ifadesiyle fazladan iş. Ancak zaten işimiz çocuklarını eğitimlerini planlamak, yürütmek. Çocukların hepsinin ilgisi farklı. Bazısı arabalara bayılıyor, bazısı renkli bebek resimleri çizince mutlu oluyor. Bedensel engeli olan bir çocuğun rahat oturmasını sağlayınca, etkinlikle katılabiliyor. Gözlüğüm olmasa, yolumu bulamayacak kadar gözlerim bozuk benim mesela. Ne farkım var o çocuktan?”

Yukarıdaki değerlendirmeyi yapan bir öğretmenin kapsayıcı eğitimin hangi özelliğine vurgu yaptığı söylenebilir?

A) Çeşitlilik
B) Ayrıcalık
C) Farklılık
D) Bireysellik
E) Nadirlik
8)

• Çocukların materyal kullanma, öğrenme içeriğinin bir kısmını kendi seçimi doğrultusunda belirleme gibi alternatiflerinin olması onların öğrenme sürecine motivasyonlarını artıran önemli bir unsurdur.
• Sevdiği deftere yazı yazması, etkinlik sürecinde sevdiği bir oyuncağını yanında bulundurması onların katılımını destekleyebilir.

Yukarıda kapsayıcı eğitim ortamlarından katılımı sağlayan hangi faktörden bahsedilmiştir?

A) Çocukların tercihlerini önemsemenin
B) Etkinlikleri basitleştirmenin
C) Öğrenme sürecini farklılaştırmanın
D) Okul-veli iş birliğinin
E) Akademik başarıyı artırmanın
9)

Ritüeller, derin anlam içeren süreçler ya da günlük rutinlerdir. Teknik bir eylemden daha fazlasıdır.. Bu rutin olaylar okulun misyon ve değerleriyle birleştirilebilirse okula ruh kazandırılır ve kültürel bağlantılar güçlendirilir. Ritüeller karşılama ve sonlandırma ritüelleri şeklinde örneklenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi “sonlandırma” ritüellerinden biri değildir?

A) Mezuniyet töreni
B) Oryantasyon
C) Bayrak töreni
D) Kapanış yemeği
E) Devir teslim töreni
10)

Kapsayıcı eğitim ortamlarında tüm çocukların/öğrencilerin çeşitli öğrenme ve gelişim özellikleri bakımından desteğe ihtiyacı olabilir. Tüm öğrencilerin öğrenebileceği ve hepsinin “etiketlerinden” ziyade performanslarına göre “desteklenmesinin” önemli olduğu düşünüldüğünde; her çocuğun öğrenebilir olduğu görülür.

Metinden altı çizili kısımda aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedildiği söylenemez?

A) Önyargılardan uzaklaşmanın
B) Öğrencileri koşulsuz kabul etmenin
C) Öğrencileri farklılıkları kabul etmenin
D) Çeşitliliğin aslında zenginlik olduğunun
E) Öğrenmenin herkese özgü olmadığının
11)

Türkiye’de kapsayıcı eğitimin genel bağlamında bakıldığında mevsimlik tarım işçiliğinin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

A) Psikososal sorunlara
B) Dil bariyerine
C) Öğrenme kayıplarına
D) Travmaların artmasına
E) Okullaşma oranının azalmasına
12)

Kapsayıcılığın karşıt terimi olarak kullanacağımız ayrımcılık (ya da dışlama), en basit hâliyle bir kişiye ya da bir gruba benzer durum ve koşullardaki diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılması şeklinde tanımlanabilir. Ortaya çıkabilecek ayrımcılığın farkına varmak ve ayrımcılığı engelleyecek önlemler almak tüm öğretmenlerin öncelikleri arasında yer almalıdır.

Buna göre, kadınların eğitim ve çalışma imkânlarından eşit olarak yararlanamaması hangi tür ayrımcılığa örnek verilebilir?

A) Pozitif
B) Etnik
C) İnanç
D) Cinsiyet
E) Özel gereksinim
13)

Kapsayıcı eğitimde bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisi benimsemesi öğrencilerin katılımını artırıcı bir etki sağlamaz?

