Özel Eğitim ve Rehberlik - 33

Kategori: Özel Eğitim ve Rehberlik
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Genel eğitim okulları bünyesinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin toplu şekilde eğitim alması için açılan ayrı sınıflardır.

Tanımlanan sınıf türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) RAM sınıfı
B) BEP sınıfı
C) BİLSEM sınıfı
D) Özel Eğitim sınıfı
E) Kaynaştırma sınıfı
2)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri belli ilkeler doğrultusunda yürütülür.

Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A) Bilimsellik
B) Duyarlılık
C) Sorumluluk
D) Şeffaflık
E) Gizlilik
3)

Kapsamlı Rehberlik ve Psikolojik Danışma programları öğrencilerin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesini esas alır.

Buna göre tablonun hangi satırında esasaçıklama eşleştirmesi yanlıştır?

(Kapsamlı PDR Prog. Esası -- Açıklaması)

A) Sonuç temellidir. -- Tüm öğrencilerin okulda başarılı olmaları, üniversiteye ve/veya iş yaşamına geçiş yapmaları için gerekli olan yeterlikleri kazanmaları için tasarlanır.
B) Esnek temellidir. -- Program tüm öğrencilerin kazanmalarının beklenildiği beceri, yeterlik ve davranışları içerir.
C) Veri tabanlıdır. -- Program hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının kontrol edilmesi ve programın öğrenci gelişimine yararlarının kanıtlanması amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinden veri toplanmasına dayanır.
D) Takım çalışmasını gerektirir. -- Programın merkezini okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanı oluşturur ve öğrenciyle yakından ilişkili okul personeli, ebeveynler ve toplum üyeleri ile iş birliğine dayalı bir ilişki içindedir.
E) Gelişimsel ve kapsamlıdır. -- Program öğrencilerin yeterliklere ulaşmalarını sağlamada düzenli, planlı ve sistematik olarak oluşturulmuştur. Rehberlik ve psikolojik danışma programları; bireyi tanıma, bilgi verme, müşavirlik, psikolojik danışma, sevk etme, yerleştirme ve izleme gibi etkinlik ve hizmetleri içeren bir programdır.
4)

Öğrencinin tanınması dendiğinde ilk akla gelen özelliklerden biri onun yetenekleridir. Çünkü okulla ve okul başarısı ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülür. Yetenek temelde doğuştan getirildiği kabul edilen bir özelliktir. Yetenek, öğrencinin ulaşabileceği sınırları gösterir. Bir kişinin müzik yeteneğinin olması demek, müzikle ilgili bilgi ve becerileri öğrenmede oldukça başarılı olacağı beklentisini ifade eder.

Buna göre nesneleri gözlerinde canlandırabilen, karşımıza daha çok mühendis olarak çıkan kişiler hangi yeteneğe sahiptir?

A) Sözel
B) Sayısal
C) Bedensel
D) Mekanik
E) Şekil-Uzay
5)

Rehberlikte kullanılan aşağıdaki testlerden hangileri “envanter” olarak anılır?

A) Yetenek
B) İlgi
C) Kişilik
D) Gözlem
E) Tutum
6)

Yürürlükte olan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hangi yıl kabul edilmiştir?

A) 1991
B) 1998
C) 2000
D) 2017
E) 2021
7)

Psikolojik danışmanlıkta ebeveyn tarzını belirlemek çok önemlidir.

Buna göre; çocuklarıyla yakından ilgilenen ancak onlardan pek bir şey istemeyen, kural koymayan, cezalandırmadan kaçan aile tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzin verici anne ve baba
B) Otoriter anne-baba
C) Demokratik anne-baba
D) Helikopter anne-baba
E) İhmalkâr anne-baba
8)

Özel Eğitim Öğretmeni Esat Buğday bir öğrencisi içini şu uzun dönemli hedefi yazmıştır:
“Gözde, 2. Sınıf düzeyinde bir metinle ilgili 5 sorunun 4’üne doğru yanıt verir.”

Buna göre Esat Öğretmenin bu hedefle hangisini belirttiği söylenebilir?

A) İzlenimi
B) Farkı
C) Ölçütü
D) Davranışı
E) Koşulu
9)

Özel yetenekli çocuklarda dikkat çekici bazı özellikler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Mükemmeliyetçilik eğilimi gösterme
B) Senkronize gelişim gösterme
C) Meraklı olup çok soru sorma
D) Duygusal açıdan hassas olma
E) Liderlik eğilimi gösterme
10)

Özel yetenekli bireylerin eğitiminde bazı stratejiler şunlardır:
• Sınıf atlama
• Üstten ders alma
• Sınavlar ders geçme

Bu stratejiler hangi eğitsel uygulamayla ilişkilendirilebilir?

A) Gruplama
B) İzleme
C) Zenginleştirme
D) Farklılaştırma
E) Hızlandırma
Başka Sınava Geç