Eğitim Araştırmaları AR-GE - 23

Kategori: Eğitim Araştırmaları Ar-Ge
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

I. Fırsatları tanıma
II. İnsiyatif alma
III. İnovasyon
IV. Dış kaynak arayışı
V. Gelenekçilik

Yukarıda verilenler hangisi öğretmenlerin girişimci davranışlarıyla ilgili değildir?

A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I
2)

Bir araştırmada altıdan fazla yazar olan bir eserden yararlanıldıysa bu kitap metin içinde aşağıdaki hangi kurala göre yazılır?

A) Yalnızca son yazarın soyadı verildikten sonra “vd.” eklenir.
B) Tüm yazarların soyadı alfabetik sıraya göre yazılır.
C) Sadece eserin ismi verilip “Çoklu yazar” notu düşülür.
D) Yalnızca ilk yazarın soyadı verildikten sonra “vd.” eklenir.
E) İlk üç yazarın soyadları eklenip “vd.” ibaresi eklenir.
3)

Bir araştırmada uygun örneklem seçimiönemlidir.
Uygun örneklem seçimi;
I. Kolay ulaşılabilmesi
II. Kolay uygulama yapılabilmesi
III. Kolay para kazandırması

Hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
4)

Bu bölümde araştırmanın desenini, çalışma grubu/örneklemi, veri toplama araçları ve süreci, veri analizi ve uygulama süreci detaylı olarak açıklanır.

Metinde bilimsel raporun hangi bölümü hakkında bilgi verilmiştir?

A) Başlık
B) Özet
C) Bulgu
D) Tartışma
E) Yöntem
5)

Aşağıdakilerden hangisi Creative Commons (Yaratıcı Ortaklık) anlayışını ifade eder?

A) Tüm hakları saklıdır.
B) Bazı hakları saklıdır.
C) Uluslararası koruma altındadır.
D) Patenti alınmıştır.
E) Tescili yapılmıştır.
6)

Telif hakkı kişinin yaşamı boyunca geçerlidir. Kişi ölünce de belli bir süre telif hakkı korunmaya devam eder.

Bu süre ne kadardır?

A) 25 yıl
B) 50 yıl
C) 70 yıl
D) 85 yıl
E) 100 yıl
7)

Aşağıdaki kodlardan hangisine sahip olan bir TÜBİTAK projesi sadece öğretmenlere yönelik olmayıp kamuda çalışan araştırmacılar başvurabilir?

A) 1001
B) 4004
C) 4007
D) 2204-A
E) 2204-B
8)

Bir araştırmada soruların veya problemin sınanabilir, test edilebilir ölçülebilir olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Etik olması
B) Tartışmalı olmaması
C) Akla yatkın olması
D) Orijinal olması
E) Anlamlı olması
9)

Aşağıdaki araştırma türlerinden hangisi diğer araştırma türlerine göre daha geniş örneklem gruplarıyla gerçekleştirilir?

A) Anlatı
B) Eylem
C) Fenomenolojik
D) Tarama
E) Etnografi
10)

Aşağıdakilerden hangisi telif hakkının özelliklerinden biri değildir?

A) Fikir emeği üzerindeki hukuki haklardır.
B) Eser üretilince kendiliğinden doğar.
C) Maddi olmayan malları ifade eder.
D) Ülkesellik ilkesi geçerlidir.
E) Tescile gerek duyulan haklardır.
Başka Sınava Geç