Dijital Yetkinlik - 11

Kategori: Dijital Yetkinlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Ekim 2022
Kalan Süre
59
1)

Millî Eğitim Bakanlığı e-okul sisteminin içerik paylaşım sınırlılığını aşağıdakilerden hangisi büyük ölçüde gidermektedir?

A) ÖBA
B) EBA
C) TEFBİS
D) E-KURS
E) E-YAYGIN
2)

Hibrit öğretme yönteminin tamamen uzaktan ve çevrimiçi eğitime göre avantajları arasında;
I. Öğrenci ve öğretmenin bir araya gelmesi
II. Vücut dili kullanımına imkân tanıması
III. İnsan etkileşimi fırsatı sağlaması

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
3)

Millî Eğitim Bakanlığı kadrosunda olan öğretmenler, her eğitim-öğretim döneminin başında ve sonunda Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden çevrim içi hizmetiçi eğitime ve seminerlere katılabilmektedir.

Parçada dijital ortamların hangisine katkısında yer verilmiştir?

A) Eğitim-öğretim verme
B) Ölçme yapma
C) Meslek öğrenimi alma
D) Materyal geliştirme
E) Mevzuatı takip etme
4)

Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitimin eğitim için önemli bir risktir?

A) Öğrencilerin ders içeriğine zihinsel katılımının düşük olması
B) Her öğrencinin internet erişimine sahip olmaması
C) Öğretim süreci için dijital araçların ve materyallerin geliştirilmesinin zor olması
D) Değerlendirme yapmanın belli standartlara sahip olmaması
E) Kişisel verilerin saklanmasının zorluklara sahip olması
5)

Aşağıdakilerden hangisi “yenilikçi bir öğretmen”in özelliği olamaz?

A) Müfredatlarına BİT entegrasyonu ile ilgili vizyonu uygular.
B) Meslektaşları arasında sürekli öğrenmeyi teşvik eder.
C) Yansıtma yaparak yenilikçiliği ve iyileştirmeyi teşvik eder.
D) Ürettiği orijinal öğretim kaynaklarını kendisi için kullanır.
E) Gelişen teknolojiye göre kendini sürekli günceller.
6)

Bireylerin meslekleri ile ilgili ana alan bilgisi ve onun etrafındaki disiplinleri kullanarak kendi alanlarında var olan problemlere çözümler geliştirmesi ve bunları diğer meslektaşları tarafından kullanılabilir hâle getirebilmesidir.

Parçada Gardaner’in “Gelecek İçin 5 Zihin” türlerinden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) Dâhi
B) Yaratıcı
C) Sentezleyen
D) Etik
E) Saygı duyan
7)

Kişisel verilen kullanımında;
I. Hukuka uygunluk
II. Güncellik
III. Açıklık
IV. Doğruluk

Hangilerine dikkat edilmesi gereklidir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
8)

Aşağıdakilerden hangisi UNESCO tarafından öğrenen yeterliklerini geliştirmek için ortaya konulan değerlerden biri değildir?

A) Öğrenme topluluğu olma
B) Kapsayıcı eğitim kültürünü yaygınlaştırma
C) Gelenekselden ayrılmama
D) Temel mesleki bilgilerde yetkin olma
E) İnsani becerileri kazanma
9)

Mesleki yeterliklerin belirlenmesinde ortaya çıkan bazı ortak değerler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ortak değerlerden değildir?

A) Para kazanmayı öncelikli hedef hâline getirmek
B) Farklılıklara saygı duymak
C) Etik ve insanı değerleri ön planda tutmak
D) Sürekli öğrenmeyi sistematik hâle getirmek
E) Problem çözmek için uzmanlık ilgisini sentezlemek
10)

Uzaktan eğitim için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Temeli, mektupla haberleşmeye dayanır.
B) Öğrenen ve öğreten fiziki olarak farklı yerlerde bulunur.
C) Teknolojinin gelişmesiyle formal öğrenme ortamlarında kullanılmaya başlanmıştır.
D) Ölçme ve değerlendirme hiçbir şekilde uygun bir yapıda değildir.
E) Covid-19 sürecinde yaygın olarak kullanılmıştır.
Başka Sınava Geç