Eğitim Araştırmaları AR-GE - 22

Kategori: Eğitim Araştırmaları Ar-Ge
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Literatürde sıklıkla rastlanan bilimsel yöntemin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Problemin fark edilmesi
B) Problemin tanımlanması
C) Çözüm önerilerinin tahmin edilmesi
D) Araştırma yönteminin geliştirilmesi
E) Verilerin toplanması
2)

Nitel araştırmaların bazı özellikleri vardır.
Bunlar arasında;
I. Laboratuvar ortamında çalışılması
II. Verilere doğrudan, kaynağından ulaşılması
III. Genellemelere gidilmesi

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
3)

Temel etik kurallar alan yazında beş başlıkta sıralanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Yararlılık
B) Dürüstlük
C) Ayrıcalık
D) Adalet
E) Bütünlük
4)

İngilizce Öğretmeni Burcu Lal, öğrencilerini girişimci olarak yetiştirmek ve onların yaratıcılık, yenilik becerilerini geliştirmek istemektedir.
Buna göre Burcu Öğretmen derslerinde;
I. Proje temelli
II. Disiplinler arası
III. Probleme dayalı
IV. Deneyimsel

Öğrenme stratejilerinden hangilerini kullanmalıdır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I, II ve III
E) III ve IV
5)

Araştırmada seçilen örneklemin problemle ilgili birbirine uç durumlardan oluşturulmasına ne ad verilir?

A) Evren
B) Aykırı
C) Sayıltı
D) Hipotez
E) Tanım
6)

Geçerlik, belli araçları kullanarak elde edilen bilgilerin araştırmanın amaçlarına hizmet etmesidir.
Geçerliği etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler arasında;
I. Ölçme yöntemi ve madde sayısı
II. Puanlayıcı yanlılığı
III. Uygulama koşulları

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
7)

Şimşek, N. ve Kılıç, E. (2004). Davranışçı öğrenme kuramları. A. Ataman (Ed.), Gelişim ve öğrenme (s. 297-315). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Yukarıda hangi kaynak türünün kaynaklar listesindeki görünümüne yer verilmiştir?

A) Makale
B) Kitap
C) Tez
D) Kitap bölümü
E) Elektronik kaynak
8)

Bir araştırmanın hangi aşamasında konular sınırlandırılır?

A) Giriş
B) Gelişme
C) Özet
D) İşaret
E) Kaynakça
9)

“Proje üçgeni” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Süreçte kısıtlamaları dengelemeyi
B) Maliyetlerin olabildiğince azaltmayı
C) Sınırlı zamanda elde edilen başarıyı
D) Başarı için tüm riskleri alabilmeyi
E) Projeyi tam olarak planlamayı
10)

Bir bilimsel rapor yazılırken her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solunda kaç cm boşluk bırakılmalıdır?

A) 2.00 cm
B) 2.30 cm
C) 2.54 cm
D) 2.75 cm
E) 3.00 cm
Başka Sınava Geç