Eğitimde Kapsayıcılık - 17

Kategori: Eğitimde Kapsayıcılık
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Kapsayıcı eğitimde, çocuklara sunulan desteğin sınıf ortamında erişimi ve katılımı artırıcı özelliklere sahip olmasının teminatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevzuat
B) Aile
C) Okul müdürü
D) Bakanlık
E) Öğretmen
2)

Okullarda rampaların olması, tırabzanların/merdivenlerin çocuklara göre yapılması kapsayıcı eğitimin;
I. Erişim
II. Katılım
III. Destek

Bileşenlerinden hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
3)

• Farklı görsel araçlar kullanmak
• Daha somut örnekler planlamak
• Uygulamalı etkinlikler yapmak
• Öğrencileri iş birlikçi gruplara yönlendirmek

Yukarıda verilenler kapsayıcı eğitim ortamlarında hangi öğrenme sürecine yönelik düzenlemelere örnek verilebilir?

A) Öğrenci tepkilerine
B) Bireysel destek miktarına
C) Sunum şekline
D) Müfredata
E) Psikolojik desteğe
4)

Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

A) Şube Öğretmenleri Kurulu kararı
B) Öğretmenin kanaati
C) Velinin talebi
D) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
E) Okulöncesi ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği
5)

Aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisi, eşitlik ilkesini bozmaz, aksine eşitlik ilkesinin sağlanabilmesi için dolaylı ayrımcılığı engellemeyi hedefler?

A) Doğrudan
B) Pozitif
C) Sosyoekonomik
D) Özel gereksinim
E) Etnik köken
6)

Okul ve aile etkileşimini artırmak için yapılabilecek etkinliklerden biri okul ve aile arasında bir iş birliği oluşturmadır. İş birlikli olarak yürütülebilecek bazı örnek etkinlik önerileri şöyledir:
• Yılsonu sunumları, okuma bayramı, resmî bayramlar ve törenler düzenleme
• Okulun resmî facebook, instagram ve twitter gibi sosyal medya hesaplarından yapılan okulla ilgili paylaşımlarla dolaylı olarak veli dahil olmasını sağlama,

Bu etkinliklerin aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağlaması beklenemez?

A) Sosyalleşmeye
B) Akademik başarıya
C) Sorumluluk almaya
D) Paylaşmaya
E) Katılıma
7)

• Sosyal ve duygusal destek
• Güvenli bir ortam oluşturma
• Değerli olduklarını hissettirme

Yukarıda verilenler kapsayıcı eğitimde hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlerle ilgilidir?

A) Öğretimi çeşitlendirme
B) Kültür
C) Motivasyon
D) Sosyal uyum
E) Mültecilik
8)

Kapsayıcı eğitimde aşağıdakilerden hangisinin azaltılması temel amaç değildir?

A) Katılımın
B) Dışlanmanın
C) Ötekileştirmenin
D) Damgalamanın
E) Ayrımcılığın
9)

Kapsayıcı eğitimin kalitesi; yapısal kalite, süreç kalitesi ve iki boyutun birleşiminden oluşan genel kalite boyutlarında ele alınmaktadır.
Buna göre;
I. Öğretmenin eğitim durumu
II. Eğitim programlarının uygulanması
III. Öğretmen-çocuk etkileşimi

Hangileri “süreç” kalitesiyle ilgilidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
10)

Kapsayıcı eğitimin uygulandığı dönemlerden biri de erken çocukluk eğitim ortamlarıdır. Bu ortamların kalitesinin değerlendirilmesinde farklı göstergeler kullanılmaktadır.

Aşağıdaki göstergelerden hangisi “erişim” ile ilgilidir?

A) Ortamın ve materyallerin uyarlanması
B) Akran etkileşimine yetişkinlerin dahil olması
C) Çatışma çözmek için yaklaşım sağlanması
D) Aile uzman iş birliği yapılması
E) Geri bildirimler verilmesi
Başka Sınava Geç