Güvenli Okul ve Okul Güvenliği - 16

Kategori: Güvenli Okul ve Okul Güvenliği
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 14 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Okul iklimini tehdit edebilecek davranışların ortaya çıkması durumunda okul idaresi, öğretmen ve çalışanlar uygunsuz davranışlar yokmuş gibi davranmamalıdır.

Parçada güvenli okulun hangi özelliği belirtilmiştir?

A) Güvenlik sorunlarının açıkça tartışılması
B) Güvenliği tehdit eden durumun görmezden gelinmemesi
C) Herkese eşit muamelede bulunulması
D) Sosyal dışlanmışlıktan uzun durulması
E) İfade özgürlüğünün desteklenmesi
2)

Aşağıdakilerden hangisi teknoloji bağımlılığına karşı doğru bir yaklaşımdır?

A) Çocuğun arkadaş grubunu bilmemek
B) Sonuç odaklı başarıyı desteklemek
C) Çocuklara sorumluluk vermemek
D) Çocuklarla birlikte oyun oynamak
E) Çocuklar sevgimizi açıkça belirtmemek
3)

Siber zorbalığın nedenleri arasında;
I. Akademik başarıyı yükseltme
II. Popüler olma
III. Cezalandırma

Hangileri sayılamaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
4)

21. yüzyıl eğitim konseptindeki eğitimcilerin rolleri arasında;
I. Sorumluluk
II. Yenilikçilik
III. Rol model olmak

Hangileri sayılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
5)

Önemli mesleki ve serbest zaman faaliyetlerinin bırakılması, okulda ve iş yerinde gerilim ve rekabet ortamının oluşması internet bağımlılığının hangi alandaki belirtilerine örnek verilebilir?

A) Psikolojik
B) Sosyal
C) Ekonomik
D) Fiziksel
E) Kültürel
6)

Dövmek, tehdit etmek, hakaret etmek ve itmek gibi davranışlar hangi şiddet türüne örnek verilebilir?

A) Dolaylı
B) Planlı
C) Doğrudan
D) Plansız
E) Tepkisel
7)

Güvenlik ihtiyacı, Maslow’un temel ihtiyaçlar hiyerarşisisin kaçıncı basamağında yer almaktadır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
8)

Ülkemizde yapılan çalışmalarda öğrenciler arasında en yaygın olarak görülen (%30) zorbalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söylenti yayma
B) Göz ardı etme
C) Vurma veya itme
D) Gruba katılmasına izin vermeme
E) Lakap takma
9)

Barışyapıcılık (arabuluculuk) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) Barışyapıcılar, tarafların yaşadığı sorunu çözmeye çalışmaktadır.
B) Barışyapıcıların taraflar üzerinde bir otoritesi bulunmaktadır.
C) Barışyapıcılık süreci gönüllülük esasına dayanmaz.
D) Barışyapıcı, süreç sonunda kimin haklı olduğunu ifade eder.
E) Barışyapıcılar çözüm noktasında kontrolü ellerinde tutar.
10)

Geleneksel zorbalık ile siber zorbalık kıyaslandığında çocukların (zorbaların) genellikle siber zorbalığı tercih ettikleri görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden birisi değildir?

A) Zorbanın daha fazla izleyiciye ulaşma isteği
B) Siber zorbalıkta başkaları tarafından tanınma durumu
C) Sözel kelimeler unutulurken yazılı tacizlerin etkisinin daha uzun süreli olması
D) Siber zorbalığın geleneksel zorbalığa göre daha kolay ve ekonomik olması
E) Siber zorbalığın her zaman ve her yerde uygulanabilir olması
Başka Sınava Geç