Sosyal Etkileşim ve İletişim - 12

Kategori: Sosyal Etkileşim ve İletişim
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 05 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir?

A) Kaynak
B) İleti
C) Hedef
D) Anlaşı
E) Kanal
2)

Kişiler arası ilişkilerde, birey etkin dinleme davranışını gösterdikten sonra konuyla ilgili duygu, düşünce ve isteklerini ifade edebilmeli, ilişkiyi zenginleştirebilmelidir. İfadelerin doğru anlaşılması için açık ve net konuşmak gereklidir. Bu iletişimin daha sağlıklı olabilmesine yarar.

Parçada iletişimin hangi kuralından bahsedilmiştir?

A) Ego geliştirici dil kullanmaktan
B) Etkin-katılımcı dinlemekten
C) Ben dili kullanmaktan
D) Somut konuşmaktan
E) Kendini tanımaktan
3)

Öğrenme ve bilgiyi hatırlamaya odaklanılan dinlemedir.

Bilgi verilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapsamlı dinleme
B) Takdir edici dinleme
C) Vurgulu dinleme
D) Edilgen dinleme
E) Empatik dinleme
4)

Dilin kullanımıyla bazı engeller ortaya çıkmaktadır.

Buna göre “ad takmak, alay etmek” genellikle hangisine neden olur?

A) Teselli etmeye
B) Benlik saygısında azalmaya
C) Karşılık vermeye
D) Alaycı davranmaya
E) Sorguya çekmeye
5)

Okul yöneticilerinin okulda nasıl karar aldığı ve bu kararları nasıl uyguladığı ile ilgili bir araştırma sonucuna göre yöneticiler, karar verme sürecinde ekzosistem ve makrosistem unsurlarından etkilenmektedir. Ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde bakıldığında, yöneticilerin en sık belirttiği faktörler olarak Millî Eğitim Bakanlığının aldığı karar ve uygulamalar, yasalar ekzosistem içerisinde, etik kurallar ise makrosistem içerisinde yer almaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi makrosistem içinde yer almaz?

A) Normlar
B) Davranışlar
C) Alışkanlıklar
D) Genelgeler
E) Değerler
6)

Okulda olumlu iklim oluşturulmasında etkili olan bazı faktörler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?

A) Empati
B) Destek
C) Saygı
D) Rekabet
E) Güven
7)

Aşağıdakilerden hangisi “açık okul iklimi” ile ilgili değildir?

A) Astlara güven
B) Sıkı sorumluluk
C) İletişimde açıklık
D) Destekleyici önderlik
E) Özerklik
8)

Bir okuldaki müdür, resmî ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlardan uzak tutmaktadır.

Buna göre, bu müdürün oluşturduğu okul iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Otonom
B) İdareci
C) Kapalı
D) Samimi
E) Babacan
9)

“Okul iklimi” aşağıdakilerden hangisinin betimlemesiyle ilgilidir?

A) Öğrencilerin
B) Velilerin
C) Mevzuatın
D) Bakanlığın
E) Okul çalışanlarının
10)

“Okul iklimi” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okuldaki ve sınıftaki yaşam kalitesidir.
B) Zaman içinde şekillenir.
C) Her zaman görülen değerlerden oluşur.
D) Kurallar bütünüdür.
E) Okulun tümüne egemendir.
Başka Sınava Geç