Eğitimde Kapsayıcılık - 15

Kategori: Eğitimde Kapsayıcılık
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Tüm çocukların aynı eğitim ortamında “bulunmasının” yanı sıra, kendi gereksinimlerine ve ilgilerine göre çeşitli uyarlamalara da yer verilerek öğrenme süreçlerine dahil olmasını ifade etmektedir.

Bu parçada sözü edilen kapsayıcı eğitimin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katılım
B) Çeşitlik
C) Erişim
D) Etnik köken
E) Sosyoekonomik düzey
2)

Kapsayıcı eğitim yaklaşımının eğitimsel, sosyal ve ekonomik gerekçeleri bulunmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin sosyal gerekçesine örnek verilebilir?

A) Tüm çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek
B) Bireysel farklılıklara yanıt vermek
C) Adil ve ayrımcı olmayan bir toplumun temelini oluşturmak
D) Öğretim yöntemlerinden tüm çocukların faydalanmasını sağlamak
E) Eğitim maliyetlerini düşürmek
3)

Kapsayıcı eğitimde erişim; geniş çaplı öğrenme fırsatları, etkinlikleri ve ortamları sunarken teknolojiyi işe koşmak ilkesini de içerir.

Aşağıdakilerden hangisi “teknolojinin işe koşulduğu” durumlara örnek verilebilir?

A) Öğrenciye göre basitleştirme yapmak
B) Değerlendirmede farklılıkları dikkate almak
C) Kapsayıcı etkili bir dil kullanmak
D) Sınıf için etkinlikleri çeşitlendirmek
E) Web 2.0 araçlarını derste kullanmak
4)

BM Engelli Hakları Sözleşmesi 2006 yılında ortaya konulmuş ve 2008 yılında yürürlüğe girerek 181 ülke bu sözleşmeye taraf olmuştur. BM Engelli Hakları Sözleşmesi kapsayıcı eğitimi işler hâle getirmeye yönelik formüle eden uluslararası insan hakları hukukunun ilk örneği ve 24. maddesi ile kapsayıcı eğitim hakkını dile getiren ve yasal olarak bağlayıcılığı olan ilk uluslararası insan hakları belgesidir.

Bu parçada kapsayıcı eğitimin hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A) Tüm dünyada eşit şekilde eğitim ortamına yansıtılmasından
B) Uluslararası düzeyde güvence altına alınmasından
C) Ülkelerin iç hukuklarında karşılığını bulması ve eyleme dönüştürülmesinden
D) Sadece gelişmiş ülke vatandaşların erişimine açık olmasından
E) Ülkeler arası eğitim farklılıklarının tamamen ortadan kaldırmasından
5)

Başta öğretmenler olmak üzere tüm eğiticilerin kapsayıcı eğitime yönelik tutum, bilgi ve becerilerini geliştirici eğitim faaliyetlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tedbirler alınmaya çalışılmaktadır.

Bu parçada kapsayıcı eğitim alanında hangi alandaki çalışmalardan bahsedilmiştir?

A) Çok sektörlü bir yaklaşım kullanılmasından
B) Toplumun sürece dâhil edilmesinden
C) Hizmet alanlarına yönelik verilen toplanmasından
D) Eğiticilerin mesleki gelişimine destek verilmesinden
E) Kapsayıcı öğrenme alanlarının oluşturulmasından
6)

Kapsayıcı okullarda görev yapan bir personel;
I. Çocuklara selam verme
II. Çocukları güler yüzle karşılama
III. Çocukların ilaç vb. özel ihtiyaçları

Konusunda bilgi sahibi olma davranışlardan hangilerini sergiler?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I, II ve III
E) II ve III
7)

Kapsayıcı bir sınıf ortamı içindekilerden çok daha fazlasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı bir sınıf ortamında yer almaz?

A) Aidiyet
B) Erişim
C) Etkileşim
D) Ayrıcalık
E) Katılım
8)

Kapsayıcı sınıf ortamlarında öğrenciler fikirlerini paylaşma, sınıf kurallarını ortaklaşa belirleme ve kendi öğrenmeleri ve öğrenme ortamının nitelikleri konusunda karar verme hakkına sahiptir.

Verilen parçada kapsayıcı sınıf ortamlarının hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Otoriter
B) Demokratik
C) Otonom
D) Kapalı
E) Gizli
9)

Aşağıdaki öğrenim stratejilerinden hangisi kapsayıcı bir sınıfta uygulanmaya daha uygundur?

A) Proje tabanlı öğrenme
B) Sunuş yoluyla öğrenme
C) Farklılaştırılmış öğretim
D) Beyin temelli öğrenme
E) Probleme dayalı öğrenme
10)

Sınıf Öğretmeni Emine Öz, öğretim sürecinde videolar, sunumlar, kitaplar, görseller gibi yazılı ve görsel, birbirinden çeşitli yöntemler kullanmaktadır.

Buna göre, Emine Öğretmenin kapsayıcı eğitim ortamlarında “erişilebilirliği artırmak için” aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullandığı söylenebilir?

A) Çoklu sunum yolları kullanmak
B) Sosyal çevreyi düzenlemek
C) Fiziki ortamı öğrenciye uyarlamak
D) Çoklu meşgul olma yolları sağlamak
E) Çoklu ifade yöntemleri kullanmak
Başka Sınava Geç