Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 7

Kategori: Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Eylül 2022
Kalan Süre
59
1)

Karbon salımlarının azaltılmasında, dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesinde önemli bir role sahiptir. Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Parçada hangisinden bahsedilmiştir?

A) Enerji verimliliğinden
B) Küresel ısınmadan
C) İklim değişikliğinden
D) Geri dönüşümden
E) Çevre okur yazarlığından
2)

“Sayılarla Kuraklık 2022 Raporu”, iklim değişikliği ile şiddetlenen kuraklıkların dünya genelinde en büyük tehditlerden biri olduğunu; küresel olarak yaklaşık 55 milyon insanın her yıl kuraklıktan doğrudan etkilendiğini ortaya koymaktadır. Kuraklık dünyanın hemen her yerinde hayvancılık ve tarım için en ciddi tehlike haline gelmektedir. Rapor, hızlı nüfus artışıyla birlikte, su ve gıdaya erişimde eşitsizliklerin tüm dünya için önemli bir güvenlik sorunu olduğunu ve 2050 yılına kadar 216 milyon insanın su kıtlığı, kuraklık, tarımsal verimin azalması nedeniyle göç etmesinin beklendiğini söylemektedir.

Raporda iklim değişikliğinin;
I. Ekonomik
II. Sosyal
III. Politik

Sonuçlarından hangilerine yer verilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
3)

Şehirler, onları çevreleyen kırsal alanlardan daha sıcaktır. Asfalt yollar ve beton binalar Güneş ışığını emdikten sonra ısı enerjisi yayar; araç egzozları ve klimalar ek ısı üretir. İklim değişikliği şiddetlendikçe daha yaygın hale gelen sıcak hava dalgaları sırasında, kentsel ısı adası etkisi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Oysaki yeşil çatılar bu afetsel etkiyi azaltabilir; şehirleri iklime daha dayanıklı – direngen hale getirebilir ve sıcak dalgaları riski en yüksek olan insanları koruyabilir.

Parçada “yeşil çatı” hareketinin hangi yararından bahsedilmiştir?

A) Enerji maliyetini azaltmasından
B) Kentin havasını soğutmasından
C) Suyu süzmesinden
D) Gıda güvenliğini sağlamasından
E) Kentsel selleri önlemesinden
4)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (BM SKA) olarak belirlenen 17 Amaçtan bazıları şöyledir:
13. Amaç – “İklim Eylemi”: İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acilen eyleme geçmek.
14. Amaç – “Sudaki Yaşam”: Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumakve sürdürülebilir kullanmak.

Bu amaçların hangi alanla ilgili olduğu söylenebilir?

A) Sosyal
B) Siyasi
C) Ekonomik
D) Çevresel
E) Sanatsal
5)

• Sanayi
• Isıma
• Motorlu taşıt kullanımı

Verilenler hangi tür kirliliğe doğrudan yol açar?

A) Gürültü
B) Görüntü
C) Su
D) Toprak
E) Hava
6)

Aşağıdakilerden hangisiyle yapılan mücadele “uygarlık sınavı” olarak adlandırılmaktadır?

A) Cinsiyet ayrımcılığıyla
B) İklim değişikliğiyle
C) Düzensiz göçle
D) Eğitimde fırsat eşitsizliğiyle
E) Gıda güvenliğiyle
7)

Gezegenin sınırlarının aşılmasına yol açan insanlığın bugün içinde yaşadığı sistem, doğrusal ekonomi döngüsüne dayanmaktadır. Doğrusal ekonomide ham madde doğadan temin edilir; kullanılacak malzeme üretilir, kullanılır sonra da hepsi tekrar atık olarak doğaya atılır. Buna göre doğrusal ekonomi için;
I. Sürdürülebilirdir.
II. Çevreyi kirletir.
III. Üretim ve tüketime dayalıdır.

Hangileri söylenemez?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
8)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan;
I. Açlığa son
II. İklim eylemi
III. Karasal yaşam
IV. Nitelikli eğitim

Hangileri “atık yönetimi ve sıfır atık yönetimi”yle doğrudan ilgilidir?

A) I ve III
B) I ve IV
C) I, II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
9)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından bazıları şunlardır: Atık oluşumunu önleme, azaltma, geri kazanım ve tekrar kullanım yollarıyla atıkların en aza indirilmesi, gıda kayıplarının azaltılması, kişi başına düşen yiyecek israfının yarıya düşürülmesi, açlığın dünyanın her yerinde sonlandırılması, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve verimli kullanımının sağlanması.

Bu amaçların kaç yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir?

A) 2030
B) 2035
C) 2040
D) 2045
E) 2050
10)

Sıfır Atık anlayışı;
I. Tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmeleri
II. Atık çıkarmanın azaltması
III. Atıkları değerlendirme konusunda insanlara yeni bir bilinç kazandırılması

Hangilerini sağlamayı hedeflemektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Başka Sınava Geç