Eğitimde Kapsayıcılık - 14

Kategori: Eğitimde Kapsayıcılık
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Okul ve aile etkileşimini artırmak için yapılabilecek çalışmalardan biri okul ve aile arasında bir iş birliği oluşturmadır. Bu yaklaşım çocukların eğitiminde ve sosyalleşmelerinde sorumlulukların ortaklaşa paylaşımı fikrini temele alır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamdaki işbirlikçi çalışmalara örnek verilemez?

A) Okuma bayramı
B) Öğrencilere rehberlik yapma
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni
D) Veli katılımlı ödev verme
E) Veli destekli okuma yapma
2)

Liderlik vasıfları kapsamında yöneticilerin temel rol ve sorumlulukları vardır. Kendi okul yönetimini değerlendirmek için bazı soruların cevaplanmaya çalışılması gerekir. Bu sorulara verilecek cevaplar, kurumun kapsayıcılık noktasında nereye geldiğini gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamdaki sorulardan biri değildir?

A) Kendi okul yönetimimiz, çalıştığımız kurumu yeniden tasarlama ve buna bağlı olarak iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı için kurum kültürünü geliştirme konusunda neler yapmaktadır?
B) Okul yönetimi tarafından sorunların tespit edilmesi ve buna bağlı olarak okul personelinin motive edilebilmesine yönelik okul için yeni bir vizyon ve yön belirleme konusunda bir girişimde bulunmakta mıdır?
C) Okul yönetimimiz, çocuklara hem gerekli bireysel desteklerin sağlanması hem de yüksek kalitede bir eğitim sunulmasını yönetme konusunda neler yapmaktadır?
D) Okul yönetiminin tüm çocukların yanı sıra çocukların ebeveynlerini ve tüm paydaşları sürece dâhil etme ve onlara değer verme konusundaki uygulamaları nelerdir?
E) Okul yönetimi öğretmenlerin performansını doğru bir şekilde değerlendirip bu durumu kendileri ile paylaşmış mıdır?
3)

Okul-aile iş birliğinin önündeki engeller konusunda yapılan araştırmalar sorunların üç başlık altında kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bunlar eğitimciden kaynaklı, aileden kaynaklı ve iş birliği eksikliği kaynaklı sorunlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi eğitimci kaynaklı sorunlara örnek verilebilir?

A) Ebeveyn katılımına yönelik olumsuz önyargılar
B) Pasif bir rol benimseyerek eğitimi sadece okula bırakma
C) Dil ve kültürel farklılıklar nedeniyle okula yönelik bilgi eksikliği
D) Sadece sorun çıktığında okulla iletişim kurulması
E) Destekleyici çevre ve kaynak eksikliği
4)

Kapsayıcı pedagojiyi temele alan eğitim yaklaşımları, sınıf içindeki çeşitliliklerin ve farklılıkların doğru yönetilememesinden kaynaklandığı düşünülen sorunlara alternatif çözümler sunan esnek ve evrensel bakış açıları içermektedir.

Eğitim penceresinden bakıldığında tüm bu anlayışların özünde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?

A) Öğrencilerin eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanmasını sağlamak
B) Ayrım gözetmeksizin bütün öğrencilerin farklılıklarını ve ihtiyaçlarını gözetmek
C) Üst düzey öğrenme beklentileri içermek
D) Sadece şanslı bir azınlığa kapsayıcı eğitim vermek
E) Farklılıkların değerli görüldüğü atmosferler yaratmak
5)

Kadınların eğitim ve çalışma imkânlarından eşit olarak yararlanamaması veya rollerinin kesin kalıplar şeklinde belirlenmesi hangi tür ayrımcılığa örnek verilebilir?

A) Etnik köken
B) Sosyo-ekonomik
C) Cinsiyet
D) Dini
E) Özel gereksinim
6)

Bir okulun kapanışı ya da programın sonlandırılışı ritüelleri sergilemede önemli zamanlardır. Bu ritüeller olmadan gerekli psikolojik kapanma gerçekleşmeyebilir.

Okul yönetimince gerçekleştirilebilecek “kapanış veya sonlandırma ritüelleri”ne aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?

A) Mezuniyet törenleri
B) Yıl sonu kermesi
C) Sene sonu pikniği
D) Müfredat gecesi
E) Devir teslim merasimi
7)

2019-2030 yıllarına yönelik UNICEF tarafından hazırlanan Eğitim Strateji Belgesi’nde, öğrenme fırsatlarına eşit erişim, herkes için geliştirilmiş öğrenme ve beceriler ile acil ve hassas durumlarda çocuklar için daha iyi öğrenme ve koruma hedeflerine yönelik neler yapılabileceği ifade edilmektedir Buna göre, belgenin;
I. Adalet
II. Eşitlik
III. Kapsayıcılık

Hangilerini benimsediği söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) I ve III
8)

Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı öğretmen yeterliliklerinden biri değildir?

A) Yıllık planı hayata geçirmek
B) Öğrenen çeşitliğini önem vermek
C) Dezavantajları bireylere karşı olumlu tutum geliştirmek
D) Dezavantajlı öğrencileri hakkında temel bilgiye sahip olmak
E) Olumlu destek ve sosyal motivasyon sağlamak
9)

Kapsayıcı eğitim ortamında öğretmenin özdeğerlendirme yapması başarısını etkileyen önemli unsurlardandır. Bu kapsamda öğretmenlerin öz değerlendirme yapmak amacıyla veri toplaması mesleki gelişimlerini gerçeleştirmekle mümkündür.

Aşağıdakilerden hangisi bu alanda kullanılabilecek bir yöntem olamaz?

A) Öz değerlendirme rubrikleri
B) Yazılı değerlendirme sınavları
C) Günlükler
D) Kayıt çizelgeleri
E) Sınıfa meslektaş daveti
10)

Kapsayıcı eğitimin kalitesini etkileyen paydaşlar mikro, mezo ve makro düzey olarak sınıflandırılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi makro düzeydeki paydaşlardan biridir?

A) Okul kültürü
B) Öğretmen
C) Öğrenci
D) Sınıf sayısı
E) Politikalar
Başka Sınava Geç