Eğitimde Kapsayıcılık - 16

Kategori: Eğitimde Kapsayıcılık
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Bir okul ortamında, aşağıdaki yerlerden hangisi “geçici çevre” kapsamında değerlendirilemez?

A) Yemekhane
B) Lavabo
C) Sınıf
D) Kütüphane
E) Spor salonu
2)

Beden Eğitimi Öğretmeni Ceyhun İrişik, kapsayıcı eğitimin yapıldığı bir derste öğrencilere parkur oyunu oynatırken bir öğrencisinden tüm parkur yerine parkurun küçük bir bölümünü tamamlamasını istemiştir.

Buna göre, Ceyhun öğretmenin kapsayıcı eğitim ortamında hangi öğrenme içeriğine yönelik düzenleme yaptığı söylenebilir?

A) Öğe sayısında
B) Görsel kaynakta
C) Materyalde
D) Değerlendirmede
E) Zamanda
3)

Kapsayıcı eğitimde geleneksel sınavlar uyarlanırken dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biri değildir?

A) Çoktan seçmeli sorularda açık, net ve basit bir dil kullanılmalıdır.
B) Eşleştirme sorularında öğrencinin takibi için sekizden fazla ögeye yer verilmemelidir.
C) Diyagramlar ya da doldurulması gereken tablolarda yeterli boşluk bırakılmalıdır.
D) Çoktan seçmeli soruların soru köklerinde yanıtlara yönelik ipuçları verilmelidir.
E) Doğru yanlış sorularının dilinin açık, net ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.
4)

Kapsayıcı eğitimde yapısal kalite “düzenlenebilir” özellikleri içerir.
Buna göre;
I. Öğretmen-öğrenci etkileşimi
II. Eğitim programının uygulanması
III. Öğretmen-öğrenci sayısı oranı
IV. Grup büyüklüğü

Hangileri kapsayıcı eğitimin “yapısal kalitesi”yle ilgilidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV
5)

Buna göre, aşağıdaki gruplardan hangisi piramidin “tavan” kısmıyla ilgilidir?

A) Tüm öğrenciler
B) BEP’li ağır yetersizliklere sahip olanlar
C) BEP’li hafif ve orta düzeyde yetersizliği olanlar
D) Özel yetenekli öğrenciler
E) BİLSEM öğrencileri
6)

Bazı öğrencilere kapsayıcı eğitimde uyarlamalar yapılmasına rağmen etkinliklere katılmakta zorlanabilirler. Bu durumda motivasyonu düşük öğrenciler için öğrenme süreçleri kapsamında yapılabilecek bazı alternatifler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu alternatiflerden biri değildir?

A) Dersi heyecanlı hâle getirmek
B) Sınıfı öğretimsel hedeflerle çekici hâle getirmek
C) Rutinin dışında beklenmedik içerikler eklemek
D) Hedefe ulaşamayan öğrencilere ceza vermek
E) İlgi alanlarına uygun materyal kullanmak
7)

Aşağıdakilerden hangisi “öğretimin uyarlandığı” bir sınıfın özelliğidir?

A) Öğretim öğretmen merkezlidir.
B) Öğretim tek bir şekilde sağlanır.
C) Farklı gruplama formatları vardır.
D) Öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir kaynağa güvenir.
E) Öğretmen daha çok orta seviyedeki öğrencilere öğretim yapar.
8)

Kapsayıcı eğitimin farklı tür ve düzeyde paydaşları vardır. Bu paydaşlar arasında;
I. Okul yöneticileri
II. Sivil toplum kuruluşları
III. Öğretmenler

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) II ve III
9)

Ayrımcılığın farklı türleri vardır.

Okulda fakir bir aileden gelen bir öğrencinin öğretmen veya okul yöneticileri tarafından farklı muamele görmesi hangi ayrımcılık türüne örnektir?

A) Pozitif
B) Sosyoekonomik
C) Dini
D) Etnik köken
E) Cinsiyet
10)

Sınıf ortamlarında; çeşitli özellik, ihtiyaç ve beklentilere sahip çocuklarla çalışırken öğretmenlerin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve eğilimler o öğrenme ortamının kapsayıcı niteliğinin belirlenmesinde önem taşımaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim yeterlik alanlarından “bilgi” düzeyi ile ilişkilidir?

A) Gerekli bakış açısı ve kaynaklara sahip olmak
B) Kapsayıcı bir öğrenme alanı oluşturmak
C) Öğrenme ve öğretme sürecini tüm çocukları kapsayacak şekilde uyarlamak
D) Kapsayıcı eğitime ilişkin olumlu eğilimler sergilemek
E) Gelişim ve öğrenmeyi kapsayıcı şekilde değerlendirmek
Başka Sınava Geç