A) İpucu vermesi
B) Cesaretlendirici pekiştireçler sunması
C) Uygun iletişim kanallarını tercih etmesi
D) Eşit fırsatlar sunması
E) Sen dili kullanması
14)

Öğretim uyarlandığı sınıfların özelliklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Bu özelliklerden hangisi “kapsayıcı eğitim”le doğrudan ilgilidir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
15)

13. NOLU İKLİM EYLEMİ AMACI: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaç kapsamında olamaz?

A) Yoksulluğun ve açlığın sonlandırılması
B) Eşitsizliklerin giderilmesi
C) Küresel ısınmanın etkisinin azaltılması
D) Doğal dengenin korunması
E) Sanayi üretiminin artırılması
16)

Sıfır Atık Mavi projesi aşağıdakilerden hangisini korumayı kapsamaz?

A) Göller
B) Kıyılar
C) Akarsular
D) Denizler
E) Ormanlar
17)

Köppen iklimlendirme sistemine göre verilen şehirlerden hangisi “kurak mevsimi olmayan nemli karasal (soğuk) iklim” bölgesinde yer alır?

A) Trabzon
B) İzmir
C) Antalya
D) Erzurum
E) Adana
18)

Kirliliğin kontrolü için yasal standartların oluşturulması, bu standartlara uyumun denetlenmesi ve ölçümlenmesi, uymayanlara cezai yaptırımların uygulanması sağlanmalıdır.

Parçada, kirliliğin önlenmesi için hangi alanda düzenlenme yapılması önerilmektedir?

A) Sosyal
B) Teknolojik
C) Hukuki
D) Ekolojik
E) Ekonomik
19)

Atmosferde, emilebilenden daha fazla CO2 birikmektedir.
Bu durumun nedenleri arasında;
I. Orman yangınlarının artması
II. Fosil yakıtlarının tüketilmesi
III. Elektrikli araçların kullanılması

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
20)

İklim değişikliğini önlemede Dünya'nın kara, tatlı su ve okyanus alanlarının yaklaşık % 30 ila % 50'sinin etkin ve adil bir şekilde korunmasının önemi büyüktür.

Metinden iklim değişikliğini önlemenin hangi yolundan bahsedilmiştir?

A) Biyoçeşitliliğin korunmasından
B) Eğitim verilmesinden
C) Küresel işbirliğinden
D) Sanayi üretimin azaltılmasından
E) Politika belirlenmesinden
21)

2021 yılında Marmara Denizinde ortaya çıkan müsilaj sorunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım ilaçlarının yoğun ve kontrolsüz şekilde kullanılması
B) Kirlik ve atık suların arıtılmadan alıcı ortama deşarj edilmesi
C) Araçların egzozlarından yoğun gaz salınımı yaşanması
D) Fosil yakıtların sık tüketilmesi
E) Geri dönüşüme gereken önemin verilmemesi
22)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 30 Kasım-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’nda, ülkelerin çok büyük bir bölümünce imzalanarak kabul edildi. 12 Aralık 2015’te 196 taraf ülkece kabul edilen bu antlaşma çok kısa sürede 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girdi.

Bilgi verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kyoto Antlaşması
B) Glasgow Antlaşması
C) İstanbul Antlaşması
D) Paris Antlaşması
E) Londra Antlaşması
23)

Küresel ısınmayla beraber sıcak dalgaları ve kuraklıkların artışıyla birlikte ürün rekoltelerinde ciddi azalmalar yaşanmaktadır.

Bu durumun aşağıdaki sektörlerden hangisinde fiyat artışına neden olması beklenir?

A) Ulaşım
B) Turizm
C) Tarım
D) Sanayi
E) Madencilik
24)

Sıfır Atık Projesi’nin amaçlarından bazıları şunlardır:
• İsraf miktarını düşürmek
• Atıkları geri kazanmak
• Çevreyi korumak
Buna göre Sıfır Atık Projesiyle;
I. Ekonomik
II. Ekolojik
III. Kültürel

Alanlarının hangisinde kazanım elde edilmesinin amaçlandığı söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
25)

• Kişi-içi
• Kişilerarası
• Grup-içi
• Kitle

Yukarıda hangi iletişim türüne örnekler verilmiştir?

A) Etkilerine göre
B) Yönünde göre
C) İlişki sistemlerine göre
D) Bireylerin konumuna göre
E) Zaman ve mekâna göre
Başka Sınava Geç