Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 11

Kategori: Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Sıfır atık projesiyle amaçlanan aşağıdaki hedeflerden hangisi “ekolojik”tir?

A) Kaynakları bilinçli kullanmak
B) İsrafı önlemek
C) Geri kazanım sağlamak
D) Çevresel riskleri azaltmak
E) Verimliliği artırmak
2)

Güneşten gelen enerji;
I. Yansıma
II. Saçılma
III. Işıma

Yollarından hangileriyle uzaya geri döner?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3)

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Paris Antlaşması, 30 Kasım- 13 Aralık tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda, ülkelerin çok büyük bir bölümünce imzalanarak kabul edilmiştir. 12 Aralık 2015’te 196 taraf ülkece kabul edilen BMİDÇS Paris Antlaşması, çok kısa sürede 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın amaçlarından biri değildir?

A) Küresel sıcaklık artışını Sanayi Devrimi öncesi orana çekmek
B) İklim direngen bir toplum oluşturmak
C) Yenilenemez enerji kaynaklarını teşvik etmek
D) Kalkına yoluyla uyumlu finansman akışını sağlamak
E) Düşük sera gazı salınımını temin etmek
4)

İklim değişikliği aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir?

A) Anlamlı değişim
B) Sabitlik
C) İstatistiksel ölçümler
D) Bilimsel ve teknik özellikler
E) Uzun yıllar
5)

Şehirler, onları çevreleyen kırsal alanlardan daha sıcaktır. Asfalt yollar ve beton binalar Güneş ışığını emdikten sonra ısı enerjisi yayar; araç egzozları ve klimalar ek ısı üretir.

Parçada hangisinden bahsedilmiştir?

A) Kentsel ısı adasından
B) Işımadan
C) Yayılmadan
D) Maladaptasyondan
E) Sera etkisinden
6)

Yeşil çatılar, başka türlü bitki örtüsüne erişimi olmayan şehir sakinleri için hoş bir rahatlama sağlar. Yeşilliklere yakın olmanın stresi azaltmaktan hafızayı ve sağlığı geliştirmeye kadar sayısız psikolojik ve fizyolojik yararı vardır. Yeşil çatılar aynı zamanda insanları çatılarında sosyalleşmeye teşvik etmektedir. İlk olarak, komşuların birbirini tanımasını sağlar; ikinci olarak, aşırı hava olayları sırasında insanların dayanışma içinde olmalarını ve birbirlerine yardım etmelerini kolaylaştırabilir.

Parçada yeşil çatıların hangi yararından bahsedilmiştir?

A) Gıda güvenliğini geliştirmesinden
B) Sosyal uyum sağlamasından
C) Kentin havasını soğutmasından
D) Sağlık masraflarını azaltmasından
E) Kentsel selleri önlemesinden
7)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan bazıları şöyledir:
• 13. Amaç – “İklim Eylemi”: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek.
• 14. Amaç – “Sudaki Yaşam”: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak.
• 15. Amaç – “Karasal Yaşam”: Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek.
Bu amaçların;
I. Biyoçeşitliliğin korunması
II. Doğal yaşamın sürmesi
III. Doğal kaynakların korunması

Hangilerini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
8)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın neredeyse tümü üzerinde büyük bir engel olan amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açlığa Son
B) Sağlık ve Kaliteli Yaşam
C) İklim Eylemi
D) Şehirler ve Topluluklar
E) Sorumlu Üretim ve Tüketim
9)

2012 yılında gerçekleştirilen Rio +20 zirvesinde Birleşmiş Milletler tarafından toplam kaç Sürdürülebilir Kalkınma Amacı belirlenmiştir?

A) 9
B) 11
C) 17
D) 24
E) 32
10)

• Karbon dioksit (CO2)
• Metan (CH4)
• Hidroflorür karbonlar (HFCs)
Yukarıdaki gazların ortak özellikleri arasında;
I. Atmosferde yer almaları
II. Sera gazı olmaları
III. Isı tutma özellikte olmaları

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III
Başka Sınava Geç