Dijital Yetkinlik - 12

Kategori: Dijital Yetkinlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Dijital yeterlikler statik bir çalışma alanı değildir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bu teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen bireysel amaçların çeşitliliğini artırmaktadır.

Parçada belirtilen durum hangi dijital yeterliliğini gerekli kılmaktadır?

A) Güncellik
B) Verimlilik
C) Açıklık
D) Güvenlik
E) Şeffaflık
2)

Bilgisayarların insan öğrenmesini ve zekâsının benzeşimini yaparak veriler içinde örüntüler keşfetmesi ve bu keşifler sonucu kullandığı algoritmada iyileştirmeler yaparak verilen işi daha verimli yapmasıdır.

Parçada hangisinin tanımına yer verilmiştir?

A) Nesnelerin interneti
B) Otonom araçlar
C) Yapay zekâ
D) Veri bilimi
E) Sosyal ağlar
3)

Dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde bazı gereksinimler vardır.

Bu gereksinimlerden hangisi altyapı ile ilgilidir?

A) Müfredat
B) Öğretmen eğitimi
C) EBA
D) Bağlantılar
E) İdari inisiyatif
4)

Kendi okullarının bir öğrenen organizasyon olması için teknoloji stratejileri geliştirilmesinde öğretmenlerden lider rolü oynaması beklenir.
Bu kapsamda öğretmenlerden;
I. Öğretmenlerin dijital bilgi üretim ortamlarını geliştirmek
II. okulun idari ve organizasyonel yönünü desteklemek için dijital planlama araçlarını tanımlamak ve kurmak
III. okul çapında teknoloji entegrasyonu stratejik planını geliştirmek

Görevlerinden hangilerini yapmaları beklenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III
5)

Dijital vatandaşlık;
I. Teknoloji erişimi
II. Teknoloji becerisi
III. Eğitim

Yetkinliklerinden hangilerini gerektirir?

A) I, II ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
6)

Türkçe Öğretmeni Mesut Hayat, derslerinde H2O veya Tensorflow platformları üzerinden hazırladığı içerikleri kullanmaktadır.

Buna göre Mesut Öğretmen derslerinde hangi teknolojiyi kullanmaktadır?

A) Bulut teknolojisi
B) Yapay zekâ
C) Endüstriyel tasarım
D) Sosyal ağlar
E) Nesnelerin interneti
7)

• Veri trafiğini güvence altına alma
• Sosyal mühendislik tuzaklarını tanıyabilme
• Antivirüs yazılımlarını kullanabilme

Yukarıda verilen öğretmen yeterlikleri hangisi için gereklidir?

A) Bilişim sistemlerini güvenli kullanmak
B) Öğrenme toplulukları oluşturmak
C) Öğretim materyali geliştirmek
D) Veri analizi yapmak
E) Veri saklamak
8)

Öğretim uygulamalarının iyileştirilmesi, etkinliklerin veriminin artırılması ve öğrenme çıktılarının geliştirilmesi için öğretmenlerin sürekli kendilerini geliştirmelerinin her zaman garanti altına alınması gereklidir.

Parçada öğretmenler için geliştirilen dijital yeterlik çerçevelerinden hangisinden bahsedilmiştir?

A) Müfredat
B) Ölçme ve değerlendirme
C) Mesleki gelişim
D) Öğrenme ortamları
E) Öğretim yöntemleri
9)

Aşağıdakilerden hangisi dijital ölçme ve değerlendirme araçlarından birisi değildir?

A) Socrative
B) Kahoot
C) Google form
D) Mentimeter
E) Zoom
10)

Aşağıdakilerden hangisi 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinin ana bileşenlerinden birisi değildir?

A) İleri teknoloji ve inovasyon
B) Altyapı
C) Girişimcilik
D) Beşeri sermaye
E) Özel sektör desteği
Başka Sınava Geç