Özel Eğitim ve Rehberlik - 29

Kategori: Özel Eğitim ve Rehberlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 17 Ekim 2022
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi BEP’in özelliklerinden biri değildir?

A) Düzenli olarak gözden geçirilmelidir.
B) Aylık olarak hazırlanır.
C) Bireyselleştirilmiştir.
D) Hedefler ve amaçlar belirtir.
E) Özeldir.
2)

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin genel eğitim ortamlarında yetersizliği olmayan akranlarıyla beraber tam ya da yarı zamanlı eğitimlerini sürdürmelerine ne ad verilir?

A) Değerlendirme
B) Danışma
C) İzleme
D) Oryantasyon
E) Kaynaştırma
3)

Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehberlik programının özelliklerinden biri değildir?

A) Tek bir modele dayanır.
B) Gelişimsel yaklaşımla geliştirilmiştir.
C) MEB’e bağlı tüm eğitim-öğretim kurumlarına yöneliktir.
D) Öğrenci merkezli bir anlayışı temel almıştır.
E) Bireysel farklılıklar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
4)

Kişilerin belli bir nesne ya da duruma yönelik duygusal, düşünsel veya davranışsal eğilimlerini belirleyen testlerin genel adı nedir?

A) Otobiyografi
B) Sosyometri
C) Anekdot
D) Tutum
E) Derecelendirme
5)

Sınıf Rehberlik Programlarında, öğrencilerin;
I. Akademik
II. Kariyer
III. Sosyal-duygusal

Hangilerinin gelişimine yönelik alanlar vardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
6)

Öğrenme güçlü çeken bir öğrencinin özellikleri arasında;
I. Matematiksel hesaplamalarda zorlanma
II. Güdülenmede sorun yaşama
III. Okuduğu anlamakta zorlanma
IV. Dilin sosyal kullanımıyla ilgili sorun yaşama

Hangileri vardır?

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
7)

Diyagramda aşağıdakilerden hangisinin hazırlanma süreci gösterilmiştir?

A) Özel Yetenekli Birey Eğitim Programının
B) Kaynaştırma eğitiminin
C) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının
D) Sınıf Rehberlik Programının
E) Rehberlik Çerçeve Planının
8)

Aşağıdakilerden hangisi “öğretimin bireyselleştirilmesinde ve öğretim uygulamalarında temel uygulama ilkelerinden biri değildir?

A) Tüm öğrenciler öğrenebilir ve öğretmenler öğretebilir.
B) Her öğrencinin eğitimden en yüksek düzeyde faydalanma hakkı vardır.
C) Her öğrencinin gelişimi takip edilmelidir.
D) Tüm öğrencilerin farklı, ortak ve kendine özgü ihtiyaçları vardır.
E) Öğrenme güçlü çeken her öğrenci kaynaştırma eğitimi almalıdır.
9)

• Sınıfın gereğinden fazla aydınlık veya karanlık olması
• Sınıfta gürültünün fazla olması
• Sınıfın fazla büyük veya küçük olması

Yukarıda verilenler Bireysel Eğitim Programı (BEP) uygulamalarını olumsuz etkileyen hangi koşullara örnek verilebilir?

A) Fiziki
B) Araç-gereç
C) Süreç
D) Kazanım
E) Ulaşılabilirlik
10)

Geçmişten günümüze özel yetenek kavramına ilişkin tanımlar incelendiğinde dikkat çeken nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel yeteneğin geç keşfedilmesi
B) Özel yeteneğe karşı çok boyutlu bakış açısı
C) Özel yetenekli çocukların akranlarıyla değerlendirilmesi
D) Özel yetenek eğitiminin yasal zorunluluk olması
E) Özel yeteneğin eğitimde fırsat eşitliği ile çelişmesi
Başka Sınava Geç