Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği - 10

Kategori: Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Kentlerde iklim değişikliğiyle mücadele için yapılabilecek bazı çalışmalar şu şekildedir:
• Karbon ayak izinin azaltılması ve küresel ısınla konusunda içeriklerin yaygınlaştırılarak insanların bilinçlendirilmesi
• Afet risklerine karşı hazırlıklı olunması
• Üniversitelerin araştırmalarının artırılması
• Hükumetler tarafından etkin politikaların belirlenmesi

Bu çalışmalar, seçeneklerde verilen alanlarla eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Siyasi
B) Toplumsal
C) Ekonomik
D) Bilimsel
E) Eğitim
2)

Aşağıdakilerden hangisi “atmosferdeki karbonu toprağa geri taşımak” için doğru bir davranıştır?

A) Ağaç dikmek
B) Tarım ilacı kullanmak
C) Toprağı gübrelemek
D) Geri dönüşüm sağlamak
E) Toprağı taraçalandırmak
3)

Sıfır Atık projesinin etkili şekilde uygulanması için bazı eylemlerin hayata geçirilmesi gereklidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu eylemlerden biri değildir?

A) Atık oluşumunun önlenmesi
B) Gıda kayıplarının azaltılması
C) Açlığın sonlandırılması
D) Doğal kaynakların verimli kullanılması
E) Bireysel ulaşımın teşvik edilmesi
4)

Karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitleri (NOx) gibi partikül maddeler solunum ve kalp yetmezliği gibi hastalıklara neden olmaktadır.

Parçada hava kirliğinin hangi etkisine yer verilmiştir?

A) Toplumsal
B) Sağlık
C) Ekonomik
D) Siyasi
E) Kültürel
5)

“Karbon yutma” potansiyeli en fazla olanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Orman- Okyanus
B) Hava-Toprak
C) Hava-Okyanus
D) Okyanus-Toprak
E) Toprak-Orman
6)

İklim değişikliğinin toprak üzerinde önemli etkileri vardır ve arazi kullanımı ile topraktaki değişimler de iklim değişikliğini hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. Sağlıklı topraklar olmadan, sürdürülebilir bir arazi ve toprak yönetimi olmadan iklim değişikliği ile mücadele ve tarımsal üretim mümkün görünmemektedir. Parça değerlendirildiğinde, toprağın;
I. Gıda üretimi
II. İklim değişikliğiyle mücadele
III. Erozyonun önlenmesi

Hangilerinde önemli olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7)

Okyanuslar, denizler, atmosfer, ormanlar, sulak alanlar vb. alıcı ortama verilecek atıklar ve emisyonlar açısından kirlilik standartları önemlidir. Kirlilik için yasal standartların oluşturulması, bu standartlara uyumun denetlenmesi ve ölçümlenmesi, uymayanlara cezai yaptırımların uygulanması sağlanmalıdır. Standartların yanı sıra iktisadi araçların kullanımı ile çevresel kirliliği azaltacak yasaları geliştirmekle mümkündür. Parçada, kirliliğin kontrolünde;
I. Hukukî
II. Politik
III. Ekonomik

Önlemlerden hangileri önerilmektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
8)

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan bazıları şunlardır:
• Açlığa Son (SKA2)
• Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA3)
• Şehirler ve Topluluklar (SKA11)
• Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA12)
• İklim Eylemi (SKA13)

Bu amaçlardan kaç tanesi; hava, su ve toprak kirliliği ile doğrudan ilgilidir?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
9)

Toplumların 21. yüzyılın getirmekte olduğu kuraklık, kıtlık, afetler ve göçler gibi ekolojik, politik, toplumsal ve teknolojik gelişmelere hazırlanması ve dirençliliklerinin artırılması gerekmektedir. Zira bu gelişmeler ülke ekonomilerine büyük zarar vermektedir.

Bu durum, Birleşmiş Milletler’in “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan hangisini önemli hâle gelmiştir?

A) Erişilebilir temiz enerjiyi
B) İklim eylemini
C) Amaçlar için ortaklığı
D) Barış ve adalet için güçlü kurumları
E) Temiz suyu
10)

Tropikal ve ılıman iklim bölgelerindeki buğday, pirinç ve darı gibi ana ürünler açısından, yerel hava sıcaklığı 21. yüzyılın son dönemlerine göre 2 °C ve daha fazla arttığında üretim düşecektir.

Parçada, iklim değişikliğinin hangi alandaki negatif etkisine örnek verilmiştir?

A) Ulaşım
B) Balıkçılık
C) Turizm
D) Tarım
E) Sanayi
Başka Sınava Geç