Sosyal Etkileşim ve İletişim - 14

Kategori: Sosyal Etkileşim ve İletişim
Soru Sayısı: 10 Soru
Süre: 15 Dakika
Eklenme Tarihi: 13 Kasım 2022
Kalan Süre
59
1)

Mesajın işaret hâline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve simgeler arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tümüne “kod” denir.

En çok kullanılan kod sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görsel
B) Emoji
C) Dil
D) Diyagram
E) Sayı
2)

Aşağıdakilerden hangisi “iyi bir dinleyici”nin özelliğidir?

A) Amaçsız ve yöntemsiz dinler.
B) Ana ve yardımcı düşünceleri belirlemez.
C) Zihinsel yapısını düzenlemeden dinler.
D) Bir olay ve düşünce arasındaki farkı belirler.
E) Konuşmacının aktardığı bilgilerle ön bilgileri arasında bağ kurmaz.
3)

Bu dinlemedeki amaç kişinin kendisini açması, duygularını daha yoğun yaşaması, kendisinde var olan çatışmaları çözmesi, kendisini kabul etmesi için cesaretlendirmektir.

Bilgi verilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapsamlı dinleme
B) Takdir edici dinleme
C) Vurgulu dinleme
D) Edilgen dinleme
E) Empatik dinleme
4)

Dilin kullanımıyla bazı engeller ortaya çıkmaktadır.

Buna göre sorgulamak, sınamak ve sorguya çekmek hangisine neden olabilir?

A) Karşılık vermeye
B) Kendini köşeye sıkıştırılmış hissetmeye
C) Teselli etmeye
D) Alaycı davranmaya
E) Sorguya çekmeye
5)

Okul yöneticilerinin okulda nasıl karar aldığı ve bu kararları nasıl uyguladığı ile ilgili bir araştırma sonucuna göre yöneticiler, karar verme sürecinde ekzosistem ve makrosistem unsurlarından etkilenmektedir. Ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde bakıldığında, yöneticilerin en sık belirttiği faktörler olarak Millî Eğitim Bakanlığının aldığı karar ve uygulamalar ekzosistem içerisinde, etik kurallar ise makrosistem içerisinde yer almaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekzosistem içinde yer almaz?

A) Normlar
B) Yasalar
C) Tebliğler
D) Genelgeler
E) Yönetmelikler
6)

Eğitim ile iletişim arasında bir bağ kurulması gerekirse, eğitim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tek yönlüdür.
B) Etkileşimdir.
C) Baskıcıdır.
D) Sadece dinlemeye dayalıdır.
E) Geri bildirimsizdir.
7)

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “örgütsel enegeller”den biri değildir?

A) Roller
B) Zaman baskısı
C) Geri bildirim
D) Yönetim tarzı
E) Değer yargıları
8)

Yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleri ile ilgilenmediği, iş birliğinin olmadığı; grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmî bir örgüt iklimidir.

Parçada hangi tür okul ikliminden bahsedilmiştir?

A) Otonom
B) İdareci
C) Kapalı
D) Samimi
E) Babacan
9)

Ekzosistem, doğrudan bireyi kapsamayan sosyal yapılardır.

Aşağıdakilerden hangisi 8. sınıfta öğrenim gören bir öğrenci için ekzosisteme örnek verilebilir?

A) Ev
B) Okul
C) Komşuluk
D) Kamu kuruluşları
E) Toplum
10)

Ekolojik yaklaşım; birey, aile, grup ve/veya topluluk ile politik, sosyal ve kültürel çevreleri arasındaki ilişki ve bağlantıları, bunların birbirlerini nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini düşünmeyi gerektirmektedir.

Ekolojik yaklaşımın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Çocuğun davranışları çevresindeki bireylerden ve ilişkilerden etkilenir ama çocuk onlardan etkilenmez.
B) Çocuk, modelin merkezinde yer almaktadır.
C) Çocuğun hayatında kendisini ve birbirlerini etkileyen farklı sistemler yer almaktadır.
D) Çocuğun gelişimi bu sistemlerdeki deneyimlerin niteliğine bağlıdır.
E) Sistemler arasındaki ilişkilerin niteliği ve sıklığı çocuk üzerinde etkilidir.
Başka Sınava Geç